Council of judges
of Ukraine

enEN uaUA
Documents

20.09.2019

Рішення РСУ № 71 від 20.09.2019 "Щодо зовнішнього контролю РСУ під час засідань ВККС"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

Р І Ш Е Н Н Я № 71

До Ради суддів України надійшло рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія) від 04червня 2019 року № 92-зп/19 такого змісту.

Відповідно до статті 92 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» Комісія є державним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосудця України. Комісія є колегіальним органом, до складу якого обираються (призначаються) 16 членів.

Організаційними формами діяльності Комісії є засідання у складі колегій, палат або у пленарному складі Комісії - залежно від питань, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженим рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16.

Колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України формується не менше ніж з трьох членів Комісії. У складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України діють дві палати. До кожної палати входять по вісім членів Комісії (частини третя-п’ята статті 94 ЗаконуУкраїни «Про судоустрій і статус суддів»).

Комісія в межах визначених статтею 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» повноважень, зокрема, вносить рекомендацію про переведення судді відповідно до Закону, крім переведення як дисциплінарної санкції.

Відповідно до частини сьомої статті 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), пункту 1.3 розділу І Регламенту рішенням Комісії від 21.12.2017 № 133/зп (зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 02.04.2018 № 72/зп-18) до роботи палати з питань добору і публічної служби суддів залучено членів кваліфікаційної палати Комісії в повному складі.

Підпунктом 4.13.2 пункту 4.13 розділу IV Регламенту визначено, що розгляд справи у Комісії закінчується ухваленням рішення. При цьому засідання Комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь більшість від її складу, тобто не менше дев’яти членів Комісії (підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II Регламенту).

У роботі Комісії постало питання про рекомендування суддів Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для переведення на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу, зокрема, судді Вищого адміністративного суду України Штульмана І.В.

Станом на 04.06.2019 в провадженні окружного адміністративного суду міста Києва знаходилося сім проваджень за адміністративними позовами Штульмана І.В. до членів Комісії, зокрема: № 640/2574/1915 (відповідач Козьяков С.Ю.), № 640/4729/19 (ухвалою від 22.04.2019 зазначену справу об’єднано до спільного розгляду і вирішення зі справами № 640/4634/19 та № 640/5915/19 й присвоєно об’єднаним справам загальний № 640/4634/19) (відповідач Весельська Т.Ф.), № 640/5889/19 (відповідач Заріцька А.О.), № 640/5874/19 (відповідач Макарчук М.А.), № 640/5873/19 (відповідач Мішин М.І.), № 640/5876/19 (відповідач Устименко В.Є.), № 640/5883/19 (відповідач Тітов Ю.Г.).

Також в провадженні окружного адміністративного суду міста Києва перебувала справа № 640/2620/19 за адміністративним позовом Штульмана І.В. до члена Комісії Щотки С.О. Рішенням окружного адміністративного суду міста Києва від 25.03.2019 відмовлено повністю у задоволенні адміністративного позову.

Вказані обставини можуть становити конфлікт інтересів у членів Комісії, до яких ІІІтульманом І.В. подано зазначені адміністративні позови.

Аналогічна ситуація наявна у випадках щодо переведення інших суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України на посаду суддів до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу, які зверталися з адміністративними позовами до суду, в яких відповідачами є Комісія та/або члени Комісії.

Окрім того, Комісією проводиться кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді, зокрема, планується проведення такого оцінювання стосовно суддів окружного адміністративного суду міста Києва, в провадженні яких перебувають справи за позовами до Комісії та/або членів Комісії.

Проходження суддями окружного адміністративного суду міста Києва кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді за зазначених обставин може становити конфлікт інтересів у членів Комісії.

Заявлення членами Комісії, які є відповідачами у вказаних справах, про самовідвід і відповідно їх неучасть у прийнятті рішення Комісії стосовно внесення рекомендації про переведення суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України на посаду суддів до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу, а також рішень щодо проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддів окружного адміністративного суду міста Києва, в провадженні яких перебувають справи за позовами до Комісії або до членів Комісії, призведе до втрати правомочності Комісії під час розгляду вказаних питань.

З огляду на наведене, з метою забезпечення проведення розгляду Комісією питань про рекомендування суддів Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для переведення на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу, а також щодо проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддів окружного адміністративного суду міста Києва, Комісія звернулася до Ради суддів України з рішенням про врегулювання можливого конфлікту інтересів шляхом зовнішнього контролю за допомогою участі уповноважених осіб Ради суддів України в засіданні Комісії під час розгляду вказаних питань в статусі спостерігачів без права голосу.

Згідно з частиною другою статті 35 Закону України «Про запобігання корупції» у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про запобігання корупції» зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень.

Статтею 33 вказаного Закону передбачено, що зовнішній контроль здійснюється в таких формах: 1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів; 2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника; 3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

Отже, застосуванню уповноваженим органом зовнішнього контролю має передувати виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів і неможливість врегулювати такий конфлікт у процесуальний спосіб або ж шляхом іншого усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Відповідно до пункту 6 частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, передбаченому процесуальним законом).

Члени Комісії Козьяков С.Ю., Весельська Т.Ф., Заріцька А.О., Макарчук М.А., Мішин М.І., Устименко В.Є., Тітов Ю.Г. зверталися до Ради суддів України за роз’ясненням щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів, зокрема, у розгляді ними питання про рекомендування судді Вищого адміністративного суду України Штульмана І.В. для переведення на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу.

Рада суддів України роз’яснювала таке.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції»:

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

приватний інтерес – це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Немайновий інтерес, за визначенням закону, є інтересом, пов’язаним з особистими, сімейними, дружніми та іншими позаслужбовими стосунками.

У визначенні наявності чи відсутності конфлікту інтересів слід перш за все виходити з приватного інтересу того чи іншого члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який розглядає конкретну справу (питання) та можливості впливу такого приватного інтересу на об’єктивність чи неупередженість рішення.

Відповідно до пункту 7 рішення Ради суддів України від 07 вересня 2017 року № 46 у членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України при розгляді питань, віднесених до повноважень названого органу, конфлікт інтересів виникає лише за умови наявності приватного інтересу під час розгляду певного питання порядку денного засідання Комісії. У разі виникнення конфлікту інтересів член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинен заявити самовідвід відповідно до положень статті 100 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та/або усунутись від виконання певних завдань і від участі в обговоренні певних питань відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про запобігання корупції».

З урахуванням зазначеного і того, що: Комісія є єдиним в Україні органом, уповноваженим вирішувати питання стосовно надання рекомендацій для переведення суддів; частиною дванадцятою статті 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинні у своїй діяльності та поза її межами дотримуватися найвищих стандартів етичної поведінки, в тому числі принципів та правил етики, які стосуються і суддів,- вбачається, що у названих членів Комісії відсутній конфлікт інтересів у розгляді питання про рекомендування судді Вищого адміністративного суду України Штульмана І.В. для переведення на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу.

Крім того, Голова Комісії Козьяков С.Ю. звертався до Ради суддів з питанням щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням кваліфікаційного оцінювання суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Добрівської Н.А., Костенка Д.А. та Федорчука А.Б. на відповідність займаній посаді.

Радою суддів України надано відповідь аналогічного змісту.

Поряд з цим, членів Комісії повідомлено, що у разі наявності у членів Комісії сумнівів щодо безсторонності при прийнятті рішення вони не позбавлені права заявити самовідвід, тобто врегулювати конфлікт інтересів в процесуальний спосіб.

Рішення Комісії від 04 червня 2019 року містить формулювання «можливий конфлікт інтересів», проте з нього не вбачається, який конкретний приватний інтерес мають члени Комісії у розгляді відповідних питань та які суперечності наявні між цим приватним інтересом та службовими повноваженнями.

Крім того, частиною третьою статті 33 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що у рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

Тобто наведені обов'язки чітко мають бути визначеними і член Ради суддів України, залучений до відповідних процесів, повинен мати реальні функції

контролю (так, Закон України «Про запобігання корупції» визначає, що у статусі спостерігача бере участь уповноважена особа Національного агентства з питань запобігання корупції; відміну від Ради суддів України – Національне агентство з питань запобігання корупції є спеціально уповноваженим суб'єктом, що має право складати протоколи за приписом статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

З огляду на наведене, заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а :

Визнати відсутніми підстави для застосування Радою суддів України зовнішнього контролю шляхом участі уповноважених осіб Ради суддів України в статусі спостерігачів без права голосу в засіданнях Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час розгляду нею питань про рекомендування суддів Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для переведення на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу, а також щодо проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддів окружного адміністративного суду міста Києва.

Голова

Ради суддів України Б.С. Моніч

Watch Download

20.09.2019

Рішення РСУ № 70 від 20.09.2019 "Щодо заохочення працівників апарату суду"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

Р І Ш Е Н Н Я № 70

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята - Дня юриста

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

АСАНОВУ-ХОМУТОВСЬКУ Людмилу Олександрівну помічника судді Олевського районного суду Житомирської області;
БЕКЛЕМІЩЕВА Олега Вікторовича суддю Жовтневого районного суду міста Запоріжжя у відставці;
БІЛОДІД Юлію Петрівну помічника судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
ВАСИЛЕНКО Тетяну Анатоліївну суддю Господарського суду Луганської області у відставці;
ВЕРМЕНИЧА Владислава Андрійовича помічника судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
ВІГОВСЬКОГО Віктора Олександровича суддю Старосинявського районного суду Хмельницької області у відставці;
ГОНЧАРЕНКА Дениса Васильовича керівника апарату Автозаводського районного суду міста Кременчука;
ГОРДІЙЧУКА Віктора Миколайовича суддю Камінь-Каширського районного суду Волинської області у відставці;
ГРИГОРИШИН Христину Володимирівну помічника судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
ДІДОРАК Оксану Петрівну помічника судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
ЗАВАЛКО Ольгу Володимирівну помічника судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
ЗЕЛІНСЬКУ Аліну Богданівну помічника судді Долинського районного суду Івано-Франківської області;
КОВАЛЬСЬКУ Тетяну Геннадіївну головного спеціаліста Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
КОРСУНА Ярослава Олександровича помічника судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
МЕЛЬНИК Наталію Василівну заступника керівника апарату Брусилівського районного суду Житомирської області;
МІНАСОВА Володимира Валерійовича суддю Жовтневого районного суду міста Запоріжжя у відставці;
МУХІНА Анатолія Володимировича суддю Жовтневого районного суду міста Запоріжжя у відставці;
ПАЛЕЙ Олену Сергіївну суддю Господарського суду Луганської області у відставці;
ПОЙМАЙ Яну Анатоліївну секретаря судового засідання Автозаводського районного суду міста Кременчука;
ПРОКОПИШИН Людмилу Степанівну керівника апарату Болехівського міського суду Івано-Франківської області;
ПРОКОПИШИНА Ярослава Васильовича помічника судді Долинського районного суду Івано-Франківської області;
РЯБЦЕВУ Олену Вікторівну суддю Господарського суду Луганської області у відставці;
СІЧКУ Віталію Миронівну помічника судді Долинського районного суду Івано-Франківської області;
СТАРКОВУ Галину Микитівну суддю Господарського суду Луганської області у відставці;
ТАНЧАК Ірину Тимофіївну помічника голови Долинського районного суду Івано-Франківської області;
ШНЕЙДЕРІС Анну Станіславівну помічника судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
ШТЕПУ Тетяну Сергіївну помічника судді Автозаводського районного суду міста Кременчука;
ЯРЕМИН Марію Павлівну помічника судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області.
нагородити Грамотою Ради суддів України:
БАРАШ

Юлію Миколаївну

головного спеціаліста відділу судової статистики та кодифікаційно-довідкової роботи Херсонського апеляційного суду;
БАРЗІЙ Ірину Сергіївну старшого секретаря Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
БЄЛАШЕВА Дмитра Ігоровича помічника судді Херсонського апеляційного суду;
БОРОДІНУ Ларису Ігорівну помічника голови Глобинського районного суду Полтавської області;
ВЛАДИЧЕНКО Ірину Володимирівну секретаря судового засідання Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
ГОНТУ Наталію Іванівну секретаря судових засідань Старосинявського районного суду Хмельницької області;
ГОНЧАРЕНКО Ольгу Михайлівну судового розпорядника відділу служби судових розпорядників Херсонського апеляційного суду;
ДОРОФЄЄВУ Марину Миколаївну секретаря судового засідання Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
ЗАХАРЕВИЧ Оксану Богданівну консультанта Тернопільського апеляційного суду;
ЗВАРИЧОВИЧ Мар’яну Іванівну помічника судді Болехівського міського суду Івано-Франківської області;
ЗОЛОТАРЬОВУ Валерію Ігорівну помічника судді Херсонського апеляційного суду;
ІЛЬЄВУ Людмилу Михайлівну заступника керівника апарату Господарського суду Одеської області;
КАНТИЦЬКУ Ольгу Ігорівну секретаря судового засідання відділу діловодства та юридичної роботи Тернопільського апеляційного суду;
КЛІМЧУК Ірину Вікторівну головного спеціаліста сектору організаційно-протокольного забезпечення заходів суду секретаріату Касаційного адміністративного суду апарату Верховного Суду;
КОНДРАТЮК Ірину Іванівну начальника відділу правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової практики Київського окружного адміністративного суду;
КОРНІЙЧЕНКО Тетяну Володимирівну заступника керівника апарату Глобинського районного суду Полтавської області;
КОРОТАШ Ольгу Богданівну помічника голови Київського окружного адміністративного суду;
КОРСУН Тетяну Георгіївну помічника судді Рівненського окружного адміністративного суду;
КРЕСТЬЯНОВУ Оксану Валентинівну секретар Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
КУЗИКА Тараса Мироновича заступника керівника апарату Київського окружного адміністративного суду;
ЛІТВІНОВУ Аліну Олександрівну головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду;
ЛЯХОВЕЦЬКУ Ельвіру Олександрівну помічника судді Старобільського районного суду Луганської області;
НЕЧАЄВУ Тетяну Володимирівну головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення (І) управління кадрової роботи апарату Верховного Суду;
НОСЕНКА Віталія Вікторовича старшого судового розпорядника Глобинського районного суду Полтавської області;
ОСТАПОВЕЦЬ Ганну Василівну помічника судді Херсонського апеляційного суду;
ОСТАПОВИЧА Сергія Юрійовича начальника відділу інформаційних технологій Херсонського апеляційного суду;
ПАВЛОВУ Тетяну Михайлівну помічника судді Херсонського апеляційного суду;
ПАПЕНКО Любов Іванівну секретаря судового засідання Глобинського районного суду Полтавської області;
ПОЛЄТАЄВУ Вікторію Вікторівну заступника начальника відділу управління персоналом Господарського суду Одеської області;
ПОСТАРНАК Марину Миколаївну секретаря судового засідання Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
СИМОНЕНКО Олену Володимирівну помічника судді Херсонського апеляційного суду;
СТАШЕНКА Олександра Валерійовича помічника судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
ТАРГУЛОВУ Світлану Олександрівну заступника начальника відділу з питань персоналу та організаційної роботи Апеляційного суду Миколаївської області;
ТВЕРДУ Анну Іванівну помічника судді Рівненського окружного адміністративного суду;
ФІРСОВУ Аллу Олексіївну секретаря Старобільського районного суду Луганської області;
ХОДКОВА Олександра Олександровича помічника судді Херсонського апеляційного суду;
ШУМАНСЬКУ Соломію Петрівну помічника судді Тернопільського апеляційного суду;
оголосити Подяку Ради суддів України:
АГАНІНУ

Володимиру Юрійовичу

секретарю судового засідання Господарського суду Одеської області;
АКОПЯНУ Емануелю Назаровичу помічнику судді Київсьткого окружного адміністративного суду;
АЛІКСІЙЧУК Ірині Василівні помічнику судді Кропивницького апеляційного суду;
БАХАРЄВУ Костянтину Борисовичу помічнику судді Господарського суду Одеської області;
БАЧУР Анастасії Володимирівні секретарю судового засідання Господарського суду Одеської області;
БЕДЮК Наталії Андріївні помічнику судді Київського окружного адміністративного суду;
БОБРОВСЬКІЙ Сюзанні Сержиківні помічнику судді Херсонського окружного адміністративного суду;
БОРЕЙКО Олесі Григорівні заступнику начальника відділу забезпечення діяльності Голови суду та його заступника Сьомого апеляційного адміністративного суду;
БУГАЄНКУ Костянтину Володимировичу судовому розпоряднику служби судових розпорядників секретаріату Касаційного адміністративного суду апарату Верховного Суду;
ВЄЛКОВІЙ Еліні Махді помічнику судді Південно-західного апеляційного господарського суду;
ВЄТРОВІЙ Анастасії Петрівні помічнику судді Кропивницького апеляційного суду;
ВОЛНІ Світлані Володимирівні помічнику судді Господарського суду Черкаської області;
ГАВРИЛЮКУ Олександру Олександровичу помічнику судді Господарського суду Житомирської області;
ГОЛОВЧЕНКУ Віталію Федоровичу помічнику судді Кропивницького апеляційного суду;
ГОРБУНОВІЙ Катерині Сергіївні помічнику судді Київського окружного адміністративного суду;
ГРИГОРЧУК Наталії Володимирівні помічнику судді Господарського суду Львівської області;
ГУЦАЛ Ользі Василівні секретарю судового засідання Північного апеляційного господарського суду;
ДІХТЯРУК Тетяні Анатоліївні помічнику судді Господарського суду Вінницької області;
ДЗЕГУН Євгенії Миколаївні секретарю Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
ДОВГАЛЮК Ользі Петрівні помічнику судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
ДОМАШЕНКО Марині Валеріївні помічнику судді Чернігівського апеляційного суду;
ДОНЕЦЬ Альоні Юріївні помічнику судді Кропивницького апеляційного суду;
ЖИРКОВУ Едуарду Вікторовичу начальнику відділу служби судових розпорядників Миколаївського апеляційного суду
ЗАМЕЗІ Юрію Ігоровичу головному спеціалісту відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних справ секретаріату Касаційного адміністративного суду апарату Верховного Суду;
ІВАНЮК Інні Олегівні секретарю судового засідання Подільського районного суду міста Києва;
КАПРИШАНСЬКІЙ Олені Сергіївні помічнику судді Господарського суду Одеської області;
КАЧАН Катерині Костянтинівні секретарю судового засідання Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
КИСЛІЦЬКІЙ Жанні Вікторівні помічнику судді Господарського суду Житомирської області;
КОВБІ Інні Миколаївні Секретарю судового засідання Господарського суду Черкаської області;
КОЛОСОВСЬКІЙ Олені Вікторівні головному спеціалісту відділу режимно-секретної роботи Північного апеляційного господарського суду;
КОНДРАТЕНКО Наталії Олександрівні секретарю судового засідання Північного апеляційного господарського суду;
КОРОЛЬ Кристині Володимирівні помічнику судді Південно-західного апеляційного господарського суду;
КОТОВСЬКОМУ Сергію Олександровичу помічнику судді Північного апеляційного господарського суду;
КОЧКОВІЙ Анні Вікторівні помічнику судді патронатної служби управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату Касаційного адміністративного суду апарату Верховного Суду;
КРИВОРУЧКУ Володимиру Володимировичу помічнику судді Південно-західного апеляційного господарського суду;
КУЛИК Тетяні Миколаївні заступнику керівника апарату Північно-західного апеляційного господарського суду;
КУЦОКІНЬ-ТИМОШЕНКО Олені Миколаївні помічнику судді Кропивницького апеляційного суду;
ЛАДНІЙ Ользі Володимирівні секретарю судового засідання Подільського районного суду міста Києва;
МАГЕЛЯС Аллі Віталіївні керівнику апарату Лисянського районного суду Черкаської області;
МАРЧЕНКО Оксані Олексіївні помічнику судді Чернігівського апеляційного суду;
ОРЛОВУ Олександру Васильовичу помічнику судді Північного апеляційного господарського суду;
ПАЛЯМАРУ Анатолію Миколайовичу судовому розпоряднику Луцького міськрайонного суду Волинської області;
ПАСТУХОВІЙ Ользі Сергіївні секретарю судового засідання Господарського суду Черкаської області;
ПАТЛАНЬ Іванні Олександрівні помічнику судді Північного апеляційного господарського суду;
ПОПУТЬКО Ользі Анатоліївні головному спеціалісту із судової статистики та довідково-кодифікаційної роботи відділу аналітично-статистичної роботи та інформаційних технологій Херсонського окружного адміністративного суду;
ПРОЦЕНКО Людмилі Володимирівні секретарю судових засідань Дунаєвецького районного суду Хмельницької області;
ПШИКУ Юрію Анатолійовичу помічнику судді Київського окружного адміністративного суду;
СЕРГІЄНКО Яні Геннадіївні секретарю Подільського районного суду міста Києва;
СІРЕНКО Юлії Павлівні помічнику судді Київського окружного адміністративного суду;
СКОРОБАГАТЬКО Ользі Василівні помічнику судді Південно-західного апеляційного господарського суду;
СТАРЦЕВУ Юрію Костянтиновичу помічнику голови Валківського районного суду Харківської області;
СТОЛЯРЧУК Антоніні Юріївні помічнику судді Брусилівського районного суду Житомирської області;
ТИМОШЕНКО Світлані Володимирівні начальнику відділу управління персоналом та інформаційного забезпечення Київського окружного адміністративного суду;
ТИТЕНКО Мирославі Петрівні секретарю судового засідання відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату Касаційного адміністративного суду апарату Верховного Суду;
ХАЛЬКО Вікторії Анатоліївні секретарю судового засідання Північного апеляційного господарського суду;
ЧЕГОЛЯ Євгену Олеговичу секретарю судового засідання відділу забезпечення судового процесу Південно-західного апеляційного господарського суду;
ЧЕРНІЙ Ользі Вячеславівні помічнику судді Північного апеляційного господарського суду;
ЧОРНІЙ Людмилі Василівні судді Північного апеляційного господарського суду у відставці;
ЧУБІРКУ Михайлу Івановичу начальнику відділу діловодства та аналітично-статистичної роботи Закарпатського окружного адміністративного суду;
ЧУХРАЮ Ярославу Івановичу помічнику судді Кропивницького апеляційного суду;
ШЕРЕМЕТІ Оксані Петрівні головному спеціалісту відділу управління персоналом та проходження державної служби Господарського суду Львівської області;
ЮЗЕФОВИЧ Юлії Антонівні помічнику судді Південно-західного апеляційного господарського суду.


Голова Ради суддів України             Б.С. Моніч

Watch Download

16.09.2019

Рішення РСУ № 69 від 16 вересня 2019 року "Відкрите звернення РСУ до народних депутатів України щодо законопроекту 1008"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 69

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" № 1008 від 29 серпня 2019 року,відповідно до статті 126, частини п’ятої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року з подальшими змінами, Рада суддів України, –

в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" № 1008 від 29 серпня 2019 року узяти до відома.

2. Затвердити текст відкритого звернення Ради суддів України до народних депутатів України щодо проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" № 1008 від 29 серпня 2019 року, що додається.

3. Доручити Голові Ради суддів України підписати відкрите звернення Ради суддів України та надіслати його Голові Верховної Ради України для доведення до відома народних депутатів України.

Голова Ради суддів України          Б.С. Моніч

   


Додаток

до рішення Ради суддів України

від 16 вересня 2019 року № 69

Народним депутатам України

Відкрите звернення Ради суддів України

щодо проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" №1008 від 29.08.2019 року

Чинним законодавством України передбачено, що для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування – самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

При цьому до питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням правосуддя.

Рада суддів України (далі – РСУ) є вищим органом суддівського самоврядування та діє як виконавчий орган з’їзду суддів України, а тому не може лишатися осторонь запропонованих змін до чинного законодавства України, які безпосередньо стосуються судоустрою, статусу суддів та інших питань, пов'язаних з функціонуванням системи судоустрою.

Ознайомившись з проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" №1008 від 29.08.2019 року, Рада суддів України вважає за необхідне звернути увагу на наступне:

1. Законопроектом передбачено виключення із розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" пунктів 22-23, у яких наразі зазначається про те, що право на отримання суддівської винагороди у розмірах, визначених цим Законом, мають судді, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або призначені на посаду за результатами конкурсу, проведеного після набрання чинності цим Законом.

Радою суддів України, З’їздом суддів України (рішення РСУ №4 від 12.01.2018 року, Рішення XV З’їзду суддів України від 07.03.2018 року, Рішення РСУ №48 від 17.09.2018 року, Рішення XVI З’їзду суддів України від 19-20 грудня 2018 року, Рішення РСУ №14 від 01.03.2019 року) неодноразово наголошувалося на тому, що зазначені положення законодавства мають ознаки дискримінації, оскільки нерівні умови оплати праці суддів, які виконують однакову роботу, не узгоджуються з гарантіями незалежності судді.

Відтак, запропоновані зміни слід вважати позитивним кроком, тим більше, що відповідні кошти на оплату праці суддів закладені при формуванні бюджету органів судової влади, про що неодноразово зазначалось керівництвом ДСА України.

З огляду на це, немає необхідності відтерміновувати набрання зазначених змін чинності до 01.01.2020 року.

2. Радою суддів України (рішення РСУ №12 від 01.03.2019 року) наголошувалося на тому, що довічне грошове утримання суддів є особливою формою соціального забезпечення суддів, зміст якої полягає у гарантованій державою щомісячній звільненій від сплати податків грошовій виплаті, що слугує забезпеченню належного матеріального утримання суддів, у тому числі після звільнення від виконання обов’язків судді; щомісячне довічне грошове утримання судді у встановленому розмірі спрямоване на забезпечення гідного його статусу життєвого рівня, оскільки суддя обмежений у праві заробляти додаткові матеріальні блага; особливість щомісячного довічного грошового утримання полягає у правовому регулюванні, а також у джерелах його фінансування.

Рішенням XV чергового З’їзду суддів України від 07 березня 2018 року доручено Вищій раді правосуддя (далі – ВРП), Раді суддів України вжити заходів щодо усунення дискримінації суддів у відставці у частині виплати та перерахунку довічного грошового утримання.

Чинним Законом України "Про судоустрій і статус суддів" від 02 червня 2016 року №1402-VIII запроваджено нерівні підходи до визначення розміру довічного утримання судді у відставці.

Це пов’язано з тим, що пунктом 25 розділу XII в редакції цього Закону передбачено, що право на отримання щомісячного довічного грошового утримання у розмірі, визначеному цим Законом, має суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або призначений на посаду судді за результатами конкурсу, проведеного після набрання чинності цим Законом, та працював на посаді судді щонайменше три роки з дня прийняття щодо нього відповідного рішення за результатами такого кваліфікаційного оцінювання або конкурсу.

На думку Ради суддів України, зазначені положення законодавства є такими, що не узгоджуються із єдиним статусом суддів та порушують гарантії їх незалежності, а тому є доцільним передбачити у законопроекті положення, відповідно до яких пункт 25 розділу XII Закону України "Про судоустрій і статус суддів" має бути виключений.

3. Законопроектом передбачено виключення зі статті 4 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" частини другої, яка передбачає, що зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Внесення запропонованих проектом змін не сприятиме забезпеченню несуперечливого комплексного врегулювання питань організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні. Адже тим самим фактично надається можливість вносити зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" будь-якими законами, що ускладнить їх відслідковування, а тому збільшить вірогідність законодавчих суперечностей. Відтак, внесення в цій частині змін вважаємо недоцільним.

Діюча редакція даної норми закону була спрямована на законодавче гарантування забезпечення у такий спосіб незалежності судової влади, скасування зазначеної норми, відповідно, є посяганням на таку гарантію незалежності.

Враховуючи те, що на час внесення законопроекту ця норма є чинною, можна говорити, що і його внесення відбулося з її порушенням.

4. Законопроектом суттєво змінюється процедура та порядок формування ВККСУ та передбачається, що її склад скорочується з 16-ти до 12-ти членів.

Рада суддів України та З’їзд суддів України неодноразово вказували на те, що саме довготривалість процедур кваліфікаційного оцінювання стала основним чинником, який призвів не лише до нерівності в умовах оплати праці діючих суддів, а і суттєво посилив нестачу кадрів у судах України.

Рішенням Ради суддів України №18 від 19.04.2019 року ВККСУ було дано рекомендацію вжити всіх необхідних заходів для завершення кваліфікаційного оцінювання суддів до вересня 2019 року.

При цьому першочергово провести співбесіди із суддями, повноваження яких припинились, які працюють в судах з кадровим дефіцитом 50 % та більше, в судах, що не можуть сформувати колегію з розгляду кримінальних проваджень.

Також були надані рекомендації перед заповненням вакантних посад у судах, в першу чергу здійснити переведення діючих суддів.

Не сприяли подоланню кадрового голоду в судах і рішення в частині переведення суддів першої та апеляційних інстанцій, створення нерівних умов конкурсу для суддів та кандидатів у судді.

З цих підстав слід враховувати, що існуючі процедури добору суддів, переведення їх на посади, конкурсні засади призначення суддів вимагають значних людських ресурсів та часових затрат. Відтак виникає питання, чи зможуть впоратися 12 членів Комісії з покладеними на них завданнями?

Крім того, відповідно до існуючих положень абзацу другого частини першої статті 88 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами.

Наразі це означає, що для підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді необхідно, щоб за відповідне рішення проголосувало 68,75% від загального складу Комісії.

Після внесення відповідних змін для ухвалення відповідного рішення судді (кандидату на посаду судді) необхідно буде отримати 91,66% голосів від її загального складу.

На нашу думку, існуючу пропорційність голосів для підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді слід зберегти, а тому законопроектом необхідно внести зміни до абзацу другого частини першої статті 88 Закону України "Про судоустрій і статус суддів, замінивши словосполучення "одинадцятьма її членами" на словосполучення "двома третинами голосів від загального кількісного складу Комісії".

Також необхідно, щоб при визначенні кількісного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України був врахований обсяг покладених на неї завдань та функцій.

5. Законопроектом передбачено, що Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.

До складу конкурсної комісії входять:

1) три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів;

2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".

Відповідно до висновків та рекомендацій Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO), зокрема, звіту "Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів "Профілактика корупції". Члени парламенту, судді та прокурори. Висновки та тенденції" (четвертий раунд оцінювання GRECO) GRECO рекомендувала:

- проаналізувати доцільність зменшення кількості органів, які беруть участь у призначенні суддів;

- більш чітко визначити завдання та повноваження Громадської ради доброчесності, забезпечити, що її склад відображає різноманіття суспільства, та посилити норми щодо конфліктів інтересу, зокрема, за рахунок запровадження ефективного механізму контролю.

З огляду на це, Рада суддів України в цілому не заперечує проти запропонованого порядку формування ВККСУ, однак вважає за необхідне вказати на окремі недоліки законопроекту, що стосуються роботи конкурсної комісії.

Так, частиною третьою статті 95-1 законопроекту визначено, що рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх членів конкурсної комісії, за умови якщо три особи з числа голосуючих є міжнародними експертами.

На нашу думку, запропонована редакція вказаної норми надає перевагу членам конкурсної комісії, які є міжнародними експертами, у порівнянні з іншими її членами, а тому доцільно було б, щоб рішення конкурсної комісії вважалось прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів конкурсної комісії, за умови якщо дві особи з числа голосуючих є міжнародними експертами.

6. Також вважаємо за недоречне внесення змін до статті 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", якими виключено положення про ухвалення рішень Вищої ради правосуддя в нарадчій кімнаті, оскільки принцип роботи колегіального органу передбачає прийняття єдиного рішення за результатами спільного аналізу та обговорення саме в нарадчій кімнаті з метою недопущення будь-якого стороннього впливу на думку членів органу.

Наведене суперечить частині четвертій статті 21 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", якою визначено, що член Вищої ради правосуддя у своїй діяльності є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання.

Відкрите голосування та обговорення питань на засіданнях Вищої ради правосуддя становитиме загрозу гарантії незалежності членів Вищої ради правосуддя та може призвести до переслідування членів Вищої ради правосуддя за прийняті ними рішення.

7. Недоцільним є виключення із тексту Закону України "Про Вищу раду правосуддя" ч.3 ст.49 про те, що за вмотивованим клопотанням судді Дисциплінарна палата також може ухвалити рішення про розгляд дисциплінарної справи у закритому засіданні, якщо це є необхідним для забезпечення незалежності судді. Рішення про розгляд дисциплінарної справи у закритому засіданні на цій підставі вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Дисциплінарної палати.

Міжнародні стандарти у сфері судочинства передбачають існування такого інституту як закритий розгляд дисциплінарної справи.

За винятком слухань перед законодавчим органом, слухання з дисциплінарних питань та питань усунення суддів з посади здійснюються в закритому режимі, втім, суддя може вимагати публічного слухання таких справ. Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (Перша світова конференція по незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 рік) – пункт 29 (параграф 1).

Уся дисциплінарна процедура має бути повністю прозорою. Слухання з дисциплінарних питань повинні бути відкритими, якщо лише суддя, щодо якого ведеться така процедура, не зажадає закритого слухання. У такому випадку у суду є повноваження вирішити, чи є ця вимога обґрунтованою. Рекомендація Київської конференції з питань незалежності судової влади в країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії "Судове 21 управління, відбір і підзвітність суддів" (Київ, 23-25 червня 2010 р.) – пункт 26.

Звинувачення або скарга, що надійшли на суддю в ході виконання ним своїх судових і професійних обов’язків, повинні бути невідкладно і безсторонньо розглянуті згідно з відповідною процедурою. Суддя має право на відповідь і справедливий розгляд. На початковому етапі розгляд скарги має проводитись конфіденційно, якщо суддя не звернеться з проханням про інше. Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року – пункт 17.

Таким чином запропоновані зміни не узгоджуються з існуючими міжнародними стандартами у сфері притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

8. Сумнівним видається виключення із тексту Закону України "Про Вищу раду правосуддя" ч.2 ст.44, яка передбачає, що очевидно безпідставна дисциплінарна скарга може бути залишена без розгляду та повернута скаржнику, якщо він неодноразово протягом дванадцяти місяців, що передують даті надходження скарги, подавав очевидно безпідставні дисциплінарні скарги, які були залишені без розгляду та повернуті скаржнику або за якими у відкритті дисциплінарної справи було відмовлено.

Існуюча норма є своєрідним "фільтром" для відсіювання завідомо безпідставних скарг. Її скасування призведе до того, що судді будуть дуже часто зіштовхуватися з дисциплінарними провадженнями, які порушують незадоволені сторони у справі. Це, у свою чергу, суттєво збільшить навантаження на Вищу раду правосуддя та не сприятиме її спроможності своєчасно розглянути обґрунтовані дисциплінарні скарги.

9. Рада суддів України вже висловлювала свою позицію, щодо Закону України "Про очищення влади", відповідно до якої підтримувала позицію Верховного Суду України, викладену у його поданнях до Конституційного Суду України.

Відтак, ініціатива доповнення п. 6 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про очищення влади" словами "а також до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року у період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року посаду (посади) Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, їх заступників", враховуючи крайню обмеженість кількості осіб, які у вказаний період обіймали зазначені посади, виглядає як цілеспрямована репресивна дія щодо конкретних осіб, прізвища яких хоч і не названі, але всім відомі.

З точки зору стороннього неупередженого спостерігача виникатиме просте запитання, чому по спливу стількох років після прийняття Закону України "Про очищення влади", діяльність цих осіб не становила перешкоди для обіймання відповідних посад? Чому саме зараз постало таке питання?

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) у пункті 36 свого проміжного висновку щодо Закону України "Про очищення влади" від 16 грудня 2014 року № 788/2014 дійшла висновку, що, хоча кожна демократична держава має право вимагати мінімальну лояльність від своїх службовців і може звільнити їх з посад або утримуватися від їх прийому на роботу з причини їх фактичної або недавньої поведінки, застосування люстраційних заходів через довгий час після початку процесу демократизації в країні несе ризик виникнення сумнівів щодо їх фактичних цілей. Необхідно обґрунтувати, чому певна особа, яка не становить загрозу для демократії протягом тривалого часу, може раптово стати такою загрозою, що робить необхідним заборонити займати державні посади.

В Остаточному висновку Венеційської комісії щодо Закону України "Про очищення влади" від 19–20 червня 2015 року зазначено, що "люстраційні заходи мають тимчасовий характер, а об’єктивна необхідність обмежувати особисті права має послаблюватися з плином часу" (пункт 70).

Таким чином, вимагається саме послаблення, а не посилення люстраційних заходів із сплином часу.

10. Проектом Закону серед іншого пропонується внесення змін до частини першої статті 37 Закону України "Про судоустрій і статус судді" та зазначити, що до складу Верховного Суду входять судді у кількості не більше ста.

Таким чином верхню межу кількості суддів Верховного Суду пропонується зменшити з двохсот до ста.

Загальновідомою є інформація про великий залишок нерозглянутих справ, які накопичились у Верховному Суді упродовж останніх років. Крім того, незважаючи на запровадження певних процесуальних фільтрів допуску справ до суду касаційної інстанції, вони не призвели до суттєвого зменшення касаційних скарг, що надходять до суду.

Згідно із частиною шостою статті 19 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя. Аналогічна норма передбачена у пункті 12 частини першої статті 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

На думку Ради суддів України існування певних "верхніх або нижніх меж" кількісного складу суддів у будь-якому суді не можна вважати доречним.

Погодження кількості суддів у судах має належати до дискреційних повноважень Вищої ради правосуддя, а відповідні рішення повинні прийматися з урахуванням існуючого процесуального законодавства, інформації про завантаженість суду, кількісного складу населення, яке користується судовими послугами, тощо.

В іншому випадку це призведе до порушення прав громадян на розгляд їхніх справ у розумні строки.

З огляду на висловлену вище пропозицію видається недоцільним проведення запропонованих пунктами 5-7 Прикінцевих положень законопроекту процедур відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду із числа суддів відповідних касаційних судів Верховного Суду за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.

Тим більше, що вони очевидно потребуватимуть значних часових затрат і не дадуть можливості новоутвореній ВККСУ зосередитися на найважливішій проблемі судочинства в України – дефіциті кадрів в судах першої та апеляційної інстанцій.

З огляду на викладене, вважаємо за доцільне виключити частину першу статті 37 з тексту Закону. Крім того, вважаємо за необхідне виключити з тексту законопроекту пункти 5-7 Прикінцевих положень.

11. Проектом Закону також передбачено зменшення розміру посадового окладу судді Верховного Суду з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Рада суддів України вважає несправедливим існуючий розрив між суддівською винагородою суддів першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

Разом з тим, належний розмір суддівської винагороди є однією з суттєвих гарантій незалежності судді, а тому вже досягнутий рівень не може бути зменшений.

Більш доцільно рухатися шляхом наближення розміру суддівської винагороди суддів першої та апеляційної інстанцій до розміру суддівської винагороди судді касаційної інстанції.

12. Законопроектом № 1008 пропонується доповнити Закон України "Про Вищу раду правосуддя" статтею 28-1, яка передбачає створення Комісії з питань доброчесності та етики як колегіального органу, "який діє при Вищій раді правосуддя і утворюється з метою забезпечення прозорості і підзвітності членів Вищої ради правосуддя та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України". Наведене не узгоджується з нормами законодавства України та міжнародними стандартами.

У Висновку № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової ради на службі суспільства зазначено, що судова рада повинна також становити собою автономний орган судової влади, що уможливлює здійснення індивідуальними суддями своїх функцій незалежно від будь якого контролю з боку виконавчої і законодавчої влади та без неправомірного тиску зсередини судової системи. Стосовно цього Консультативна рада європейських суддів вважає, що буде неприпустимим, якщо судова рада обмежуватиметься іншими органами у своїй автономії визначати власні процедури діяльності та питання, що виносяться на її розгляд. Слід визначити відносини між судовою радою та міністром юстиції, главою держави та Парламентом. Крім того, з огляду на те, що судова рада не належить до ієрархії судової системи і не може як така приймати рішення щодо суті справ, слід обережно ставитися до відносин із судами та, особливо, суддями.

Відтак створення будь-яких контрольних, наглядових та інших органів, незалежно від позитивності їх найменування, тягне за собою порушення принципу незалежності члена ВРП.

13. Змінами до ст. 107 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ст. 42 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" запроваджується інститут "повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку", а змінами до ст. 44 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" пропонується виключити вимоги до дисциплінарної скарги, що зобов’яже Вищу раду правосуддя розглядати, наприклад, анонімні скарги.

Враховуючи створення інституту викривачів, можливості подання анонімних або необґрунтованих скарг, практику фактичного прийняття політично мотивованих рішень щодо суддівської кар’єри ряду суддів, вбачається зворотній розвиток демократії та законодавства Української Держави.

При цьому, щодо звернень відносно інших осіб, законодавство не дозволяє такого спрощення вимог щодо змісту та форми скарги, ставлячи суддів у відверто нерівне становище відносно інших громадян України.

Така норма лише посилює фактори впливу на суддів при здійсненні правосуддя, суттєво послаблюючи гарантію незалежності суддів.

Положеннями цієї статті, зокрема, пропонується надати право членам Вищої ради правосуддя розпочинати дисциплінарне провадження після самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення дисциплінарного проступку суддею, або після самостійного виявлення членами Вищої ради правосуддя з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення суддею дисциплінарного проступку.

Водночас Європейський суд з прав людини у рішенні "Олександр Волков проти України" наголошував, що заходи дисциплінарного впливу мають регулюватися чіткими нормами і процедурами, передбаченими в межах самої судової системи, і такими, що не підпадають під політичний або інший неправомірний вплив.

З огляду на зазначене, пропонуємо залишити чинні редакції статті 107 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та статей 42, 44 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

14. Запропонованими змінами запроваджуються дуже короткі процедурні строки для окремих етапів дисциплінарного провадження (триденний строк для надсилання копії рішення Вищої ради правосуддя, ухваленого за результатами розгляду скарги на рішення, десятиденний строк на подачу скарги на рішення Дисциплінарної палати з дня його ухвалення тощо). Зазначене призведе лише до неможливості повно та об’єктивно здійснити підготовку та розгляд дисциплінарного провадження, прийняття помилкових та необґрунтованих рішень та, як наслідок збільшення кількості скарг до Європейського суду з прав людини.

Вважаємо, що навіть діючі строки дисциплінарного провадження є недостатніми для повного і об’єктивного вирішення дисциплінарної справи щодо судді, адже вимагають здебільшого, й оцінки прийнятих судових рішень за наслідками тривалих розглядів справ.

Підсумовуючи вищевикладене, Рада суддів України звертається до народних депутатів України з пропозицією обговорити та врахувати зазначені зауваження до законопроекту під час його розгляду в парламенті.

Голова Ради суддів України                    Б.С. Моніч

Watch Download

16.08.2019

Рішення РСУ № 68 від 16.08.2019 "Про доручення Голові РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 68

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України, та співбесіди з ними, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Доручити Голові Ради суддів України повідомити відповідних кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України про те, що вони не набрали достатньої кількості голосів для ухвалення Радою суддів України рекомендації ХVІІ позачерговому з’їзду суддів України на посаду судді Конституційного Суду України.

Голова Ради суддів України            Б. Моніч

Watch Download

16.08.2019

Рішення РСУ № 67 від 16.08.2019 "Щодо рекомендування Юровської Г.В. на посаду судді КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 67

Відповідно до статей 56 - 58 Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" Радою суддів України організовано проведення спеціальної перевірки щодо Юровської Галини Валентинівни.

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, медичної довідки про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.

Запити про надання відомостей про Юровську Г.В. надсилалися до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у місті Києві, Державної судової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров′я України, військових комісаріатів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, подано до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України "Про запобігання корупції".

Від відповідних органів надійшли відповіді.

Інформації, що перешкоджає зайняттю Юровською Г.В. посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком не виявлено.

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України Юровською Г.В., та співбесіди з нею, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України у х в а л и л а:

Рекомендувати ХVІІ позачерговому з’їзду суддів України Юровську Галину Валентинівну на посаду судді Конституційного Суду України.


Голова Ради суддів України                  Б. Моніч

Watch Download

16.08.2019

Рішення РСУ № 66 від 16.08.2019 "Щодо рекомендування Цвіркуна Ю.І. на посаду судді КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 66

Відповідно до статей 56 - 58 Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" Радою суддів України організовано проведення спеціальної перевірки щодо Цвіркуна Юрія Івановича.

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, медичної довідки про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.

Запити про надання відомостей про Цвіркуна Ю.І. надсилалися до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у місті Києві, Державної судової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров′я України, військових комісаріатів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, подано до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України "Про запобігання корупції".

Від відповідних органів надійшли відповіді.

Інформації, що перешкоджає зайняттю Цвіркуном Ю.І. посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком не виявлено.

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України Цвіркуном Ю.І., та співбесіди з ним, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України у х в а л и л а:

Рекомендувати ХVІІ позачерговому з’їзду суддів України Цвіркуна Юрія Івановичана посадусудді Конституційного Суду України.


Голова Ради суддів України             Б. Моніч

Watch Download

16.08.2019

Рішення РСУ № 65 від 16.08.2019 "Щодо рекомендування Філюка П.Т. на посаду судді КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м. Київ

                                                                                         Р І Ш Е Н Н Я № 65 

Відповідно до статей 56 - 58 Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" Радою суддів України організовано проведення спеціальної перевірки щодо Філюка Петра Тодосьовича.

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, медичної довідки про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.

Запити про надання відомостей про Філюка П.Т. надсилалися до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у місті Києві, Державної судової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров′я України, військових комісаріатів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, подано до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України "Про запобігання корупції".

Від відповідних органів надійшли відповіді.

Інформації, що перешкоджає зайняттю Філюком П.Т. посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком не виявлено.

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України Філюком П.Т., та співбесіди з ним, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України у х в а л и л а:

Рекомендувати ХVІІ позачерговому з’їзду суддів України Філюка Петра Тодосьовичана посадусудді Конституційного Суду України.


Голова Ради суддів України              Б. Моніч

Watch Download

16.08.2019

Рішення РСУ № 64 від 16.08.2019 "Щодо рекомендування Тагієва С.Р. огли на посаду судді КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 64

Відповідно до статей 56 - 58 Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" Радою суддів України організовано проведення спеціальної перевірки щодо Тагієва Садіга Рза огли.

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, медичної довідки про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.

Запити про надання відомостей про Тагієва С.Р. огли надсилалися до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у місті Києві, Державної судової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров′я України, військових комісаріатів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, подано до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України "Про запобігання корупції".

Від відповідних органів надійшли відповіді.

Інформації, що перешкоджає зайняттю Тагієвим С.Р. огли посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком не виявлено.

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України Тагієвим С.Р. огли, та співбесіди з ним, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України у х в а л и л а:

Рекомендувати ХVІІ позачерговому з’їзду суддів України Тагієва Садіга Рза оглина посадусудді Конституційного Суду України.


Голова Ради суддів України                   Б. Моніч

Watch Download