Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

18.05.2018

Рішення РСУ від 18.05.2018 №22 "Про заходи щодо розробки та організації заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

РІШЕННЯ № 22

Реалізація гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій щодо забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження й забезпечення яких є головним обов'язком держави (ст. ст. 3, 8, 55 Конституції України).

Законом України “Про судоустрій і статус суддів” (далі – Закон) визначено умови виконання професійних обов’язків суддів та правові засоби, за допомогою яких забезпечується реалізація конституційних гарантій самостійності судів та незалежності суддів. Зокрема, статтею 6 Закону встановлено заборону втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповагу до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації в будь-якій формі з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду.

Право на незалежний і безсторонній суд гарантовано статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Забезпечення кожній особі цього права відповідно до стандартів Ради Європи, які визначені у міжнародних документах та роз'яснюються у практиці Європейського суду з прав людини, є обов'язком кожної держави - члена Ради Європи. Метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу.

Таким чином, суддівська незалежність у міжнародно-правовому аспекті - це не тільки право людини на незалежний суд, але й обов'язок держави та суду бути незалежним в процесі прийняття рішень, неупереджено виконувати свої функції, та відповідно, обов'язок держави забезпечувати таку незалежність суду від зовнішнього втручання не лише на законодавчому рівні, але і фактично, в тому числі шляхом забезпечення матеріальних та соціальних гарантій незалежності судді, його особистої безпеки та безпеки членів його сім'ї.

Отже, незалежність судді включає наступні елементи:

зовнішня незалежність;

внутрішня незалежність;

матеріальні і соціальні гарантії незалежності, забезпечені державою;

демонстрація суддями незалежності своїх дій задля формування довіри до судової влади.

Саме за наявності цих елементів у їх сукупності можна оцінити реальний стан незалежності судової влади в державі.

З огляду на те, що проблеми незалежності судової влади у багатьох аспектах є спільними для європейських країн, слід врахувати вже напрацьований міжнародний досвід в питаннях забезпечення незалежності суду, закріплений в рекомендаціях Ради Європи, в тому числі щодо подолання негативних явищ на шляху забезпечення незалежності суду.

Негативні висновки Венеціанської комісії, зроблені щодо Судової системи України, орієнтували на те, що забезпечення суддівської незалежності відповідно до стандартів Ради Європи стало одним із важливих завдань нашої держави протягом останніх кількох років.

Незалежність судової влади є головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави.

Зокрема, статтями 6, 48 цього Закону встановлено заборону втручання в здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповагу до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання й поширення інформації в будь-якій формі з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду.

Рада суддів України, як вищий орган суддівського самоврядування, не може залишатись осторонь ситуації, яка склалась у сфері дотримання конституційних гарантій самостійності судів, незалежності та недоторканності суддів.

Суди та судді постійно перебувають під шквалом нищівної критики, набирає поширення публічне коментування як ухвалених судових рішень у вкрай негативному світлі та й деяких обставин досудових розслідувань, та ще до винесення обвинувальних вироків суду, оголошують осіб винними у скоєнні злочинів. Висловлювання подібного змісту загалом підтримують емоційну напругу населення та все частіше викликають агресію, спрямовану на суддів.

Надання незбалансованих критичних коментарів на адресу судової системи є безвідповідальним і викликає серйозну проблему, оскільки тим самим підривається суспільна довіра і впевненість у системі правосуддя.

У своєму рішенні Європейський суд з прав людини підкреслив, що обсяг зобов’язань Держави щодо забезпечення розгляду незалежним та неупередженим судом у розумінні статті 6 Конвенції не обмежується судовою гілкою влади. Цей обсяг зобов’язань також покладає обов'язки на виконавчі, законодавчі та будь-які інші органи Держави, незалежно від їх рівнів, поважати та виконувати рішення та постанови суддів, навіть якщо ці органи не погоджуються з ними.

Таким чином, повага з боку інших гілок державної влади до Судової влади та судів є невід'ємною передумовою впевненості суспільства у судах та верховенства закону.

Необхідно зазначити, що рівень поваги суспільства до суду в Україні поступово зростає, хоча це відбувається досить повільно, протягом 2016-2017 років до Ради суддів України надійшла велика кількість звернень щодо випадків втручання в роботу суду шляхом блокування приміщень суду, зокрема блокування залів засідань, проявів неповаги до суду, що виявляється у хуліганському поводженні під час судового засідання, застосування щодо суддів насильства, публічного приниження честі та гідності, пошкодження їх майна, тиску на останніх та неправомірних втручань у процес здійснення судочинства з боку громадян та їх об'єднань. Найбільш поширеними є акції та протести біля будівель чи у приміщеннях судів та в залах судових засідань, розміщення неправдивих публікацій у засобах масової інформації, погрози суддям або скоєння проти них протиправних діянь.

В більшості випадків щодо осіб, які вчиняли протиправні дії не проведено ефективного розслідування і їх не притягнуто до відповідальності. Наявні непоодинокі випадки, коли за повідомленням суддів про здійснення протиправних втручань в їх діяльність правоохоронні органи доходять висновку про відсутність ознак кримінального правопорушення у викладених у заяві фактах, у зв'язку з чим відомості про злочин, вказаний у заяві суддів, взагалі не вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не дотримуючись вимог ст. 214 КПК України.

Разом з розробкою та організації заходів Радою суддів України щодо забезпечення незалежності суддів, слід зазначити, що Судова влада в Україні зазнала значних якісних змін, у процесі здійснено низку безпрецедентних заходів, з урахуванням Плану дій Ради Європи щодо здійснення правосуддя. Прагнучи повернути довіру до суду, судова реформа створює новий формат правосуддя, що ґрунтується на засадах максимальної прозорості роботи та громадського контролю за діяльністю судової системи в цілому і кожного судді зокрема. Але незалежність суду потребує належних та вчасних дій для втілення гарантій, задекларованих державою задля виконання судами своїх конституційних функцій.

Заслухавши та обговоривши доповідь члена Ради суддів України Журавської О.В. щодо забезпечення незалежності судів і суддів, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), на виконання рішень ХV позачергового з’їзду суддів України Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію члена Ради суддів України Журавської О.В. взяти до відома.

2.Посилити взаємодію з виконавчою та законодавчою гілками влади з питань забезпечення авторитету судової влади.

3.Звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників правоохоронних органів з вимогою дотримуватися загальновизнаних стандартів поваги до авторитету суду під час публічних виступів.

Відповідальний – комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації.

4.У разі виявлення неповаги до судової влади з боку офіційних осіб у публічних виступах, звертатися з відповідними заявами до Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України та відповідних дисциплінарних органів для вжиття заходів відповідальності та відстежувати ефективність реагування.

Відповідальний – комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів.

5.Прес-центру судової влади проводити постійний моніторинг публікацій засобів масової інформацій і у разі виявлення фактів поширення недостовірної інформації або інформації, що підриває авторитет правосуддя, негайно звертатися до Комітету з питань комунікацій та ЗМІ для вжиття заходів реагування.

6. Комітету з питань комунікацій та ЗМІ спільно з Комітетом забезпечення незалежності судів до 20 червня 2018 року розробити типові заходи реагування на факти поширення у ЗМІ недостовірної інформації або інформації, що підриває авторитет правосуддя.

7.Провести до 01 серпня 2018 року спеціальне засідання за участю Генерального прокурора щодо стану досудових розслідувань кримінальних проваджень, передбачених ст. 375-379 КК України, з метою забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних проваджень у максимально стислі строки з дотримання гарантій незалежності суддів.

Відповідальний – комітет з питань забезпечення незалежності суддів.

8.Звернутися до Вищої ради правосуддя щодо розробки проекту Закону «Про внесення змін до Закону «Про судоустрій та статус суддів» в частині усунення дискримінації в суддівській винагороді.

Відповідальний – комітет з питань статусу суддів і дотримання прав працівників судів.

9. Звернутись до Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України щодо неприпустимості зменшення фактичної кількості суддів, що працюють у судах, які ліквідуються/реорганізуються на матеріально-технічній базі яких створено окружні суди.

Відповідальний – комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування.

10.Провести до 01 липня 2018 року спеціальне засідання за участю Національної поліції України та Національного агентства з питань запобігання корупції для розмежування повноважень та координації дій у сфері складання протоколів стосовно суддів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Відповідальний – комітет з питань забезпечення незалежності суддівта комітет етики.

11. Звернутись до Державної судової адміністрації України щодо забезпечення функціонування Служби судової охорони та підвищення рівня забезпеченості судів технічними засобами (системи відеоспостереження, металошукачі, турнікети, камери схову тощо).

12.До 01 серпня 2018 року розробити алгоритм забезпечення комплексного супроводження резонансних справ.

                                                      Голова Ради суддів України                О.Ткачук

Дивитися Завантажити

18.05.2018

Рішення РСУ від 18.05.2018 №21 "Про затвердження Положення про помічника (помічників) судді"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

РІШЕННЯ №21

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судівДіброви Г.І. про затвердження Положення про помічника судді, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Затвердити Положення про помічника судді, що додається.

2.Доручити Державній судовій адміністрації України направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі Положення про помічника судді.

3.Визнати такими, що втратили чинність рішення Ради суддів України від 25.03.2011 № 14, від 24.06.2011 № 27, від 03.03.2016 № 20 та від 15.09.2016 № 56.

                                               Голова Ради суддів України                    О. Ткачук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року №21

ПОЛОЖЕННЯ
про помічника судді

Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу" та визначає єдині засади й умови діяльності, правовий статус особи, яка займає посаду помічника судді.

I. Загальні положення

1. Відповідно до частини першої статті 157 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кожний суддя має помічника (помічників), статус і умови діяльності якого (яких) визначаються цим Законом та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України. Правовий статус, умови діяльності помічників судді визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів", статтею 92 Закону України "Про державну службу", нормативно-правовими актами з питань оплати праці працівників патронатних служб і цим Положенням.

Посади помічників судді належать до посад патронатної служби, на які не поширюється дія Закону України "Про державну службу", крім статті 92 Закону України "Про державну службу".

2. Голова суду, заступник голови суду можуть мати додаткового помічника.

Суддя-член Ради суддів України за своїм поданням, погодженим з Головою Ради суддів України, може мати додаткового помічника.

У виключних випадках додаткового помічника можуть мати секретар судової палати або судді, у яких найбільше поточне судове навантаження.

Помічник судді – це працівник патронатної служби у суді, який забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник голови суду – це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею, обраним у встановленому порядку головою суду, адміністративних повноважень, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", а також повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник заступника голови суду – це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею, обраним у встановленому порядку заступником голови суду, адміністративних повноважень, визначених головою відповідного суду, а також повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник судді-члена Ради суддів України – це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею-членом Ради суддів України, обраним у встановленому порядку з’їздом суддів України, його обов’язків члена Ради суддів України, а також повноважень щодо здійснення ним правосуддя.

Помічник секретаря судової палати апеляційного суду - це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею, обраним у встановленому порядку секретарем судової палати, повноважень, визначених законом «Про судоустрій і статус судів», головою відповідного суду, а також повноважень щодо здійснення правосуддя.

3. Помічник судді є працівником апарату суду.

4. Помічник судді з питань підготовки та організаційного забезпечення судового процесу підзвітний лише відповідному судді. Суддя є його безпосереднім керівником.

Помічник голови суду з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею адміністративних повноважень голови суду, підзвітний лише голові суду, який є його безпосереднім керівником.

Помічник заступника голови суду з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею адміністративних повноважень заступника голови суду, підзвітний лише заступнику голови суду, який є його безпосереднім керівником.

Помічник судді-члена Ради суддів України з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею своїх обов’язків як члена Ради суддів України, підзвітний лише такому судді-члену Ради суддів України, який є його безпосереднім керівником.

Помічник секретаря судової палати апеляційного суду з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею повноважень секретаря палати апеляційного суду, підзвітний лише такому судді – секретарю судової палати апеляційного суду, який є його безпосереднім керівником.

Обов’язки помічника судді визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату суду за погодженням із зборами відповідного суду.

З усіх інших питань, у тому числі щодо дотримання трудової дисципліни, помічник судді підзвітний керівнику апарату суду в межах його повноважень.

Керівник апарату суду створює належні умови для виконання помічником судді своїх посадових обов’язків і підвищення рівня його професійної компетентності в Національній школі суддів України.

Керівник апарату суду здійснює контроль за дотриманням помічником судді правил внутрішнього трудового розпорядку суду та Правил поведінки працівника суду.

5. Помічник судді у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", статтею 92 Закону України "Про державну службу", відповідними процесуальними кодексами, іншими законами та нормативно-правовими актами України, Правилами поведінки працівника суду, затвердженими рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року N 33, рішеннями зборів суддів відповідного суду, Інструкцією з діловодства суду, Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, цим Положенням, а також посадовою інструкцією.

На помічника судді поширюється дія законодавства про працю, крім статей 391, 41-431 та 49 Кодексу законів про працю України.

II. Кваліфікаційні вимоги. Порядок призначення, перебування та звільнення з посади помічника судді

6. Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Помічники суддів Верховного Суду повинні також мати стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років.

7. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

8. Помічник судді призначається на посаду на строк повноважень безпосереднього керівника та не довше ніж на період перебування безпосереднього керівника у штаті суду.

Помічник голови суду, заступника голови суду, судді-члена Ради суддів України призначається на посаду на строк перебування судді на відповідній посаді.

Призначення на посаду помічника судді здійснюється на підставі письмового подання судді без конкурсного відбору наказом керівника апарату відповідного суду.

У поданні на призначення помічника судді зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, громадянство, володіння державною мовою, посада, яку займає особа на момент внесення подання, посада, на зайняття якої претендує особа.

До подання кандидатом на посаду помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника судді додаються: заява про призначення на посаду; копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); копія посвідчення про вільне володіння державною мовою; копія трудової книжки, послужного списку (за наявності); особова картка зазначеного зразку, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) або копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників); копія документів про надані пільги (за наявності); згода на обробку персональних даних.

Служба управління персоналом проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам (у тому числі на відповідність оригіналам документів).

Якщо кандидатом не подано всіх необхідних документів та/або подано документи, що не відповідають встановленим вимогам, подання судді не розглядається.

На помічників судді, призначених на посади в апарат суду, службою управління персоналом суду ведуться особові картки.

9. Керівник апарату відмовляє судді в задоволенні подання про призначення на посаду помічника судді у випадку, коли претендент не відповідає вимогам, установленим частиною другою статті 157 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також у випадках, коли претендент на посаду помічника судді:

- досяг шістдесятип’ятирічного віку;

- в установленому законом порядку визнаний недієздатним або дієздатність якого обмежена;

- має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- відповідно до рішення суду позбавлений права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

- має не погашене адміністративне стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

- має громадянство іншої держави.

Не допускається призначення на посаду помічника судді особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи. У разі виникнення обставин, що призводять до порушення цієї вимоги, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані невідкладно повідомити про це керівника апарату суду та вжити заходів до усунення таких обставин у 15-денний строк.

Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, та за відсутності подання іншого судді про призначення помічника на посаду, що виключає пряме підпорядкування, такий помічник судді підлягає звільненню із займаної посади.

10. Для осіб, які претендують на посаду помічника судді, може проводитися стажування з метою набуття ними практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей цих осіб.

11. У разі тривалої (понад два місяці) відсутності судді (соціальна відпустка, відрядження, відсторонення від посади тощо), а також з моменту закінчення (припинення) повноважень судді з відправлення правосуддя з визначених законом підстав або звільнення судді з займаної посади, припинення повноважень члена Ради суддів України у встановленому законом порядку, помічника (помічників) судді за його (їх) згодою за наказом керівника апарату суду може бути переведено на іншу посаду працівника апарату суду, яка не належить до посад державної служби.

Крім того, у зазначених випадках на такого (таких) помічника (помічників) судді може на певний строк у встановленому законом порядку покладатися виконання повноважень додаткового помічника іншого судді (суддів), у якого (яких) найбільше поточне судове навантаження, про що на підставі подання відповідного судді та особистої заяви помічника судді видається наказ керівника апарату суду.

У разі відсутності згоди помічника (помічників) судді на переведення на іншу посаду працівника апарату суду чи виконання повноважень додаткового помічника іншого судді, або за умови неможливості переведення працівника за його згодою на посаду помічника судді або іншу посаду в апараті суду він (вони) підлягає (підлягають) звільненню з посади на підставі пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

12. Трудові відносини з помічником (помічниками) судді припиняються в день припинення повноважень безпосереднього керівника та/або в день відрахування безпосереднього керівника зі штату суду або в день ухвалення з’їздом суддів України рішення про обрання Ради суддів України в новому складі. Наказ про звільнення видається керівником апарату відповідного суду на підставі подання безпосереднього керівника та/або на підставі наказу про відрахування безпосереднього керівника зі штату суду.

Помічник судді може бути звільнений з посади за наказом керівника апарату суду в порядку, визначеному законодавством про працю, на підставі або заяви про звільнення за власним бажанням, або за поданням судді, в тому числі в зв’язку з дискредитацією помічника судді (вчинення такого проступку помічником, що підриває довіру та авторитет судової влади, суду та/або конкретного судді в очах громадськості та є несумісним із подальшим проходженням служби в якості помічника судді), або у випадках, визначених пунктом 11 цього Положення чи в порядку врегулювання конфлікту інтересів згідно із законодавством.

У разі припинення повноважень судді відповідного суду та звільнення судді з займаної посади у встановленому законом порядку, помічник судді звільняється із займаної посади з дотриманням гарантій, передбачених законодавством.

13. Помічник судді, який виявив бажання вступити або повернутися на державну службу, реалізує таке право в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу" для осіб, які вперше вступають на державну службу, з обов’язковим проведенням конкурсу.

14. Помічник судді має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження. Посвідчення помічника судді видається, використовується та повертається відповідно до вимог Інструкцій, які регулюють порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень працівників апаратів судів.

15. Оплата праці помічника судді встановлюється відповідно до Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про оплату праці» і нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що регулюють умови оплати праці працівників патронатних служб, у тому числі в системі правосуддя.

Податок на доходи фізичних осіб, інші обов’язкові податки та збори утримуються роботодавцем із заробітної плати працівника відповідно до чинного законодавства України.

Керівник апарату суду має право, за поданням безпосереднього керівника, у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного суду помічнику судді:

- установлювати: надбавку за інтенсивність праці; надбавку за виконання особливо важливої роботи – до 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи й порушення трудової дисципліни надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи скасовуються або їх розмір зменшується.

- здійснювати: преміювання відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання відповідного суду.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання помічника судді визначаються в положенні про преміювання, що діє у відповідному суді.

- надавати: матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати помічника судді;

- виплачувати: надбавку у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків посадового окладу; матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати помічника судді.

16. Застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до помічника судді здійснюється керівником апарату відповідного суду за погодженням із суддею.

17. Порядок застосування дисциплінарних стягнень до помічника судді регулюється Кодексом законів про працю України.

18. Щорічні відпустки помічнику судді надаються в порядку, встановленому Кодексом законів про працю України та Законом України "Про відпустки", за його письмовою заявою, погодженою з безпосереднім керівником.

Помічнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні, яка оплачується відповідно до чинного законодавства.

Помічнику надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, яка оплачується відповідно до чинного законодавства.

Максимальна тривалість цієї щорічної додаткової відпустки становить 4 календарних дні. До стажу роботи, який дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері, зараховуються:

- час фактичної роботи з особливим характером праці, пов’язаної з роботою на персональному комп’ютері, який складає більше половини тривалості робочого дня;

- час щорічної основної відпустки та час щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, пов’язаної з роботою на персональному комп'ютері, який припадає на робочі дні.

Фактична тривалість відпустки розраховується за попередній календарний робочий рік відповідно до обліку робочого часу з особливим характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп’ютері, пропорційно стажу роботи, визначеному відповідно до абзацу четвертого цього пункту.

Надання інших видів відпусток здійснюється на умовах та у порядку, встановлених чинним законодавством України.

Графік відпусток помічників суддів включається до графіка відпусток працівників апарату суду й затверджується керівником апарату суду.

Помічник судді зобов'язаний подавати заяву про надання йому щорічної відпустки, погодженої з суддею, не пізніше як за 2 тижні до встановленого графіком терміну.

Помічник судді має право на відпочинок у святкові та неробочі дні, встановлені чинним законодавством України.

III. Завдання, права та обов’язки помічника судді

19. Помічник судді має право:

- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- отримувати від працівників апарату суду, до якого він прикріплений, документи та інформацію, необхідні для виконання своїх обов'язків;

- користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами відповідного суду в установленому порядку;

- вносити пропозиції судді щодо організації своєї роботи;

- за погодженням із суддею брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, інших науково-практичних заходах, а за поданням судді - проходити стажування у відповідних підрозділах державних органів;

- брати участь у нарадах, зборах трудового колективу та інших подібних заходах відповідного суду;

- підвищувати свій професійний рівень у системі підготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату суду;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на оплату праці відповідно до чинного законодавства;

- на соціальний і правовий захист відповідно до свого статусу.

20. Помічник судді:

- здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової справи;

- бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, в оформленні судових справ, за дорученням судді готує проекти судових рішень, запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи;

- здійснює оформлення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим учасникам справи, які беруть участь у справі відповідно до вимог процесуального законодавства, контролює своєчасність надсилання копій судових рішень;

- здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ ухвал судді про примусовий привід, а в разі невиконання таких ухвал - готує проекти відповідних нагадувань тощо;

- готує проекти доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України;

- сприяє оформленню, виконанню доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справах, інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України;

- виконує інші доручення судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Помічник голови суду, помічник заступника голови суду, секретаря судової палати за дорученням голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати:

- здійснює організаційно-аналітичне забезпечення роботи голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати апеляційного суду;

- готує інформаційні матеріали, виступи, проекти доповідей, співдоповідей, розпоряджень з питань роботи суду, судової палати;

- узагальнює матеріали про хід виконання виданих головою суду (заступником голови, секретарем судової палати) наказів і рішень зборів суду, зборів судової палати;

- забезпечує взаємодію голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати з правоохоронними та іншими державними органами, громадськими організаціями, а у випадку відсутності судді-спікера чи прес-секретаря – засобами масової інформації з питань здійснення правосуддя та готує відповідні матеріали;

- забезпечує організацію прийому громадян головою суду, заступником голови суду, секретарем судової палати, бере участь у прийомі громадян;

- виконує функції, визначені для помічника судді.

Помічник судді-члена Ради суддів України:

- виконує всі доручення судді, пов’язані з виконанням ним повноважень у складі Ради суддів України;

- вивчає питання, пов’язані з виконанням заходів щодо забезпечення незалежності судів;

- аналізує та узагальнює проблемні питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей;

- опрацьовує інформацію та надає пропозиції щодо розробки та організації виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;

- готує проекти звернень з питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- здійснює підготовку матеріалів до розгляду питань, пов’язаних із врегулюванням конфлікту інтересів у діяльності суддів, готує проекти рішень та звернень з цих питань;

- веде облік та статистку, готує матеріали доповідей, проекти відповідей на звернення, що надійшли до Ради суддів України.

- виконує інші вказівки та доручення судді, пов’язані з діяльністю профільних комітетів та спільною діяльністю Ради суддів України;

- виконує функції, визначені для помічника судді.

За дорученням судді помічник судді:

- може здійснювати повноваження секретаря судового засідання під час його відсутності у разі неможливості замінити його іншим секретарем;

- координує роботу секретаря судового засідання та надає йому методичну та практичну допомогу, в тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами;

- контролює надходження та приєднання до судової справи відповідних матеріалів;

- здійснює перевірку своєчасності оформлення протоколів судових засідань у справах, що знаходяться в провадженні судді;

- здійснює контроль за своєчасною здачею до канцелярії суду та/або архіву суду секретарем судового засідання судових справ, розглянутих під головуванням судді;

- здійснює підготовку та оформлення статистичних даних;

- здійснює узагальнення судової практики, узагальнення про кількість і стан розгляду суддею судових справ усіх категорій;

- здійснює аналіз скасованих і змінених рішень судді після перегляду справ судами апеляційної та касаційної інстанцій;

- підписує непроцесуальні документи інформаційного та організаційного характеру;

- виконує інші доручення судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

21. Помічник судді зобов'язаний:

- своєчасно та якісно виконувати надані йому доручення;

- дотримуватися строків підготовки документів та виконання доручень;

- постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію;

- дбайливо ставитись до майна суду;

- при виконанні своїх службових обов’язків не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина.

22. Помічнику судді забороняється:

- вчиняти дії процесуального характеру, а також дії, що можуть потягнути за собою виникнення, зміну або припинення прав та обов’язків учасників судового процесу (за винятком здійснення за дорученням судді або головуючого у судовій колегії повноважень секретаря судового засідання у разі відсутності останнього);

- розголошувати відомості, які становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, а також відомості, які стали йому відомими у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, зокрема, які стосуються приватного життя та здоров'я громадян або зачіпають їх честь та гідність;

- прилюдно висловлювати свою думку щодо справи, яка розглядається, або надавати довідки, консультації тощо з обставин, які можуть бути предметом розгляду в судовому засіданні;

- розміщувати в соціальних мережах, Інтернет-форумах інформацію та/або коментувати інформацію, яка може завдати шкоди авторитету судді та судової влади у разі реєстрації їх у соціальних мережах із вказівкою місця роботи та посади.

ІV. Етика помічника судді

23. Помічник судді у своїй професійній діяльності має додержуватись етичних норм, пов'язаних з його статусом і передбачених Правилами поведінки працівника суду, зокрема, розділом 2 «Особиста етика».

Помічник судді зобов'язаний запобігати виникненню конфлікту інтересів, вживати заходів щодо його врегулювання, утримуватися від вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Про наявність у нього конфлікту інтересів помічник судді зобов’язаний негайно повідомити безпосереднього керівника, голову суду та керівника апарату суду.

24. Помічник судді в своїй діяльності повинен сприяти підвищенню авторитету правосуддя, демонструвати тактовність, ввічливість, витримку і повагу, уникаючи проявів неповаги до оточуючих, а також дій та висловлювань, які можуть принизити авторитет органів судової влади, судів та суддів.

V. Відповідальність

25. Залежно від виду й характеру порушення помічник судді несе дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством:

- за невиконання, невчасне або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

- за перевищення своїх повноважень, визначених законодавством;

- за бездіяльність або недобросовісне використання наданих йому прав;

- за недотримання вимог законодавства про інформацію, державну таємницю та захист персональних даних;

- за недотримання вимог антикорупційного законодавства України;

- за недодержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та правил пожежної безпеки;

- за недотримання встановлених цим Положенням обмежень, пов'язаних із прийняттям на патронатну службу та проходженням патронатної служби;

- за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку суду та трудової дисципліни;

- за порушення Правил поведінки працівника суду.

Дивитися Завантажити

18.05.2018

Рішення РСУ від 18.05.2018 №20 "Про результати перевірки Голосіївського районного суду м.Києва"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

                                                                                                                РІШЕННЯ № 20

Відповідно до статті 127, статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою виконання завдань по здійсненню контролю за організацією діяльності судівробочою групою Ради суддів України у складі: Голови - Ткачука О. С. та голів комітетів Ради суддів України - Журавської О. В., Краснова Є. В., Бутенка В. О. в період із 26 по 27 квітня 2018 року проведено перевірку організації роботи Голосіївського районного суду міста Києва.

Завданням такого виду контролю у даному випадку було:

- проведення об’єктивної оцінки функціонування і фактичного стану організації роботи Голосіївського районного суду міста Києва, щодо здатності забезпечення належного рівня здійснення правосуддя, незалежності судів і суддів;

- визначення необхідності вжиття заходів задля поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності суду;

- надання методичної допомоги колективу суддів у належній організації роботи суддівського самоврядування;

- виявлення причин можливої неналежної організації роботи суду, умов, що цьому сприяють та напрацювання заходів для їх попередження і усунення;

- перевірка організації роботи зі зверненнями фізичних та юридичних осіб;

- вивчення позитивного досвіду роботи суду з метою подальшого впровадження у інших судах;

- попередження і вирішення можливих конфліктних питань та кризових ситуацій у діяльності суду;

- перевірка виконання рішень з’їзду суддів України, Ради суддів України, органів суддівського врядування.

Контроль організації діяльності Голосіївського районного суду міста Києва, та виконання вищенаведених завдань перевірки були здійснені шляхом безпосереднього ознайомлення з роботою апарату суду, спілкування з суддями, відвідування судових засідань, вивчення порядку організації діловодства в суді, роботи персоналу з документами та щодо організації судових засідань. Крім того, робоча група Ради суддів України вивчила наявні в суді організаційно-розпорядчі документи суду та номенклатурні справи, положення, інструкції, плани роботи суду та структурних підрозділів, звіти, протоколи оперативних нарад, зборів суддів та їх рішення, матеріали по роботі зі зверненнями громадян. У співпраці із територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у місті Києві було проаналізовано роботу автоматичної системи діловодства суду КП «Д-З»,.

В ході перевірки також було проведено робочу нараду за участю суддів Голосіївського районного суду міста Києва.

В результаті проведеного контролю було встановлено наступне.

1.Організація роботи Голосіївського районного суду міста Києва із забезпечення умов зі здійснення правосуддя

Голосіївський районний суд міста Києва розташований в двох приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А та м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 3-А. Основне приміщення архіву суду розташоване окремо у напівпідвальному приміщенні за адресою: вул. Полковника Потєхіна, 12. Друге приміщення архіву розташоване за адресою: вул. Полковника Потєхіна, 3-А.

Приміщення у яких працює Голосіївський районний суд міста Києва не відповідають ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди», і Переліку вимог, що пред’являються до приміщень районних (міських) судів, затвердженого ДСА України від 15.05.2003 року, погодженого Радою суддів України від 27.06.2003 року. Зокрема не відповідають вказаним вимогам, площа приміщень, їх санітарно -технічних стан. Відсутня достатня кількість залів судових засідань, відсутні нарадчі кімнати, які безпосередньо примикають до залів судових засідань, недостатня кількість кабінетів для працівників апарату суду. Судовий розгляд цивільних справ, як правило відбувається у кабінетах суддів. При цьому, секретарі судових засідань під час слухання справи знаходяться у сусідніх кабінетах і слідкують за процесом через навушник.

В цілому приміщення суду, зали судових засідань мають неохайний і непридатний для відправлення правосуддя вигляд (обдерті, оббиті, непофарбовані стіни, вікна, двері, підлога, стеля і т.д.).

Відповідно до штатного розпису Голосіївського районного суду міста Києва штатна чисельність суддів становить 26 посад. П’ять посад суддів є вакантними. (23 квітня 2018 року за підозрою у вчинення злочину, передбаченого частиною третьою статті 368 КК України, одного із суддів Голосіївського районного суду міста Києва було затримано. Пізніше Вища рада правосуддя відсторонила його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності).

За штатом у суді також налічується 91 працівник апарату суду.

Рішенням загальних зборів колективу Голосіївського районного суду міста Києва від 28 квітня 2015 року затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку в Голосіївському районному суді м. Києва.

Організаційне керівництво Голосіївським районним судом міста Києва здійснює із квітня 2017 року виконуючий обов’язки голови суду Шкірай Микола Іванович.

Посаду тимчасово виконуючого обов’язки заступника голови Голосіївського районного суду міста Києва з 20 квітня 2017 року обіймає Колдіна Олександра Олегівна (на підставі наказу в.о. голови суду Шкірая М.І. від 18.04.2017 року № 32-ОС).

Вказаний наказ в.о. голови суду Шкірая М.І. не узгоджується з вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якого голова місцевого суду, його заступник, обираються на посади зборами суддів відповідного суду з числа суддів цього суду.

Разом з тим, заступник голови Голосіївського районного суду міста Києва, як і голова цього суду не обрані у встановленому законом порядку більше року.

2.Організація інформаційної роботи суду та забезпечення зручності відвідувачів суду та доступу до суду

Приміщення у яких працює Голосіївський районний суд міста Києва суду обладнані інформаційними стендами, які потрібують заміни або ж ремонту. Інформація для відвідувачів суду: розклад прийому громадян керівництвом суду; порядок організації та проведення особистого прийому громадян в Голосіївському районному суді міста Києва; реквізити для сплати судового збору; порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу та Постанова КМУ про затвердження цього порядку; оголошення; інформація про центр безоплатної правової допомоги; правила поведінки в суді; правила роботи в суді ЗМІ; інша актуальна інформація потрібують оновлення і приведення у стан придатний для сприйняття.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» керівники та інші посадові особи органів державної влади зобов’язані проводити особистий прийом громадян. В Голосіївському районному суді міста Києва прийом громадян припинено із березня 2017 року. Облік громадян, які приходять на прийом також не ведеться з того ж часу.

Згідно номенклатурного журналу реєстрації прийому відвідувачів останній прийом проводився заступником голови суду Шевченко Т.М. 01.03.2017 року.

В ході перевірки встановлено, що відсутня організація інформаційної роботи суду для зручності відвідувачів суду та доступу до суду.

3.Організація кадрової роботи Голосіївського районного суду міста Києва

Робочою групою Ради суддів України вивчено стан організації кадрового діловодства та служби управління персоналом Голосіївського районного суду міста Києва.

Під час проведення перевірки встановлено наступне.

Адміністративні посади в Голосіївському районному суді міста Києва вакантні.

В Голосіївському районному суді міста Києва станом на 26 квітня 2018 року працює 21 суддя, з яких: суддя Дмитрук Н.Ю. перебуває у відпустці по догляду за дитиною, у суддів Мазур Ю.Ю., Полякова Л.В., Хоменко В.С., закінчився 5-ти річний строк повноважень.

Також встановлено, що суддя Кухарська Н.А. переведена до суду шляхом відрядження строком до шести місяців (Указ Президента України від 29.12.2017 року №448/2017), суддя Єсауленко М.В. переведена шляхом відрядження строком до шести місяців (Указ Президента України від 29.12.2017 року №445/2017).

Відрядження відбулося в порядку статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження в Голосіївському районному суді міста Києва, для забезпечення зменшення поточного рівня навантаження з розгляду справ на суддів.

Після прибуття суддів Кухарської Н.А. та Єсауленко М.В. до Голосіївського районного суду міста Києва, 04 січня 2018 року в.о. голови суду видав накази про зарахування їх до штату суду, відповідно до п. 3 розділу V Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя № 54/0/15-17 від 24 січня 2017 року.

Статус суддів є рівним незалежно від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді, відряджений до іншого суду суддя, зарахований до штату, має право приймати участь в заходах суддівського самоврядування, зокрема, має право приймати участь та право голосу на зборах суддів в суді, до якого він був відряджений.

Про наявність у відряджених суддів таких прав було роз’яснено листом Голови Ради суддів України 27 жовтня 2017 року № 9рс786/17-вих у відповідь на звернення виконуючого обов’язки голови суду Шкірая М.І. від 29 вересня 2017 року.

Проте, наказом п. Шкірая М.І. внесено зміни до наказів про зарахування вказаних суддів таким чином, щоб в них не було зазначено про включення відряджених суддів до штату цього суду.

В подальшому, в.о. голови суду скасовано накази по внесення змін до наказів про зарахування.

Вказана ситуація була предметом обговорення Ради суддів України, за результатами якого прийнято відповідне рішення № 9 від 07.02.2018 року.

Графік надання відпусток на 2018 рік суддям та працівникам апарату Голосіївського районного суду міста Києва не узгоджувався з окремими суддями та працівниками апарату суду у зв’язку із чим судді Ладиченко С.В., Хоменко О.Л., Мирошниченко О.В., Плахотнюк К.Г., помічник судді Тасенко О.О., помічник судді Коротка Н.О., секретар судового засідання Веременко Т.В. відмовились від підписання графіку надання відпусток через незгоду з останнім.

4.Планування роботи та контроль за виконанням запланованих заходів

При перевірці організації роботи Голосіївського районного суду міста Києва в напрямку планування роботи суду встановлено, що останній план роботи на 1 півріччя 2017 року затверджений колишнім головою суду Первушиною О.С. та виконаний.

Щодо плану роботи на 2 півріччя 2017 року та 1 півріччя 2018 року, то такі плани не розроблялися і затверджувалися.

Разом з тим, встановлено, що у цей же період керівником апарату суду періодично проводилися оперативні наради з працівниками апарату суду і зборів державних службовців.

5.Наявність затвердженої номенклатури справ суду, та відповідність їх ведення законодавству

Номенклатура справ Голосіївського районного суду міста Києва на 2014 рік затверджена 22 грудня 2013 року.

Станом на день перевірки номенклатура справ не оновлювалась.

Встановлено неузгодженість організаційно-розпорядчих документів нормам законодавства. Зокрема, всупереч Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу» наказом № 26 від 17.05.2017 року створено комісію для проведення службового розслідування відносно державного службовця. Проте, така комісія не уповноважена була проводити розслідування та робити будь-які висновки. Разом з тим, уповноваженим органом було здійснено дисциплінарне провадження за результатами якого наказом начальника ТУ ДСА України в місті Києві дисциплінарне провадження закрито за відсутністю складу та події дисциплінарного проступку щодо розголошення персональних даних судді.

Крім того, наказом в.о. голови суду № 69 від 09.08.2017 року перенесено робочий день 25 серпня 2017 року, проте вже 10.08.2017 року наказом № 70 окремим суддям та працівникам апарату суду було залишено 25 серпня 2017 року робочим днем. Вказана ситуація вплинула на порушення правил здійснення автоматизованого розподілу.

Також встановлено видання наказів та розпоряджень про реєстрацію та автоматизований розподіл, зокрема наказу № 51 від 16.06.2017 року, розпорядження № 14 від 29.09.2017 року, розпорядження № 19 від 01.12.2017 року всупереч нормам Засад використання автоматизованої системи документообігу у Голосіївському районному суді м. Києва, чинними на той час.

6.Дотримання порядку передачі справ до ЄДРСР

27 квітня 2018 року було проведено аналіз стану реєстрації, автоматизованого розподілу судових справ та стану надсилання рішень до ЄДРСР, відповідно до бази даних автоматизованої системи документообігу (далі – КП «Д-3») Голосіївського районного суду міста Києва. Станом на 27 квітня 2018 року виявлено численні порушень строків внесення електронних копій судових рішень (від 10 днів до 3-х місяців) до державного реєстру.

З цього приводу складено окрему довідку.

7.Суддівське самоврядування: періодичність та питання, які розглядаються

В ході перевірки встановлено, що останні збори суддів в Голосіївському районному суді міста Києва відбулися 16 травня 2017 року. З моменту проведення останніх зборів суддів цього суду до дати проведення перевірки було заплановано більше 10 раз провести збори суддів даного суду, але через відсутність кворуму жодного разу збори не відбулись (зазвичай без поважних причин не з’являлись судді: Бондаренко Г.В., Колдіна О.О., Ладиченко С.В., Новак А.В., Полякова Л.В., Рудик І.В., Хоменко О.Л.). Тобто майже рік не проводяться збори і не вирішуються нагальні питання та не проходить належна організація роботи даного суду.

Більше того, судді Кухарська Н.А. та Єсауленко М.В., які є переведені до цього суду шляхом відрядження, розглядають тільки справи про адміністративні правопорушення, так як зборами суддів їм не визначено спеціалізацію розгляду справ.

Така організація роботи даного суду є неприпустимою, оскільки фактично не виконана мета переведення суддів шляхом відрядження – зменшення навантаження з розгляду справ.

На розгляді останніх зборів суддів, які відбулися 16 травня 2017 року вирішувалися наступні питання:

1.Обговорення питання про внесення змін та доповнень до Положення про збори суддів Голосіївського районного суду міста Києва, затвердженого рішенням зборів суддів від 23.06.2015 року.

2.Обговорення питання про внесення змін та доповнень до Засад використання АСДС в Голосіївському районному суді міста Києва, затвердженого рішенням зборів суддів від 22.12.2015 року.

3.Обговорення про скасування зменшення навантаження, щодо розгляду справ на суддю Первушину О.С. у зв’язку зі звільненням від адміністративної посади за її заявою від 09.02.2017 року.

4.Висловлення недовіри заступнику керівника апарату суду Гончарову І.М.

За результатами проведених зборів прийнято відповідні рішення, зокрема щодо внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу у Голосіївському районному суді м. Києва.

Проте, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.10.2017 року, яке залишено без змін рішенням Київського апеляційного адміністративного суду, визнано не чинними окремі положення Засад використання автоматизованої системи документообігу у Голосіївському районному суді м. Києва та встановлено, що зборам суддів не надано право обмежувати час прийняття судових справ канцелярією суду.

Також встановлено відсутність проведення оперативних нарад суддів щодо обговорення стану навантаження, залишку справ, судової практики тощо.

Більше того, не обговорюються та не виконуються рішення Ради суддів України всупереч ч. 9 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Враховуючи наведене, можна дійти до висновку про відсутність суддівського самоврядування в Голосіївському районному суді міста Києва, що, в свою чергу, впливає на незалежність судді з огляду на п. 9 ч. 5 ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно якого незалежність судді забезпечується функціонуванням органів суддівського врядування та самоврядування.

8.Навантаженість та стан розгляду справ

Під час перевірки у Голосіївському районному суді міста Києва виявлено багато залишків справ, які розглядаються понад 6 місяців, понад 1 рік, понад 2 роки та понад три роки ( суддя Ладиченко С.В. - розгляд 17 цивільних справ триває більше 2 років, суддя Колдіна О.О. по 16 цивільних справах триває розгляд більше 2 років, суддя Новак А.В. 15 цивільних справ не розглянуті більше 2 років). В провадженні судді Рудик більше 3-х років в провадженні перебуває 4 кримінальні провадження, понад 2 роки – 43. У судді Дідик в провадженні 12 кримінальних проваджень по яких судове провадження здійснюється більше 3-х років, по 28- більше 2-х років. Суддя Валігура по 1 кримінальному провадженні триває судовий розгляд понад три роки, по 32 – понад 2 роки. У судді Бойко в провадженні більше 3-х років перебуває 10 кримінальних проваджень, більше 2-х років – 48. У судді Первушиної понад 3 роки перебуває в провадженні 5 кримінальних проваджень і 20 справ понад 2 роки).

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука, а також голів комітетів Ради суддів України О. Журавської Є. Краснова і В.Бутенка про результати перевірки організації роботи судів, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Вищенаведену інформацію взяти до відому.

2.Затвердити результати перевірки організації діяльності Голосіївського районного суду міста Києва, що викладені у довідці, поданій робочою групою Ради суддів України.

3.Звернути увагу суддів Голосіївського районного суду міста Києва на необхідність дотримання ними вимог ст. ст. 24, 25 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» а також вимог статті 128 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» в частині повноважень зборів суддів.

4.Рекомендувати :

4.1.Колективу суддів Голосіївського районного суду міста Києвадо 8 червня 2018 року провести збори суддів на яких обговорити питання

- внутрішньої діяльності суду та роботи суддів і працівників апарату суду;

-заслухати звіт керівника апарату суду;

-здатності зборів суддів Голосіївського районного суду міста Києва, як органу суддівського самоврядування, врегулювати внутрішні конфліктні ситуації, у тому числі з приводу фактів порушення прав суддів іншими суддями.

-вирішити питання щодо обрання голови суду;

-обрати заступника голови суду;

-визначити спеціалізацію для відряджених суддів (Судді Кухарська Н.А. та Єсауленко М.В.);

-дообрати ювенальних суддів;

-привести у відповідність до існуючих вимог Засади використання автоматизованої системи документообігу у суді;

-вирішити питання щодо визначення чергування у вихідні та святкові дні слідчими суддями;

4.2.Керівництву апарату Голосіївського районного суду міста Києва, які відповідають за роботу суду терміново:

-розробити план роботи на ІІ півріччя 2018 року;

-скласти Номенклатуру справ на 2018 рік;

-відповідно до затвердженої номенклатури оновити та привести у відповідність до неї усе діловодство суду;

-провести інвентаризацію речових доказів. Діловодство щодо них привести у відповідність до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року;

-привести у відповідність до існуючих вимог проведення прийому громадян, розміщення інформації стосовно роботи суду на інформаційних стендах та в мережі Інтернет;

-визначити працівників відповідальних за забезпечення можливості рівного доступу людей з особливими потребами до приміщень суду.

4.3.Суддям невідкладно вжити дієвих заходів для

-своєчасного розгляду справ;

-виготовлення за результатами їх розгляду рішень у строки, визначені законом;

- своєчасного направлення судових рішень до ЄДРСР.

4.4.Голові Ради суддів України звернутись до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії суддів Голосіївського районного суду м. Києва, які без поважних причин, неодноразово, не були присутні на зборах суддів, внаслідок чого не були прийняті рішення щодо забезпечення належної організації роботи суду та доступу до правосуддя.

4.5.Голові Державної судової адміністрації України

-вжити невідкладних заходів для переміщення Голосіївського районного суду міста Києва в приміщення, яке дозволило б організувати роботу і належне здійснення правосуддя у вказаному суді;

-вирішити доцільність притягнення до відповідальності начальника Територіального управління Державної судової адміністрації в місті Києві.

4.6.Комунікаційному комітетусистеми правосуддя розробити і запровадити в Україні протягом 2018-2019 років єдині стандарти організації робити судів та судових приміщень.

Голова Ради суддів України                О. Ткачук

Дивитися Завантажити

18.05.2018

Рішення РСУ від 18.05.2018 №19 "Про стан організації роботи судів у зоні, наближеній до району бойових дій"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

РІШЕННЯ № 19

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука про стан організації роботи судів у зоні, прилеглій до району бойових дій в Луганській та Донецькій областях, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука про стан організації роботи судів у зоні, прилеглій до району бойових дій в Луганській та Донецькій областях узяти до відома.

2.Визнати, що організація роботи Донецького апеляційного адміністративного суду та Луганського окружного адміністративного суду відповідає встановленим вимогам і здатна забезпечити належне здійснення правосуддя.

3.Приміщення у яких працює Краматорський міський суд Донецької області та Сєвєродонецький міський суд Луганської області не дозволяють забезпечити належні умови роботи суддів, апарату суду, а також обмежують можливості для їх ефективної роботи.

4.У зв’язку із викладеним вище, звернутись до Державної судової адміністрації України з клопотанням про вжиття невідкладних заходів для приведення приміщень Краматорського міського суду Донецької області та Сєверодонецького міського суду Луганської області в стан придатний для відправлення правосуддя.

5.Звернутися до Державної судової адміністрації України за інформацією щодо

- розміру запланованого фінансування капітального будівництва та ремонтів приміщень усіх судів України у 2018 році (диференційовано по кожній судовій установі в державі);

- плану заходів щодо приведення приміщень місцевих загальних, окружних адміністративних, господарських та відповідних апеляційних судів у стан, що за основними параметрами забезпечує належні умови для здійснення правосуддя;

- запланованих видатків на покращення матеріального – фінансового забезпечення кожного суду в Україні.

6.Звернутися до усіх судів України з клопотанням про надання інформації Раді суддів України щодо стану приміщення, в якому розташований суд, а також потреб для приведення цих приміщень у стан придатний для відправлення правосуддя. Крім того, рекомендувати судам вказати про нагальні матеріально-фінансові потреби суду.

                                                         Голова Ради суддів України        О. Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 18 "Щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 18

Відповідно до пункту 6 розділу XII Закону України від 02.06.2016 1402-VIII ''Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон № 1402) Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України діють у межах їх повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом у складі, визначеному цим Законом.

Згідно з пунктом 7 розділу ХІІ Закону № 1402 з дня початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному Законом, Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку. До припинення діяльності статус, структура, повноваження, порядок роботи, права, обов’язки, гарантії суддів цих судів визначаються Законом України від 07 липня 2010 року № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон № 2453).

День початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному Законом № 1402, визначається рішенням його Пленуму, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".

Датою початку роботи Верховного Суду відповідно до рішення Пленуму цього суду від 30.11.2017 № 2 визначено 15.12.2017.

Із вказаної дати в Україні діє Верховний Суд. Відповідно припинили свою діяльність Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.

Таким чином, з 15.12.2017 у відносинах стосовно утворення, реорганізації (ліквідації) судів, у тому числі Верховного Суду України, спеціальним законом, який діє, є Закон № 1402.

Частиною третьою статті 147 Закону № 1402 питання виконання рішень про ліквідацію судів покладено на Державну судову адміністрацію України (далі – ДСА України).

Верховний Суд України листом від 08.02.2018 № 202-234/0/8-18 повідомив ДСА України про часткове виконання положень пункту 7 розділу ХІІ Закону № 1402.

Так, підрозділами апарату Верховного Суду України здійснено низку заходів, спрямованих на забезпечення підготовки до належного припинення його діяльності: кадрового характеру (попередження працівників апарату про подальше звільнення з посад тощо); передання процесуальних документів/справ; ліквідація режимно-секретних органів; інвентаризація; виявлення кредиторів та дебіторів при ліквідації органу тощо.

Наказом Голови ДСА України від 28.02.2018 № 58/к керівника апарату Верховного Суду України Кучерину Івана Івановича звільнено із займаної посади 28.02.2018 у зв’язку з ліквідацією установи.

Крім того, Верховним Судом України 23.03.2018 розпочато скорочення 159 посад працівників.

Також наказом Голови ДСА України від 03.04.2018 № 88/к заступника керівника апарату Верховного Суду України Галаєвського Юрія Васильовича звільнено із займаної посади 03.04.2018 за власним бажанням.

З метою виконання приписів та положень Закону України № 1402 в частині припинення діяльності та ліквідації Верховного Суду України наказом Голови ДСА України від 05.04.2018 № 94/к Сердюка Валентина Васильовича, заступника керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, призначено на посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України з 06.04.2018.

Однак, листом Верховного Суду України від 10.04.2018 № 1-497/0/8-18 за підписом в.о. Голови Верховного Суду України Гуменюка В.І. повідомлено ДСА України, що рішенням зборів суддів Верховного Суду України від 06.04.2018 внесено зміни до структури і штатного розпису апарату цього суду та виключено зі штату посаду заступника керівника апарату.

Таким чином, на думку Голови ДСА України, 06.04.2018 відбулися нелегітимні збори суддів Верховного Суду України, який з 15.12.2017 припинив свою діяльність та перебуває у стадії ліквідації, під час проведення яких безпідставно внесено зміни до структури та штатного розпису апарату Верховного Суду України, Положення про апарат Верховного Суду України та виключено посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України, що фактично є скороченням посади заступника керівника апарату Верховного Суду України.

Питання скорочення посад у державних органах, що ліквідуються, у тому числі в апараті Верховного Суду України, регулюється Кодексом законів про працю України та Законом України "Про державну службу".

Керівник ДСА України вказав і на те, що у рішенні зборів суддів Верховного Суду України від 06.04.2018 зазначено, про призначення Сердюка В. В. на посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України начебто відбулося із порушенням Головою ДСА України встановленого законом порядку. Однак це не відповідає дійсності, а також не входить до повноважень зборів суддів Верховного Суду України в частині надання оцінки законності діяльності Голови ДСА України, оскільки наказ Голови ДСА України від 05.04.2018 № 94/к є чинним та не скасований у судовому або в іншому законодавчо встановленому порядку, а тому підлягає безумовному виконанню.

Верховний Суд України відповідно до Закону № 2453 здійснював правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; здійснював аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; надавав висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням судової системи України; надавав висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносив за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я; звертався до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України; забезпечував однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; здійснював інші повноваження, визначені законом (стаття 38 Закону № 2453).

Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, крім іншого, мали повноваження затверджувати положення про апарат, структуру і штатний розпис апарату відповідного суду за поданням голови цього суду (стаття 126 Закону № 2453).

Проте зазначені вище норми Закону № 2453 не надають Верховному Суду України можливість здійснювати відповідні повноваження після 15.12.2017 згідно з вимогами Закону № 1402.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В. щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України, Рада суддів України, відповідно до статті 133 Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В. щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України, взяти до відома.

2. Виходячи із положень пунктів 6, 7 розділу XII Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII ''Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд України з 15 грудня 2017 року є таким, що припинив свою діяльність і перебуває у стадії ліквідації, а тому рішення зборів суддів Верховного Суду України, спрямовані на перешкоджання ліквідаційній процедурі, не мають правових наслідків.

3. Звернути увагу суддів Верховного Суду України, що використання зборів суддів Верховного Суду України як механізму протиправного перешкоджання відповідній ліквідаційній процедурі суперечить засадам суддівського самоврядування і є неприпустимим.

Голова Ради суддів України                                  О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 17 "Щодо затвердження Положення про посвідчення члена Ради суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 17

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Жука А.В. про затвердження Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчення члена Ради суддів України та про затвердження опису та зразка посвідчення члена Ради суддів України, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням X позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (у редакції затвердженій рішенням ХІV позачергового з’їзду суддів України 14 березня 2017 року), Рада суддів України вирішила:

1. Інформацію члена Ради суддів України Жука А.В. узяти до відома.

2. Затвердити Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчення члена Ради суддів України (додається).

3. Затвердити Опис та Зразок посвідчення члена Ради суддів України (додається).

Голова Ради суддів України               О. Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12.04.2018 року № 17

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни

та знищення посвідчення члена Ради суддів України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень членів Ради суддів України.

1.2. Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

1.3. Опис та зразок посвідчення члена Ради суддів України затверджуються Радою суддів України.

1.4. Посвідчення члена Ради суддів України підписує голова Ради суддів України.

1.5. Посвідчення дійсні до обрання З’їздом суддів України наступного склади Ради суддів України, або припинення повноважень члена Ради суддів України з інших підстав визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

2. Порядок виготовлення та видачі посвідчення члена Ради суддів України

2.1. Замовлення бланків, виготовлення та видача посвідчення члена Ради суддів України здійснюються Державною судовою адміністрацією України.

2.2. Підставою для виготовлення посвідчення є рішення З’їзду суддів України про обрання судді членом Ради суддів України.

2.3. Судді, обрані З’їздом суддів України членами Ради суддів України оформляють у Державній судовій адміністрації України картку обліку даних члена Ради суддів України (Додаток 1) та надають свою фотокартку. Фотокартка власника посвідчення має бути кольорова, виконана на світлому фоні, розміром 40 х 30 мм.

2.4. Відповідальним за виготовлення посвідчень працівником Державної судової адміністрації України перевіряються особисті дані, зазначені у картці обліку даних, після чого виготовляється внутрішній бік посвідчення (вкладиш посвідчення).

2.5. Підписані та скріплені печаткою вкладиші посвідчень ламінуються та вклеюються у тверді обгортки затвердженого зразка посвідчення.

2.6. Посвідчення видаються відповідальним працівником Державної судової адміністрації України особисто, під підпис у журналі обліку видачі посвідчень (додаток 2).

2.7. Журнал обліку видачі посвідчень повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою.

Про зіпсовані бланки посвідчень і втрачені посвідчення в журналі робиться відповідний запис та додаються необхідні матеріали.

3. Облік посвідчень

3.1. Бланки посвідчень підлягають обліку як документи суворої звітності.

3.2. З метою впорядкування обліку бланки посвідчень членів Ради суддів України мають серію РСУ та тризначну нумерацію від 001 до 999.

3.4. Державна судова адміністрація України веде облік видачі посвідчень члена Ради суддів України та облік зіпсованих, втрачених, викрадених і знищених посвідчень у журналі обліку видачі посвідчень.

3.6. Бланки посвідчень зберігаються окремо за порядком номерів.

Бланки посвідчень та заповнені посвідчення зберігаються у металевих шафах або сейфах.

3.7. Відповідальність за облік посвідчень покладається на Державну судову адміністрацію України.

4. Порядок оформлення втрати, викрадення, заміни та знищення посвідчень

4.1. Власник посвідчення зобов'язаний забезпечувати зберігання та використання посвідчення таким чином, щоб унеможливити його втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб.

4.2. У разі втрати посвідчення його власник зобов'язаний негайно повідомити про це голову Ради суддів України, Державну судову адміністрацію України, а в разі викрадення - звернутися до органів внутрішніх справ за місцем викрадення.

4.3. Власник посвідчення через засоби масової інформації повідомляє про визнання втраченого чи викраденого посвідчення недійсним.

4.4. Втрачене або викрадене посвідчення вважається недійсним.

У разі втрати або викрадення посвідчення голова Ради суддів України надсилає до Державної судової адміністрації України для виготовлення нового посвідчення члена Ради суддів України матеріали, які повинні містити:

а) пояснення про обставини втрати чи викрадення посвідчення;

б) копію постанови органу внутрішніх справ за фактом викрадення посвідчення;

в) копію оголошення в засобах масової інформації про визнання посвідчення недійсним (із зазначенням серії, номера посвідчення);

г) заповнену картку обліку даних члена Ради суддів України.

4.5. У разі пошкодження і неможливості подальшого використання посвідчення голова Ради суддів України надсилає до Державної судової адміністрації України відповідну заяву, картку обліку даних члена Ради суддів України та пошкоджене посвідчення для заміни.

4.6. У разі зміни ім'я або прізвища власника посвідчення голова Ради суддів України подає до Державної судової адміністрації України заяву, картку обліку даних члена Ради суддів України, завірені копії документів, що підтверджують зміну імені або прізвища, та посвідчення, видане раніше.

4.7. Замість втраченого, викраденого, заміненого або пошкодженого посвідчення видається нове посвідчення з новим номером у порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення.

4.8. При припиненні повноважень члена Ради суддів України посвідчення в обов’язковому порядку здається до кадрового підрозділу суду, який передає посвідчення до Державної судової адміністрації України для знищення.

4.9. Здані та зіпсовані посвідчення знищуються Державною судовою адміністрацією України, про що складається акт. У журналі обліку видачі посвідчень про кожне знищене посвідчення робиться відмітка.

Додаток 1

Картка обліку даних члена Ради суддів України


____________________________________________________

(прізвище)

____________________________________________________

(ім'я та по батькові)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата та номер акта про обрання членом Ради суддів України)

Особистий підпис судді, що засвідчує правильність написання прізвища, імені та по батькові


________________________________
Відповідність даних засвідчую:

Голова Ради суддів України /

Відповідальний працівник Державної

судової адміністрації України ____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2

Журнал обліку видачі посвідчень члена Ради суддів України

(Перша частина журналу)

N з/п

Серія та номер посвідчення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається посвідчення

Дата та номер акта, на підставі якого видається посвідчення
1 2 3 4
(Друга частина журналу)
Дата отримання посвідчення Підпис працівника про отримання посвідчення Відомості про повернення, заміну чи втрату посвідчення (дата та підстава) Номер і дата акта про знищення (списання) посвідчення Примітка
5 6 7 8 9


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 17

ОПИС та ЗРАЗОК

посвідчення члена Ради суддів України

1.Посвідчення судді має форму книжечки розміром 186 х 65 міліметрів, що виготовлена з твердого картону в обкладинці із шкіри або шкірозамінника темно-синього кольору.

2.У верхній частині лицьового боку посвідчення розміщено зображення малого Державного Герба України, нижче – напис "РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ", які виконуються тисненням золотистого кольору.

3.Внутрішній бік посвідчення виготовляється з твердого паперу світло - блакитного кольору.

4.У лівій верхній частині лівого внутрішнього боку посвідчення розміщується напис «РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ».

5.У верхній центральній частині лівого внутрішнього боку посвідчення розміщено зображення малого Державного Герба України.

6.У правій верхній частині лівого внутрішнього боку посвідчення - місце для фотокартки особи, якій воно оформлюється.

7.У нижній частині лівого внутрішнього боку посвідчення зазначається номер посвідчення.

8.У верхній частині правого внутрішнього боку посвідчення зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи, якій оформлюється посвідчення, нижче - напис "член Ради суддів України".

9.У нижній частині правого внутрішнього боку посвідчення зазначається посада та прізвище посадової особи, що підписує посвідчення.

10.Посвідчення члена Ради суддів України підписує голова Ради суддів України.

11.На посвідченні ставиться печатка відповідної установи, якою скріплюються підпис, а також фотокартка особи, якій воно оформлюється.

12.За бажанням також може бути оформлено додаток до посвідчення у формі пластикової картки.

Зразок посвідчення:

(Лицьова сторона)

(Внутрішня сторона)

Лівий бік:

Правий бік:

Зразок посвідчення у формі пластикової картки:

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 16 "Щодо внесення змін до рішення Ради суддів України від 02 березня 2018 року №17"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

                                                                                         Р І Ш Е Н Н Я № 16 

Заслухавши та обговоривши інформацію членів Ради суддів України Мєзєнцева Є.І., Головенка О.Д. щодо внесення змін до рішення Ради суддів України від 02 березня 2018 року №17, відповідно до ст. ст. 15, 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до рішення Ради суддів України від 02 березня 2018 року №17, виклавши його в наступній редакції:

«1. Внести зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року № 30 (зі змінами), виклавши його у редакції, що додається.

2. Встановити, що Положення про автоматизовану систему документообігу суду у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 02.03.2018 року (далі – Положення), набирає чинності у наступному порядку:

2.1. пункт 21 Розділу VIIІ «Автоматизований розподіл судових справ між суддями», Розділ Х «Протоколи» (крім пунктів 12, 15), пункти 3 - 6 Розділу VII «Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями» - з 15 березня 2018 року;

2.2. Для судів, підключених до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем, використання яких є обов’язковим для його роботи:

- Розділи VIIІ «Автоматизований розподіл судових справ між суддями», ІХ «Автоматичне визначення присяжних», Розділ Х «Протоколи» (у повному обсязі) - з наступного дня після такого підключення;

2.3. Норми Положення, не зазначені у п. п. 2.1, 2.2. цього Рішення, набирають чинності та можуть використовуватись у тестовому режимі виключно для судів та органів системи правосуддя, визначених пілотними згідно з відповідним наказом Державної судової адміністрації України.

3. До підключення до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем, використання яких є обов’язковим для його роботи:

3.1. в судах застосовуються норми Положення про автоматизовану систему документообігу суду у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 15.09.2016 року, та Засади використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджені рішенням зборів суддів відповідного суду;

3.2. повністю зберігаються повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями, у тому числі щодо в частині затвердження засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

4. З 15 березня 2018 року втрачають чинність п. п. 2.3.43 - 2.3.46, додатки №1-6, №8-13 Положення про автоматизовану систему документообігу суду у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 15.09.2016 року.

5. ДСА України у строк до 01 травня 2018 року затвердити та опублікувати на веб-порталі Судової влади України:

- Графік підключення судів України до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем, використання яких є обов’язковим для його роботи;

- Графік запровадження в судах інших підсистем автоматизованої системи документообігу суду, використання яких не є обов’язковим для роботи модуля автоматизованого розподілу.

6. ДСА України у строк до 01 травня 2018 року направити судам список підсистем, використання яких є обов’язковим для роботи модуля автоматизованого розподілу, і список підсистем, використання яких не є обов’язковим для роботи вказаного модуля.

7. ДСА України у строк до 01 травня 2018 року забезпечити приведення форм протоколів автоматизованого розподілу, що створюються в автоматизованій системі документообігу судів, вимогам Розділу Х «Протоколи» Положення.

7. ДСА України забезпечити затвердження Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ у строк до 01 червня 2018 року.»

2. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити дане рішення на офіційному веб-порталі судової влади України та направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі.


Голова Ради суддів України                      О. Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 15 "Щодо визначення Чебан Вікторії уповноваженою РСУ для роботи в Хмельницькій області"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 15

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О.Ткачука про ініціативу члена Ради суддів України Чебан Вікторії Миколаївни визначити її уповноваженою Радою суддів України для роботи в Хмельницькій області, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Внести доповнення до пункту 22 спискучленів Ради суддів України, уповноважених Радою суддів України для роботи в областях, затвердженого рішенням Ради суддів України від 23.03.2018 №5, включивши Чебан Вікторію Миколаївну уповноваженою Радою суддів України для роботи в Хмельницькій області.


Голова Ради суддів України                                О.Ткачук

Дивитися Завантажити