Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

21.09.2021

Рішення РСУ №46 від 21.09.2021 "Про затвердження Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради за ковтою РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 46

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про затвердження Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України, відповідно до Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя від 14 липня 2021 року №1635-IX, частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Затвердити Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України, що додається.

2. Оголосити про початок проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України та встановити строк для подання кандидатами документів для участі в доборіз 22 вересня 2021 року по 21 жовтня 2021 року включно.

3. Оголошення про початок проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України, розмістити на вебсайті Ради суддів України.

Голова Ради суддів України                            Б.С. Моніч


Додаток

до рішення Ради суддів України

від 21 вересня 2021 року №46

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 21 вересня 2021 року № 46

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення добору на посаду члена Етичної ради 

для формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України


1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" від 14 липня 2021 року № 1635-IX (далі - Закон № 1635) і визначає умови та строки здійснення добору на посаду члена Етичної ради з метою формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України для оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду члена Вищої ради правосуддя до набрання чинності Законом № 1635-IX, критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя, а також у встановленні відповідності цим критеріям кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя (далі – добір).

2. Рада суддів України проводить добір на основі принципів верховенства права, публічності та політичної нейтральності, з дотриманням вимог Конституції України та законодавства України.

3. Рішення про оголошення добору приймається на засіданні Ради суддів України та не пізніше наступного дня оприлюднюється на офіційному вебсайті Ради суддів України.

У рішенні Ради суддів України встановлюється строк для подання кандидатом документів для участі у доборі.

4. Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання. Своєчасно поданими вважаються документи, які подані до Ради суддів України нарочно (вул. Липська, 18/5, м. Київ) чи проскановані та направлені у форматі pdf. на e-mail: davidenko@court.gov.ua до 17 год. 00 хв. відповідної дати.

Документи, що подані до Ради суддів України після зазначеного строку, не розглядаються.

5. Добір проводиться на засіданні Ради суддів України.

6. Кандидат на посаду члена Етичної ради (далі – кандидат) повинен відповідати вимогам, визначеним Законом, а саме бути суддею або суддею у відставці, який успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання, мати бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, відповідати критеріям професійної етики та доброчесності, мати досвід роботи не менше п’ятнадцяти років із здійснення судочинства або адвокатської чи прокурорської діяльності, або наукової діяльності у галузі права.

Не можуть бути кандидатами особи, які не відповідають зазначеним вимогам, а також вимогам, передбаченим частиною десятою статті 6 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", а саме:

1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";

5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім посади Голови Верховного Суду);

6) особи, які не відповідають вимогам цього Закону щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності, чи іншого строку, встановленого Вищою радою правосуддя відповідно до цього Закону).

7. Для участі у доборі кандидат повинен подати до Ради суддів України такі документи:

1) заяву кандидата про намір взяти участь у доборі на посаду члена Етичної ради за квотою Ради суддів України;

2) біографічну довідку;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним на посаду члена Етичної ради за квотою Ради суддів України;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт);

5) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);

6) документи, що підтверджують статус судді або судді у відставці;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів;

9) копію рішення про успішне проходження кваліфікаційного оцінювання судді;

10) документи на підтвердження бездоганної ділової репутації, високих професійних якостей, суспільного авторитету (за наявності);

11) документи, які підтверджують відповідність кандидата вимогам частини 10 статті 6 Закону України "Про вищу раду правосуддя".

12) документи, які підтверджують досвід роботи не менше п’ятнадцяти років із здійснення судочинства або адвокатської чи прокурорської діяльності, або наукової діяльності у галузі права.

8. До заяви кандидата про намір взяти участь у доборі на посаду члена Етичної ради за квотою Ради суддів України повинні бути додані у повному обсязі всі необхідні документи (матеріали), визначені пунктом 7 цього Положення.

9. Документи (матеріали), визначені у пункті 7 цього Положення, повинні бути оформлені додатком до заяви кандидата про намір взяти участь у доборі, розміщені у порядку їх черговості та пронумеровані згідно із загальною кількістю сторінок додатків.

10. Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.

11. Документи (матеріали), зокрема їх копії, подаються (засвідчуються) кандидатом, який звертається із заявою про намір взяти участь у доборі для відбору на посаду члена Етичної ради, особисто.

12. Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх подання (направлення) до Ради суддів України.

13. Біографічна довідка кандидата повинна містити:

1) прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у називному відмінку);

2) число, місяць, рік і місце народження;

3) відомості про навчання (роки й місце, одержана освіта й спеціальність за дипломом тощо);

4) відомості про трудову діяльність (коли, де, на якій посаді працював кандидат, останнє місце роботи, посада);

5) відомості про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

6) відомості про державні нагороди (за наявності);

7) відомості про загальний трудовий стаж роботи, стаж роботи в галузі права, у тому числі на посаді судді, відомості про досвід роботи не менше п’ятнадцяти років із здійснення судочинства або адвокатської чи прокурорської діяльності, або наукової діяльності у галузі права;

8) відомості про володіння однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька);

9) відомості про стягнення (у разі наявності з зазначенням виду стягнення та дата накладення);

10) відомості про сімейний стан і склад родини;

11) відомості про відсутність судимості; відомості про не притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією; відомості про перебування на адміністративних посадах; відомості про обрання на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";

12) дату написання та підпис кандидата.

14. Мотиваційний лист повинен містити дату та підпис особи, яка його подає, та бути оформлений відповідно до таких вимог:

1) обсяг – до 2 аркушів;

2) формат аркуша – А-4;

3) шрифт – Times New Roman;

4) розмір шрифту – 14 pt;

5) відступи: від лівого краю аркуша – 25 мм, від верхнього та нижнього – 15 мм, від правого – 15 мм;

6) друкований вигляд.

15. Копія паспорта громадянина України повинна містити копії всіх заповнених його сторінок.

Копія паспорта громадянина України у формі ID-картки повинна містити копії титульної та зворотної сторін, виготовлених на одному аркуші, де у верхній частині аркуша повинна бути копія титульної сторони картки, в нижній – зворотна. Разом з цим подається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

16. Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності) повинна містити копії всіх заповнених сторінок.

17. За достовірність поданих до Ради суддів України документів і правильність їх оформлення несе відповідальність кандидат, який їх подає.

18. У разі встановлення невідповідності переліку та комплектності доданих до заяви документів, вказаних кандидатом у заяві, із фактично доданим або неналежності оформлення документів, Відділом організаційного забезпечення суддівського самоврядування складається акт і такі документи повертаються Радою суддів України кандидату без розгляду.

19. Документи, подані кандидатом для участі у доборі, можуть бути залишені Радою суддів України без розгляду на підставі відповідного звернення кандидата.

20. Розгляд питання про включення до списку кандидатів здійснюється на засіданні Ради суддів України за наслідками співбесіди на основі поданих документів шляхом обговорення кандидатур та голосування.

21. Інформація про час та місце проведення співбесіди оприлюднюється на вебсайті Ради суддів України не пізніше, ніж за 5 днів до засідання. Неявка кандидата на співбесіду не перешкоджає розгляду питання про включення його до списку кандидатів. Співбесіда може бути проведена в режимі відеоконференцзв'язку.

22. Якщо за результатами розгляду питання про включення до списку кандидатів ухвалено рішення про включення до такого списку більше, ніж трьох осіб, Рада суддів України формує рейтинговий список кандидатів у залежності від кількості голосів на підтримку відповідного кандидата.

У разі рівної кількості голосів у декількох кандидатів проводиться повторне голосування з метою визначення рейтингу кожного з таких кандидатів.

23. Рада суддів України подає список запропонованих до Етичної ради кандидатів до Вищої ради правосуддя та надсилає їй відповідне рішення Ради.

                  До Ради суддів України

_________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)
_______________________________ ________________________________
(адреса для надіслання поштової кореспонденції) 

_________________________________
(номер контактного телефону)
________________________________
(адреса електронної пошти)

З А Я В А*


Я, ______________________________________________________________

                         (прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

виявляю намір взяти участь у доборі на посаду члена Етичної ради за квотою Ради суддів України, оголошеному рішенням Ради суддів України 21 вересня 2021 року № 46 та обійняти посаду члена Етичної ради.

У зв’язку з цим подаю такі документи:

 • 1) біографічну довідку на __ арк.;
 • 2) мотиваційний лист на ___ арк.;
 • 3) копію паспорта на ___ арк.;
 • 4) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) на ___ арк.;
 • 5) документи, що підтверджують статус судді або судді у відставці на ___ арк.;
 • 6) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності) на ___ арк.;
 • 7) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів на ___ арк.;
 • 8) копію рішення про успішне проходження кваліфікаційного оцінювання судді на ___ арк.;
 • 9) документи на підтвердження бездоганної ділової репутації, високих професійних якостей, суспільного авторитету (за наявності) на ___ арк.;
 • 10) документи, які підтверджують відповідність кандидата вимогам частини 10 статті 6 Закону України "Про вищу раду правосуддя" на ___ арк.;
 • 11) документи, які підтверджують досвід роботи не менше п’ятнадцяти років із здійснення судочинства або адвокатської чи прокурорської діяльності, або наукової діяльності у галузі права на ___ арк.

_________________ _________________ _________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)

* у заяві необхідно заповнити відповідну інформацію та поставити особистий підпис


До Ради суддів України

__________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)
__________________________________________

__________________________________________
(адреса для надіслання поштової кореспонденції)

__________________________________________
(номер контактного телефону)
__________________________________________
(адреса електронної пошти)

З Г О Д А*

Відповідно до пункту першого частини першої статті 11 Закону України "Про захист персональних даних" з метою участі у доборі на посаду члена Етичної ради за квотою Ради суддів України,даю свою згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів.

_________________ _________________ _________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)

* згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документівподається написана кандидатом власноруч

Дивитися Завантажити

13.09.2021

Рішення РСУ № 45 від 13.09.2021 Щодо окремих положень ЗУ щодо порядку обрання на посади членів ВРП

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

13 вересня 2021 року м. Київ

РІШЕННЯ № 45

Як відомо, 14 липня 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України №1635-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (далі також – Закон №1635-IX), який набрав чинності 05 серпня 2021 року.

Законом № 1635-IX внесено істотні зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про Вищу раду правосуддя".

Так, на стадії обговорення проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя", внесеним Президентом України Зеленським В.О. у відповідних Комітетах Верховної Ради України Рада суддів України висловлювала свою позицію щодо його конституційності та звертала увагу, що вказаний законопроект не може бути прийнятий парламентом як такий, що містить положення, які суперечать нормам Конституції України.

Крім того, відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів із питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 23 лютого 2021 року № 435/0/15-21 було затверджено консультативний висновок щодо проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя", реєстраційний № 5068 від 15 лютого 2021 року, внесеного на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Президентом України Зеленським В.О.

У своєму консультативному висновку Вища рада правосуддя також висловила певні зауваження до законопроєкту № 5068 та звернула увагу на невідповідність пропозиції законопроєкту Конституції України, висновкам Конституційного Суду України та міжнародним стандартам.

Фактично Закон № 1635-IX прийнято Верховною Радою України без урахування зауважень Вищої ради правосуддя та пропозицій Ради суддів України.

У зв'язку з цим, 12 серпня 2021 року Вищою радою правосуддя прийнято рішення № 1822/0/15-21 про звернення до Верховного Суду як суб’єкта права на конституційне подання стосовно необхідності звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки Закону України від 14 липня 2021 року № 1635-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя".

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо окремих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" №1635-IX від 14 липня 2021 року, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Підтримати звернення Вищої ради правосуддя до Верховного Суду як суб’єкта права на конституційне подання щодо необхідності звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" від 14 липня 2021 року № 1635-IX, "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII, "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861-VI.

2. Звернутися до суб'єктів законодавчої ініціативи з пропозицією усунути окремі недоліки законодавства, що регулює процедуру формування Етичної ради.

3. Доручити Голові Ради суддів України розробити документ, що регулюватиме процедуру надання пропозицій щодо кандидатів до Етичної ради за квотою Ради суддів України.

Голова Ради суддів України                  Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

13.09.2021

Рішення РСУ № 44 від 13.09.2021 "Щодо заохочення суддів у відставці"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

13 вересня 2021 року м. Київ

РІШЕННЯ № 44

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України – Журавську О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 7, 10 Закону України «Про державні нагороди України», Указу Президента України від 15 серпня 1997 року № 827/97 "Про встановлення відзнаки Президента України «Орден княгині Ольги», пункту 10 розділу ІІІ Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізмта з нагоди професійного свята - Дня юриста

підтримати подання щодо нагородження «Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеню


ФРАНОВСЬКОЇ Катерини Сергіївни судді Сьомого апеляційного адміністративного суду у відставці.

Голова Ради суддів України                               Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

13.09.2021

Рішення РСУ № 43 від 13.09.2021 "Про нагородження відзнаками РСУ"

13 вересня 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 43

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В., відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята - Дня юриста:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:


БАКАЛЕЦЬ Ганну Володимирівну помічника секретаря судової палати Хмельницького апеляційного суду;
БАРАБАШ Вікторію Миронівну старшого секретаря Болехівського міського суду Івано-Франківської області;
БЄЛЯЄВА Сергія Миколайовича помічника голови Святошинського районного суду міста Києва;
БІЛОШКУРСЬКУ Аллу Петрівну помічника судді Вінницького апеляційного суду;
ГАНЧАР Тетяну Ігорівну секретаря судового засідання Болехівського міського суду Івано-Франківської області;
ГОНЧАРОВА Олександра Миколайовича суддю Бориспільського міськрайонного суду Київської області у відставці;
ДЕМИДЕНКО Ольгу Петрівну керівника апарату Кременчуцького районного суду Полтавської області;
ДРИЖИРУК Людмилу Миколаївну секретаря Котелевського районного суду Полтавської області;
ІЛЬНІЦЬКУ Світлану Володимирівну секретаря судового засідання Малинського районного суду Житомирської області;
КАПІТАН Ірину Анатоліївну суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;
КОЗУРАК Ярославу Миколаївну помічника судді Рахівського районного суду Закарпатської області;
ЛИСАКА Івана Степановича помічника секретаря судової палати Вінницького апеляційного суду;
ЛИТВИНЮКА Антона Вікторовича помічника голови Кременчуцького районного суду Полтавської області;
НАМАЗОВУ Ганну Леонідівну помічника судді Святошинського районного суду міста Києва;
РИБЧУК Ольгу Дмитрівну начальника відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду;
СКИДАНЕНКО Тетяну Іванівну головного спеціаліста Святошинського районного суду міста Києва;
СЛОБОДОНЮК Крістіну Ромуальдівну керівника апарату Господарського суду Вінницької області;
СУРНИК Інну Олександрівну помічника судді Хмельницького апеляційного суду;
ЦВІРЮКА Василя Онуфрійовича суддю у відставці Апеляційного суду Харківської області;
ЧЕРСТВУ Єлизавету Олександрівну суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;
ШУШМАН Любов Миколаївну секретаря Рахівського районного суду Закарпатської області;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
БІГАРІЙ

Михайла Йосиповича

головного спеціаліста з інформаційних технологій Воловецького районного суду Закарпатської області;
ВЕРШНЯК Ларису Леонідівну секретаря судового засідання Чернігівського окружного адміністративного суду;
ВОРОБЙОВУ Вікторію Володимирівну помічника судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ГАЙДАМАКУ Дарину Леонідівну заступника керівника апарату Голосіївського районного суду міста Києва;
ДРАГУН Вікторію Олександрівну секретаря судового засідання Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ДРЕБОТУ Олену Іванівну судового розпорядника Рахівського районного суду Закарпатської області;
ДРОГУ Тетяну Олексіївну помічника судді Святошинського районного суду міста Києва;
КОВАЛЕНКО Ганну Сергіївну помічника судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
КОРОТИШ Вікторію Петрівну архіваріуса Веселівського районного суду Запорізької області;
КРАВЦОВУ Оксану Віталіївну секретаря судового засідання Веселівського районного суду Запорізької області;
КРАВЧУК Ольгу Валентинівну секретаря судового засідання відділу забезпечення судового процесу Північно-західного апеляційного господарського суду;
КУЗНЄЦОВУ Катерину Ігорівну помічника судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
КУКУЄВА Ярослава Олеговича судового розпорядника Київського районного суду міста Одеси;
ЛИТВИНЕНКО Вікторію Євгенівну секретаря судового засідання Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ЛУЦЮКА Вячеслава Олексійовича помічника судді Горохівського районного суду Волинської області;
МАКАРЕНКО Юлію Володимирівну заступника керівника апарату Сумського районного суду Сумської області;
МАЛЬЦЕВУ Світлану Миколаївну старшого секретаря Котелевського районного суду Полтавської області;
МОІСЄЄНКО Юлію Вікторівну секретаря Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
МОСКАЛИКУ Ігорю Зиновійовичу завідувачу архіву Голосіївського районного суду міста Києва;
НАГОРНИХ Ольгу Сергіївну секретаря судового засідання Веселівського районного суду Запорізької області;
ОБРІЗАНА Дмитра Володимировича керівника апарату Диканського районного суду Полтавської області;
ОРМАНДЖИ Юлію Юріївну старшого секретаря Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
ПОПОВУ Олесю Валеріївну начальника відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Миколаївського апеляційного суду;
ПУГАЧА Віктора Юрійовича помічника заступника голови Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
РАЗДАЙБЄДІНУ Світлану Сергіївну головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ Подільського районного суду міста Києва;
РОДЧИН Інну Миронівну секретаря Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;
РОШКО Марію Михайлівну спеціаліста Воловецького районного суду Закарпатської області;
СИТНИК Наталію Михайлівну помічника судді Подільського районного суду міста Києва;
СТАТІРОВУ Олену Степанівну консультанта Київського районного суду міста Одеси;
ТАСЕНКО Ольгу Олегівну помічника судді Голосіївського районного суду міста Києва;
ТИМЧЕНКО Жанну Григорівну заступника керівника апарату Чернігівського окружного адміністративного суду;
ТКАЧ Юрія Васильовича секретарю судового засідання відділу забезпечення судового процесу Північно-західного апеляційного господарського суду;
ТРАЧА Володимира Володимировича консультанта Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;
ФЕДОТЧЕНКА Сергія Юрійовича помічника судді Диканського районного суду Полтавської області;
ХРИСТЮК Ірину Анатоліївну секретаря Святошинського районного суду міста Києва;
ХРУЩ Тетяну Миколаївну помічника судді Чернігівського окружного адміністративного суду;
ЦИХОЦЬКУ Лілію Михайлівну помічника голови Диканського районного суду Полтавської області;
ШАПОВАЛА Артема Олександровича консультанта Київського районного суду міста Одеси;
ШЛЯХОВУ Ольгу Іванівну діловода Веселівського районного суду Запорізької області;
ЮРЧЕНКО Оксану Миколаївну помічника судді Диканського районного суду Полтавської області;
оголосити Подяку Ради суддів України:

АСАУЛЮК

Наталії Павлівні

помічнику судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області;
БАЛАЛІ Лесі Валентинівні секретарю судового засідання Котелевського районного суду Полтавської області;
БЕРЕЗАН Ганні Василівні помічнику судді Північного апеляційного господарського суду;
БЛІЗНЮКОВІЙ Ларисі Германівні керівнику апарату Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
БОЙКО Марії Олегівні судовому розпоряднику Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
БОРОДАВКО Наталії Юріївні помічнику судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;
БОЯРЧУКУ Владиславу Олександровичу судовому розпоряднику Ірпінського міського суду Київської області;
ВАЦЕБІ Ганні Іванівні помічнику судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;
ВОРОБЙОВУ Іллі Олексійовичу секретарю судового засідання Голосіївського районного суду міста Києва;
ВРУБЛЕВСЬКІЙ Катерині Вікторівні помічнику судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;
ГАЛІНЕВСЬКІЙ Руслані Олегівні секретарю судового засідання Кам’янського районного суду Черкаської області;
ГАЛУШКО Ользі Миколаївні помічнику судді Чернігівського апеляційного суду;
ГАЮ Анатолію Володимировичу секретарю судового засідання Голосіївського районного суду міста Києва;
ГЛАДИБОРОДІ Лілії Олександрівні секретарю судового засідання Голосіївського районного суду міста Києва;
ГРИВНАК Зоряні Романівні помічнику судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;
ГРОМОВІЙ Альоні Олегівні помічнику судді Південно-західного апеляційного господарського суду;
ГРОМОВІЙ Лілії Василівні головному спеціалісту відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Миколаївського апеляційного суду;
ГУСАК Аллі Олексіївні секретарю судового засідання Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;
ДАВИДОВСЬКІЙ Катерині Федорівні помічнику судді Північного апеляційного господарського суду;
ДЕМЧУК Ірині Миколаївні помічнику судді Рівненського окружного адміністративного суду;
ДЕРЕВ’ЯНКО Катерині Сергіївні секретарю судових засідань Солом’янського районного суду міста Києва;
ДРАЧУК Вікторії Миколаївні помічнику секретаря судової палати Північно-західного апеляційного господарського суду;
ДУБОВІЙ Маріанні Віталіївні секретарю судового засідання відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ Хмельницького апеляційного суду;
ЄВТУШКУ Олександру Павловичу помічнику судді Ємільчинського районного суду Житомирської області;
ЗДАНОВСЬКІЙ Карині Юріївні помічнику судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
КАЛІЩУК Марії Вікторівні помічнику судді Солом’янського районного суду міста Києва;
КОБЕЦЬ Наталії Сергіївні секретарю судового засідання Господарського суду Полтавської області;
КОЛІСНИК Лесі Володимирівні секретарю судового засідання Котелевського районного суду Полтавської області;
КОРСУН Яні Валеріївні помічнику суду Кременчуцького районного суду Полтавської області;
КОЦИНІ Юлії Сергіївні секретарю судових засідань Старобільського районного суду Луганської області;
КУЖЕЛЮ Олександру Віталійовичу помічнику судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
КУХТЕНКО Катерині Володимирівні головному спеціалісту відділу діловодства та документального забезпечення Малинського районного суду Житомирської області;
ЛІВШЕНКО Олексію Сергійовичу секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Миколаївського апеляційного суду;
ЛЯХОВЕНКУ Максиму Дмитровичу помічнику заступника голови Північного апеляційного господарського суду;
МАКОГІН Ірині Володимирівні помічнику судді Кам’янського районного суду Черкаської області;
МАЛИНОВСЬКІЙ Ірині Юріївні помічнику судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;
МАЦІЄВСЬКОМУ Богдану Олексійовичу секретарю судового засідання Голосіївського районного суду міста Києва;
МОДРИЦЬКОМУ Володимиру Васильовичу помічнику судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
МОЙЛЕНКО Аллі Олександрівні секретарю Кременчуцького районного суду Полтавської області;
МОРГУШКО Лілії Володимирівні секретарю судових засідань Бориспільського міськрайонного суду Київської області;
М’ЯСОЄДОВІЙ Катерині Олегівні старшому судовому розпоряднику Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
НАЗАРЕНКО Яні Анатоліївні секретарю судового засідання Господарського суду Полтавської області;
НАПХАНЮК Олександрі Володимирівні головному спеціалісту відділу забезпечення судового процесу Південно-західного апеляційного господарського суду;
НІКІТЕНКО Аліні Вікторівні секретарю судового засідання Північного апеляційного господарського суду;
ОВЧАРЕНКУ Анатолію Вікторовичу заступнику керівника апарату Північного апеляційного господарського суду;
ОСТАПЕНКО Вікторії Вікторівні головному спеціалісту із забезпечення автоматизованого документообігу та судової статистики Сумського районного суду Сумської області;
ПЕТРАШЕВИЧ Наталії Василівні помічнику судді Рівненського окружного адміністративного суду;
ПЕТРОВІЙ Ользі Олексіївні завідуючій архівом Бориспільського міськрайонного суду Київської області;
ПОВАЛЯЄВІЙ Галині Вікторівні помічнику судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;
ПОДДУБСЬКІЙ Олені Сергіївні помічнику судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;
ПОЗЮБАН Анні Сергіївні секретарю судового засідання Північного апеляційного господарського суду;
ПОЛІЩУК Анні Олегівні помічнику судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області;
ПОЛІЩУК Ірині Вікторівні помічнику судді Шполянського районного суду Черкаської області;
ПОТАПЕНКУ Дар’ї Ігорівні секретарю судового засідання Голосіївського районного суду міста Києва;
ПРИБУДЬКУ Дмитру Миколайовичу старшому секретарю Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;
ПРИЩЕПІ Наталії Юріївні помічнику судді Чернігівського апеляційного суду;
РЕУЦЬКІЙ Тетяні Олегівні секретарю судового засідання Північного апеляційного господарського суду;
РУДЕНЬКІЙ Катерині Сергіївні помічнику судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області;
РУДОБАШТІ Аліні Анатоліївні секретарю Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;
СІРЕНКО Риммі Василівні помічнику судді Ірпінського міського суду Київської області;
СОЛЯНОВІЙ Юлії Володимирівні помічнику судді Миколаївського апеляційного суду;
СТЕПАНОВІЙ Наталії Вікторівні секретарю судового засідання Кам’янського районного суду Черкаської області;
ТАРНАВСЬКІЙ Наталії Мирославівні начальнику відділу забезпечення роботи третьої судової палати Восьмого апеляційного адміністративного суду;
ТРОШЕЧКУ Віктору Володимировичу
помічнику судді Сумського апеляційного суду;
УЛЬЯНОСІ Ігорю Володимировичу провідному спеціалісту Голосіївського районного суду міста Києва;
ФАЦІЄВИЧУ Мар’яну Романовичу помічнику судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
ХОМЕНКО Катерині Юріївні помічнику секретаря судової палати Сумського апеляційного суду;
ЧУШЕНКО Тетяні Миколаївні помічнику судді Малинського районного суду Житомирської області;
ЯЦЕНКО Ірині Василівні секретарю судового засідання Північного апеляційного господарського суду.

Голова Ради суддів України                     Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

13.09.2021

Рішення РСУ № 42 від 13.09.2021 "Про проєкт змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ"

13 вересня 2021 року м. Київ

РІШЕННЯ № 42

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про погодження проекту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Погодити проект змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, що додається.

Голова Ради суддів України                   Б.С. Моніч

Додаток
до рішення Ради суддів України
13 вересня 2021 року № 42

ПОГОДЖЕНО

рішення Ради суддів України
від 13 вересня 2021 року № 42

ЗАТВЕРДЖЕНО

НаказДержавноїсудовоїадміністраціїУкраїни

від ____ _________ 2021 року №___

Зміни до Загального класифікатора

спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом

ДСА України від 21 грудня 2018 року № 622

У спеціалізації "Адміністративне судочинство":

1) назву позиції 107000000 викласти в такій редакції:

"Справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів, які обирають (призначають), звільняють, оцінюють членів Вищої ради правосуддя, з них:"

2) позицію 107040000 "оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" виключити.

3) після позиції 107050100 доповнити новими позиціями:

107060000 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів, які 
обирають(призначають), звільняють, оцінюють членів Вищої ради правосуддя, з них:
107060100 щодо питань обрання(призначення), звільнення членів Вищої ради правосуддя;
107060200 щодо оцінювання членів Вищої ради правосуддя
Дивитися Завантажити

13.09.2021

Рішення РСУ № 41 від 13.09.2021 "Про внесення змін до рішення від 03.09.2021 № 38 "Про зміни в Положення про помічника судді"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

13 вересня 2021 року м. Київ

РІШЕННЯ № 41

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про внесення змін до рішення Ради суддів України від 03 вересня 2021 року № 38, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Доповнити резолютивну частину рішення Ради суддів України від 03 вересня 2021 року № 38 другим абзацом такого змісту:

"Вимоги щодо подання кандидатом на посаду помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника судді копії державного сертифікату про відповідний рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, вводяться в дію з 01 червня 2022 року."

ГоловаРади суддів України                                 Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

13.09.2021

Рішення РСУ № 40 від 13.09.2021 "Про надання пропозицій щодо кандидатів на посаду члена Конкурсної комісії до ВККСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

13 вересня 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 40

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про надання пропозицій щодо кандидатів на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України, відповідно до Закону України Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13 липня 2021 року № 1629-IX, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

запропонувати Вищій раді правосуддя призначити на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України наступних кандидатів:

Верланова Сергія Миколайовича суддю Київського апеляційного суду;
Мєзєнцева Євгена Ігоровича суддю, заступника голови Шостого апеляційного адміністративного суду;
Міщенка Івана Сергійовича суддю Верховного Суду у Касаційному господарському суді.

Голова Ради суддів України                       Б.С. Моніч


Дивитися Завантажити

03.09.2021

Рішення РСУ № 39 від 03.09.2021 "Про звернення ДСА України щодо перегляду рішення РСУ від 09.04.2021 № 8"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року                                                                                                                                                               м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 39

До Ради суддів України надійшло звернення ДСА України щодо перегляду рішення Ради суддів України від 09.04.2021 № 8 "Про вирішення невідкладних питань на виконання рішення XVIII з'їзду суддів України".

Так, у зверненні зазначено, що рішенням Ради суддів України від 09.04.2021 № 8 встановлено заборону керівникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та їх працівникам виплачувати стимулюючі виплати в розмірах, що перевищують середній розмір стимулюючих виплат працівників апаратів судів відповідної області.

Пунктом 2 частини першої статті 152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що Державна судова адміністрація України забезпечує належні умови діяльності суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень наданих цим Законом.

На сьогодні територіальні управління Державної судової адміністрації України є територіальними органами Державної судової адміністрації України в областях та в м. Києві, що повноцінно здійснюють організаційне забезпечення місцевих загальних судів. Так, у межах визначених бюджетних асигнувань, територіальні управління вживають заходів матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства та архіву місцевих загальних судів.

На сьогодні 490 працівників територіальних управлінь ДСА України обслуговують 586 місцевих загальних судів, в яких працюють 4 348 суддів та 17 825 працівників апарату судів, за наступними напрямами:

діяльність у частині ведення кадрового діловодства, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання, якісне виконання та запобігання порушень вимог трудового законодавства керівниками та працівниками місцевих загальних судів області;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетенції;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

здійснення роботи по комплектації груп учасників періодичного навчання для суддів та працівників апаратів судів, які проводить Національна школа суддів України;

організація та забезпечення роботи комісій з соціального страхування;

забезпечення судів приміщеннями, що відповідають вимогам відправлення правосуддя;

організація ремонту та проведення робіт з технічного укріплення приміщень судів;

здійснення технічного обслуговування службового автотранспорту суду;

організація впровадження комп’ютерних програм та автоматизованої системи документообігу суду;

організація ведення судової статистики та аналітики в судах;

ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності місцевих загальних судів області;

організація претензійної, позовної та договірної роботи;

опрацювання виконавчих документів про стягнення судового збору та накладення штрафу (як засобу процесуального примусу);

облік військовозобов’язаних; контроль за станом військового обліку в місцевих загальних судах області, координація та контроль роботи з питань мобілізаційної підготовки у судах;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

проведення процедур закупівель;

здійснення пошуку перекладачів для участі у судовому засідання за зверненнями місцевих загальних судів області;

покладення додаткових обов’язків на працівників територіального управління ДСА України: відповідальної особи з питань запобігання і виявлення корупції; відповідальної особи за організацію проведення особистого прийому громадян у режимі відеоконференції (модератора), тощо.

Верховною Радою України прийнято Закон України від 17.06.2021 № 1558-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами", згідно з яким ДСА України для судів збільшено видатки на 742,0 млн гривень, з них 503,0 млн грн – на заробітну плату працівників апарату судів та нарахування на неї, 239,0 млн грн – на поточні видатки (папір, марки, конверти).

Виділені кошти дозволили частково вирівняти ситуацію з оплатою праці працівників апаратів судів шляхом їх пропорційного розподілення між судами, в яких існував дефіцит за обов’язковими виплатами.

Відповідно до частини другої статті 126 "Про судоустрій і статус суддів" суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.

Згідно з частиною восьмою статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Рада суддів України, як одна з організаційних форм суддівського самоврядування, здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України Сальнікова О.О., про звернення ДСА України щодо перегляду рішення Ради суддів України від 09.04.2021 № 8 "Про вирішення невідкладних питань на виконання рішення XVIII з'їзду суддів України", з метою безперебійного забезпечення виконання на належному рівні визначених функцій та зупинення стрімкого звільнення досвідчених та кваліфікованих працівників територіальних управлінь ДСА України, відповідно до пункту третього частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України Сальнікова О.О., про звернення ДСА України щодо перегляду рішення Ради суддів України від 09.04.2021 № 8 "Про вирішення невідкладних питань на виконання рішення XVIII з'їзду суддів України" узяти до відома.

2. Дозволити встановлювати стимулюючі виплати працівникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України на рівні стимулюючих виплат працівників апаратів апеляційних судів відповідного регіону, враховуючи економію фонду оплати праці, яка утворилась у територіальному управлінні ДСА України за попередні місяці.

Голова Ради суддів України                                                                                                                                    Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити