Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

03.03.2017

Положення про Раду суддів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Х позачергового з’їзду суддів України 16 вересня 2010 року

(у редакції рішення XІІ позачергового з'їзду суддів України 20 червня 2014 року)


ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду суддів України

зі змінами затвердженими рішеннями:

ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25 вересня 2014 року,

ХІІІ з’їзду суддів України 12-13 листопада 2015 року

І. Загальні положення

1. Рада суддів України (далі - Рада) у період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування.

2. Рада обирається з'їздом суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Регламенту, що затверджується з‘їздом.

3. Повноваження та порядок роботи Ради визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Ради суддів України та Положенням про Раду суддів України.

(пункти 1-3 у редакції, затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

4. Рада організовує виконання рішень з'їзду суддів України здійснює контроль за їх виконанням, вирішує питання внутрішньої діяльності судів, та питання про скликання з’їзду.

Рада сприяє створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утвердження незалежності та авторитету суду, забезпечення захисту суддів від втручання в судову діяльність, підвищення професійного рівня суддів та працівників апарату судів, а також підвищення рівня роботи з кадрами у судовій системі.

5. Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", іншими законами, цим Положенням, а також Регламентом Ради суддів України.

(пункт 5 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

II. Повноваження Ради суддів України

6. Рада судів України для вирішення питань внутрішньої діяльності судів, а також інших питань, віднесених законом до її компетенції:

1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;

2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;

3) визначає особу, уповноважену представляти бюджетні запити щодо фінансування судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік або змін до нього;

4) затверджує Положення про Державну судову адміністрацію України;

5)обирає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників;

6) заслуховує інформацію Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність;

7) визначає за поданням Голови Державної судової адміністрації України граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь, у межах видатків на утримання Державної судової адміністрації України;

8) здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;

9) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі і щодо формування бюджетного запиту про фінансування судів на його захист у Верховній Раді України;

10) розглядає повідомлення про загрозу незалежності судді, перевіряє такі звернення та вживає необхідні заходи для усунення загрози незалежності;

11) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів судів загальної юрисдикції, голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі, якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом);

12) затверджує зразки мантії та нагрудного знака судді,

13) затверджує зразки посвідчень судді, голови суду і його заступника, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;

14) затверджує Положення про помічника судді;

15) затверджує за погодженням з Державною судовою адміністрацією України Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ;

16) затверджує Положення про порядок ведення суддівського досьє;

17) погоджує Положення про порядок створення та діяльність служби судових розпорядників та зразки форменого одягу судових розпорядників;

18) погоджує кількість суддів у суді загальної юрисдикції з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів;

19) погоджує Порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання судді, що визначається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;

20) погоджує Положення про порядок складення іспиту під час кваліфікаційного оцінювання судді та методику його оцінювання, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;

21) погоджує Порядок, методологію оцінювання та самооцінювання судді, яку затверджує Вища кваліфікаційна комісія суддів України;

22) погоджує Типове положення про апарат суду, яке розробляє та затверджує Державна судова адміністрація України;

23) погоджує Порядок ведення особових справ суддів, визначений Державною судовою адміністрацією України;

24) скликає один раз на два роки черговий з’їзд суддів України. Позачерговий з’їзд суддів України може бути скликаний за рішенням Ради суддів України;

25) схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з’їзду, та визначає дату і місце проведення з’їзду. У разі скликання з’їзду суддів України на вимогу зборів суддів до попереднього переліку питань мають бути включені всі питання, що є предметом зазначеної вимоги;

26) визначає Порядок проведення з’їзду суддів України;

27) визначає Порядок скликання і проведення спільних зборів суддів місцевих загальних судів;

28) здійснює інші повноваження,що передбачені Законом та цим Положенням.

(пункт 6 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

ІІІ. Права Ради та її членів

7. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від голів судів, суддів, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування, інших судових органів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності та підпорядкування), об’єднання громадян та окремих фізичних осіб інформацію, необхідну для виконання покладених на неї повноважень;

2) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі суддів, суддів у відставці, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, а також фахівців у відповідній галузі;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї повноважень робочі органи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

5) ініціювати перед відповідними установами та посадовими особами питання щодо притягнення до відповідальності посадових та службових осіб за порушення вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів» щодо гарантій незалежності судової системи;

6) взаємодіяти з міжнародними організаціями;

7) здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність з метою виконання завдань суддівського самоврядування;

8) Здійснювати інші повноваження відповідно до Закону та цього Положення.

(пункт 7 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

8. Член Ради має право:

1)бути обраним головою Ради, заступником Ради та секретарем Ради;

2)бути присутнім на засіданнях Ради;

3)бути вчасно повідомленим про порядок денний, час і місце проведення засідання Ради;

4)бути ознайомленим та отримувати матеріали, які надходять до Ради;

5)брати участь в роботі Комітетів Ради та бути обраним головою одного з Комітетів Ради;

6)для виконання доручення голови Ради витребовувати від голів судів, суддів необхідну інформацію;

7)мати інші права, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Ради суддів України та цим Положенням.

Члени Ради мають рівні права та беруть участь у роботі Ради без відриву від своєї основної діяльності.

(Положення доповнено розділом ІІІ згідно з рішенням

ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р. у зв’язку з цим пункти 7-10 вважати відповідно пунктами 9-12)

8.1. Член Ради зобов’язанийбрати активну участь у засіданнях Ради та робочих органах до складу яких він входить, добросовісно та сумлінно виконувати покладені на нього повноваження, доручену роботу та завдання.

(Положення доповнено пунктом 8.1 згідно з рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

IV. Організація роботи Ради суддів України

9.Основною формою роботи Ради є засідання.

Перше, організаційне, засідання Ради відкривається старшим за віком членом нового складу Ради, після чого більшістю голосів членів Ради відкритим голосуванням обирається головуючий та секретар, які ведуть засідання до обрання голови та секретаря Ради.

Члени Ради на засіданні Ради обирають із свого складу таємним голосуванням голову Ради суддів України, його заступника та секретаря.

(пункт 9 у редакції, затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

(абзац третій пункту 9 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

10.Голова Ради:

1)відкриває З’їзд суддів України, а в разі його відсутності - найстарший за віком член Ради суддів України.

2)здійснює безпосереднє керівництво роботою Ради;

3)скликає засідання Ради (президії);

4)визначає орієнтовний порядок денний засідань Ради (президії);

5)доручає членам Ради підготовку питань для розгляду на її засіданні;

6)витребовує матеріали, необхідні для підготовки та проведення засідань Ради;

7)доручає одному з голів комітетів Ради головування на засідання Раді у разі відсутності заступника голови Ради;

8)видає відповідні розпорядження з питань організації діяльності Ради;

9) визначає обов’язки заступника голови Ради;

10)підписує прийняті Радою акти;

11)забезпечує розгляд звернень, скарг, пропозицій, повідомлень, підписує відповіді на них;

12)представляє Раду у відносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;

13)координує діяльність Комітетів з виконання доручень та підготовки матеріалів на засідання Ради;

 • 14)бере участь в урочистій церемонії складення присяги суддями;
 • 15)здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства».

(пункт 10 у редакції, затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

Пункт 10 доповнено підпунктами 1 і 14 згідно рішення ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.

У зв'язку з цим підпункти 1 - 12 вважати відповідно 2 - 13,

підпункт 13 вважати відповідно - 15)

11. Заступник голови Ради, відповідно до визначених головою обов'язків, бере участь в організації роботи Ради, а в разі відсутності голови - виконує його обов'язки.

12. Секретар Ради:

1)організовує ведення діловодства;

2)забезпечує проведення засідань Ради (президції);

3)забезпечує виготовлення рішень Ради;

4)керує апаратом Ради;

5)забезпечує виконання рішень Ради;

6)забезпечує ознайомлення членів Ради з висновками Комітетів за результатами розгляду конкретних матеріалів, які перебували на їх розгляді;

7)здійснює контроль за своєчасним розглядом подань, скарг та інших звернень, поданих до Ради у встановленому законом порядку;

8)організовує роботу щодо проведення щорічного узагальнення результатів діяльності Ради;

 • 9)за дорученням Голови Ради здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення здійснення функцій Ради.

(пункт 12 у редакції, затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

13. Член Ради:

 • 1)особисто бере участь у засіданні Ради;

2)за дорученням голови Ради або голови Комітету готує до розгляду і доповідає на засіданні Ради матеріали, що виносяться на її розгляд, та готує проекти рішень;

3)бере участь в роботі хоча б одного з Комітетів Ради».

(розділ ІVдоповнено пунктом 13 згідно з рішенням

ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р. у зв’язку з цим пункти 11-32 вважати відповідно пунктами 14-35)

4)У разі обрання члена Ради суддів України на адміністративну посаду в суді його повноваження у Раді суддів України припиняються.

(Пункт 13 доповнено підпунктом 4 згідно рішення ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

14. Засідання Ради проводяться відповідно до затвердженого Радою графіку, не рідше одного разу на три місяці.

Позачергові засідання Ради можуть, у разі потреби, скликатись її головою за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 5 членів Ради. Голова Ради зобов’язаний скликати позачергове засідання Ради на протязі 7 календарних днів, а в невідкладних випадках у коротший строк.

(пункт 14 у редакції, затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

(Абзац другий пункту 14 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

15. Питання на розгляд Ради можуть вноситись її головою, членами Ради та Головою Державної судової адміністрації України. Члени Ради можуть ініціювати внесення питання на розгляд за дорученням зборів суддів або за власною ініціативою.

(Пункту 15 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

16. Для внесення питань на розгляд Ради на ім'я її голови подається доповідна записка, у якій викладається суть питання, його обґрунтування, додаються матеріали, необхідні для розгляду, та перелік нормативних актів, що регулюють зазначене питання.

Доповідна записка може містити перелік осіб, яких пропонується запросити для обговорення.

17. Доповідна записка з відповідними вказівками голови Ради щодо порядку денного, дати, часу проведення засідання Ради і переліку осіб, які запрошуються на засідання, передається секретарю Ради.

18. Матеріали, які підлягають розгляду Радою, передаються секретареві Ради у друкованому та електронному вигляді не пізніше, ніж за десять робочих днів до засідання Ради, проте цей строк може бути скорочено у разі невідкладного розгляду питання.

19. Орієнтовний порядок денний засідання Ради складається її секретарем і затверджується головою Ради.

Цей порядок денний повинен містити: місце, дату і час початку засідання Ради, попередній перелік питань, внесених на розгляд, прізвища доповідачів, а також перелік осіб, запрошених на засідання.

(пункт 19 із змінами, затвердженими рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

20. Матеріали для розгляду Радою передаються електронним або поштовим зв'язком членам Ради і запрошеним особам одночасно з повідомленням про порядок денний та дату засідання. Забезпечення передання таких матеріалів покладається на секретаря Ради.

У виключних випадках матеріали для розгляду Ради можуть бути надані у скорочені строки.

(пункт 20 у редакції, затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

21. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Ради, у тому числі і в режимі відеоконференції.

22. На засідання Ради суддів України можуть бути запрошені представники органів законодавчої і виконавчої влади, громадськості, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судді, судді у відставці, представники наукових та навчальних закладів, інші особи.

(пункт 22 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

23. Про час і місце проведення засідання Ради, а також про перелік питань, що виносяться на обговорення, члени Ради повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до її засідання. З метою оперативного розгляду невідкладних питань повідомлення може бути зроблено в інший строк, який повинен бути достатнім для прибуття членів Ради на її засідання. В такому випадку перелік питань, які вносяться на обговорення, членам Ради надається перед початком засідання. Вони вправі робити заяви про надання їм можливості ознайомитись з матеріалами і перенесення часу початку засідання. За відсутності таких заяв засідання починається у час, визначений в повідомленні.

(пункт 23 із змінами, затвердженими рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

24. За результатами розгляду винесених на обговорення питань Рада приймає рішення.

25.Під час засідання Ради здійснюється технічна фіксація.

(пункт 25 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

26.З метою попередньої підготовки питань до засідання Ради, узгодження пропозицій і надання рекомендацій, оперативного вирішення конкретних завдань та невідкладних питань діяльності Рада на своєму засіданні може утворювати із числа членів Ради – президію Ради суддів України (далі – президія).

 • 26.1.До складу президії входить голова Ради, його заступник, секретар Ради та голови комітетів Ради.
 • До складу президії можуть входити інші члени Ради за визначенням Ради суддів України. До складу президії входить голова Ради, його заступники, секретар Ради та голови комітетів Ради.
 • (пункт 26.1 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)
 • 26.2.До участі в роботі президії можуть бути залучені інші члени Ради.

(підпункти 26.1.-26.2. пункту 26 у редакції, затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

(підпункти 26.3.-26.4. пункту 26 виключено, згідно з рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

 • 27.З метою організаційного, методичного, технічного та іншого забезпечення окремих напрямів діяльності (суддівського самоврядування) Радою з числа членів Ради, можуть утворюватися відповідні комітети.
 • Комітети можуть за дорученням Ради діяти від її імені з питань виконання завдань суддівського самоврядування.

(пункт 27 у редакції, затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

(пункт 27 доповнено абзацом другим згідно з рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

 • 28.Для вивчення окремих питань діяльності Ради, підготовки та експертизи документів, підготовки пропозицій Рада може утворювати з числа членів Ради робочі групи, до діяльності яких можуть залучатися працівники установ судової системи України, експерти, інші особи – фахівці у відповідній галузі.

(пункт 28 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

V. Рішення Ради суддів України

 • 29.Рішення Ради приймається за наявністю кворуму, більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, які брали участь у розгляді відповідного питання шляхом відкритого, таємного або завдяки автоматизованій системі голосування.

(пункт 29 у редакції, затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

 • 30.Прийняте рішення підписується головуючим на засіданні Ради.
 • 31.Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених цим Законом повноважень, на наступний день після їх прийняття оприлюднюються на офіційному веб-сайті судової влади.
 • Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених законодавством повноважень, є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування. Рішення Ради суддів України може бути скасовано з’їздом суддів України або в судовому порядку.

(пункт 31 у редакції, затвердженій рішенням ХІІІ з’їзду суддів України 12-13.11.15 р.)

VI. Заключні положення

 • 32.Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок Державного бюджету України.

При формуванні бюджету Державна судова адміністрація України визначає, за попереднім погодженням з Радою, видатки на утримання Ради, необхідні для забезпечення її роботи .

Виплати, необхідні для організації роботи Ради, проводяться за поданням її голови.

 • 33.На час підготовки до засідання Ради та її органів, проведення заходів за участю Ради голова, заступник голови, секретар та залучені до цієї роботи члени Ради мають право на оформлення відрядження за викликом Ради відповідно до діючого законодавства.
 • 34.Рада має власну емблему, бланки, печатку з власним найменуванням, зразки яких затверджуються нею.

(пункт 34 у редакції, затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25.09.14 р.)

 • 35.Зміни та доповнення до цього Положення може вносити з'їзд суддів України.
Дивитися Завантажити

03.03.2017

Р егламент з’їзду суддів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25 вересня 2014 року

(зі мінами і доповненнями,
внесеними рішенням ХІІІ з’їзду суддів України)

Р Е Г Л А М Е Н Т

 з’ ї з д у с у д д і в У к р а ї н и


1. Загальні положення

2. Повноваження З’їзду

3. Порядок скликання З’їзду та обрання делегатів

4. Підготовка роботи З’їзду

5. Робочі органи З’їзду

5.3. Мандатна комісія

5.4. Лічильна комісія

5.5. Редакційна комісія

6. Порядок проведення З’їзду

7. Обрання Ради суддів України

8. Призначення членів Вищої ради юстиції та припинення їх повноважень

9. Призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

10. Прикінцеві положення


Дивитися Завантажити