Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

13.11.2017

Рішення XІV позачергового з'їзду суддів України "Про затвердження змін до Регламенту призначення та звільнення суддів КСУ"

Р І Ш Е Н Н Я


XІпозачергового з’їзду суддів України

13 листопада 2017 року м. Київ


Про затвердження змін

до Регламенту призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України з посад за квотою з’їзду суддів України

Заслухавши доповідь заступника голови Ради суддів України Моніча Б.С., голови редакційної комісії XІV позачергового з’їзду суддів України Суярко Т.Д. про проект змін до Регламенту призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України з посад за квотою з’їзду суддів України, затвердженого рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України від 25 вересня 2014 року, обговоривши зауваження та пропозиції делегатів ХІVпозачергового з’їзду суддів України, відповідно до частини третьої статті 127, статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з’їзд суддів України в и р і ш и в:

Затвердити зміни до Регламенту призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України з посад за квотою з’їзду суддів України, затвердженого рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України від 25 вересня 2014 року, виклавши його у новій редакції, що додається.

Головуючий на з’їзді                   В.М. Сімоненко


Секретар з’їзду                             О.В. Журавська


                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України

25 вересня 2014 року

(в редакції, затвердженій рішенням XIV позачергового з’їзду суддів України

13 листопада 2017 року)

РЕГЛАМЕНТ

призначення суддів Конституційного Суду України

на посади за квотою з’їзду суддів України

Розділ І

Загальні положення

1.1. Цей Регламент установлює порядок і основні правила діяльності з'їзду суддів України (далі - З'їзд) щодо призначення суддів Конституційного Суду України.

Регламент розроблено на виконання рішення ХІІ позачергового з'їзду суддів України від 20 червня 2014 року та на підставі Конституції України, Закону України «Про Конституційний Суд України», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», інших нормативно-правових актів.

1.2. З’їзд у порядку та на підставах, визначених Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України», Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та цим Регламентом, призначає шість суддів Конституційного Суду України.

Розділ ІІ

Призначення суддів Конституційного Суду України

2.1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду З’їздом здійснює Рада суддів України.

2.2. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному веб-сайті Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.

2.3. Рада суддів України упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу в межах загального строку проведення конкурсу, передбаченого частиною шостою статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України», приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.

До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:

1) автобіографія;

2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;

3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв’язків судді та декларація доброчесності судді;

6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;

8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);

9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

10) інші документи, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" для проведення спеціальної перевірки.

2.4. Рада суддів України після закінчення строку прийняття заяв встановлює на підставі поданих документів відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам, про що на засіданні Ради суддів України приймає відповідне рішення.

2.5. Щодо кандидатів, які відповідають зазначеним вимогам, оприлюднюються їх автобіографії та мотиваційні листи, а також проводиться спеціальна перевірка у порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції". Стосовно кандидатів, призначення яких здійснюється З’їздом, організовує проведення спеціальної перевірки Рада суддів України.

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними Рада суддів України ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду.

Рада суддів України складає список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, на підставі яких З’їзд приймає відповідні рішення. Такі списки мають містити кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.

2.6. Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.

2.7. Кандидат на посаду судді Конституційного Суду України повинен відповідати вимогам, установленим частиною четвертою статті 148 Конституції України, а саме:

- мати громадянство України;

- досягти на день призначення сорока років;

- мати вищу юридичну освіту і, високі - моральні якості та бути правником із визнаним рівнем компетентності;

- мати стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років;

- володіти державною мовою.

2.8. Кандидат може відкликати свою кандидатуру в будь-який час до внесення його прізвища до бюлетеня для таємного голосування.

2.9. З моменту оприлюднення інформації про кандидата на посаду судді Конституційного Суду України на веб-сайті Ради суддів України судді, громадяни, їхні об'єднання, усі зацікавлені особи можуть обговорювати кандидатів, висловлювати підтримку, зауваження, пропозиції, застереження.

Письмові звернення, що стосуються окремого кандидата, доводяться до його відома, долучаються до його справи та про них повідомляється на З'їзді перед обговоренням кандидатур.

Кандидати на посаду судді Конституційного Суду України можуть обговорюватися на зборах суддів місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду та Конституційного Суду України. Збори суддів можуть висловлювати підтримку тому чи іншому кандидату.

Кандидати мають право виступати перед суддями та громадськістю з дотриманням правил суддівської етики.

2.10. Розгляд питання на З’їзді про призначення судді Конституційного Суду України починається з доповіді голови Ради суддів України або його заступника щодо причин утворення вакансії та кількості кандидатів, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають вимогам встановленим Конституцією України, та кількості кандидатів рекомендованих Радою суддів України згідно наданих списків.

Кандидати рекомендовані Радою суддів України оголошуються поіменно в алфавітному порядку. Доповідач (голова Ради суддів України, його заступник або інша визначена особа) оголошує основні відомості про кандидата (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посаду, загальний стаж роботи за фахом, наукову ступінь та вчене звання), та повідомляє про звернення, які надішли за наслідками обговорення його кандидатури.

Після доповіді слово надається кандидатам, які рекомендовані Радою суддів України. Кандидати виступають в алфавітному порядку. Тривалість промов кандидатів визначається Регламентом певного З'їзду.

Делегати з'їзду мають право ставити кандидатам запитання та висловлюватися щодо кандидатур. Участь інших осіб в обговоренні не допускається.

Кандидат може відкликати свою кандидатуру в будь-який час до внесення його прізвища до бюлетеня для таємного голосування. У такому разі обговорення цього кандидата припиняється і його кандидатура З’їздом не розглядається.

2.11. За списками, наданими Радою суддів України З’їзд відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З’їзду включає кандидатури на посаду судді Конституційного Суду до бюлетеня для таємного голосування

Прізвища кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України включаються до бюлетеня в алфавітному порядку.

Проставлення номерів напроти прізвищ не допускається.

2.12. Голосування за призначення судді Конституційного Суду України відбувається таємно та особисто. Передача бюлетеня для голосування іншій особі не допускається.

2.13. Організація голосування й підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією З'їзду. Зі складу лічильної комісії виключаються особи, які внесені до бюлетеня для таємного голосування.

2.14. Час, місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головуючим на З’їзді.

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

2.15. Видача делегату бюлетеня для таємного голосування проводиться згідно з реєстром одержання бюлетенів за умови пред’явлення іменного мандату та засвідчується власним підписом делегата у відповідній графі реєстру.

Бюлетені, що залишилися не розданими, погашаються лічильною комісією написом «погашено».

2.16. Таємне голосування проводиться протягом визначеного лічильною комісією часу кожним делегатом З’їзду окремо в кабіні для таємного голосування.

У бюлетені для таємного голосування делегат З'їзду робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів), за якого (яких) він голосує.

2.17. Заповнення бюлетеня простим олівцем не допускається.

2.18. Повторна видача бюлетенів не допускається.

2.19. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного голосування.

2.20. Недійсними вважаються бюлетені:

- невстановленого зразка;

- бюлетені, які не містять підписів голови і секретаря лічильної комісії та відбиток печатки;

- бюлетені, зі змісту яких неможливо однозначно встановити результат голосування, зокрема, бюлетені, в яких проставлено відмітки навпроти більшої кількості прізвищ кандидатів, ніж які мають бути обрані З’їздом.

- бюлетені, до яких делегатами З’їзду додатково вписані прізвища кандидатів, рішення щодо яких про включення до бюлетеня про таємне голосування З’їздом не приймалось.

2.21. Рішення про визнання недійсним бюлетеня для таємного голосування приймає лічильна комісія шляхом голосування під час підрахунку голосів.

2.22. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними, і за рішенням лічильної комісії, затвердженим З’їздом, проводиться повторне голосування.

2.23. Після закінчення підрахунку голосів лічильна комісія складає протокол про результати таємного голосування, який має містити відомості про кількість виготовлених бюлетенів, кількість бюлетенів, отриманих делегатами, кількість погашених бюлетенів, кількість бюлетенів у скриньці для голосування, кількість дійсних бюлетенів, кількість недійсних бюлетенів, кількість голосів «за».

З кожного питання порядку денного З’їзду, за яким проводилося таємне голосування, лічильною комісією З’їзду складається окремий протокол.

Делегати З’їзду можуть бути присутніми при розпечатуванні скриньок для таємного голосування та підрахунку лічильною комісією голосів.

Такі делегати з'їзду не мають права втручатись у роботу лічильної комісії та перешкоджати здійсненню членами комісії своїх повноважень.

За рішенням комісії особа, яка присутня при розпечатуванні скриньок для таємного голосування та підрахунку лічильною комісією голосів, може бути видалена з приміщення, де вчиняються відповідні дії, у разі втручання у роботу лічильної комісії та перешкоджання здійсненню членами комісії своїх повноважень.

Про такі факти комісія інформує З'їзд одночасно з оголошенням протоколу про результати голосування.

2.24. Протокол про результати таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії голова лічильної комісії оголошує З’їзду.

Після оголошення головою лічильною комісією результатів таємного голосування головуючий на З'їзді оголошує про прийняте з'їздом рішення.

2.25. Повторне таємне голосування проводиться у випадку, якщо:

- всі бюлетені для таємного голосування визнані недійсними (пункт 2.20 цього Регламенту), або якщо

- голосування з цього питання вже відбулось, але з певних причин результати голосування є недійсними, або якщо

- жодний із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, або якщо

- кандидати в кількості, визначеній законом до призначення не набрали необхідної кількості голосів, або якщо

- кандидати набрали однакову необхідну кількість голосів, яка не дозволяє встановити їх першість та прийняти рішення про їх призначення.

У разі проведення повторного голосування внаслідок визнання всіх бюлетенів недійсними або голосування з цього питання вже відбулось, але з певних причин результати голосування є недійсними, у бюлетень для повторного голосування включаються всі кандидати, що вже були включені.

У інших випадках проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

У разі, якщо кандидат, щодо якого проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, до бюлетеня включається наступний за кількістю одержаних голосів під час голосування кандидат.

Розділ ІІІ виключити

Розділ ІІІ

Заключні положення

3.1.Регламент призначення суддів Конституційного Суду України приймається З’їздом шляхом відкритого голосування більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на З’їзді.

3.2. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені З’їздом за пропозицією Ради суддів України.

3.3. Зміни до Регламенту набирають чинності з моменту їх затвердження.

Дивитися Завантажити

13.11.2017

Рішення XІV позачергового з'їзду суддів України "Про призначення судді Конституційного Суду України"

Р І Ш Е Н Н Я

XІпозачергового з’їзду суддів України

13 листопада 2017 року м. Київ


Про призначення судді Конституційного Суду України


Відповідно до статті 148 Конституції України, частини другої статті 9, статті 15 Закону України "Про Конституційний Суд України", пункту 5 частини четвертої статті 126, пункту 4 частини другої статті 129, частини шостої статті 132 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" на підставі протоколу засідання лічильної комісії ХІVпозачергового з’їзду суддів України з проведення таємного голосування стосовно призначення судді Конституційного Суду України від 13 листопада 2017 року № 4, призначити суддею Конституційного Суду України Городовенка Віктора Валентиновича.


Головуючий на з’їзді                 В.М. Сімоненко

Секретар з’їзду                           О.В. Журавська

Дивитися Завантажити

13.11.2017

Рішення XІV позачергового з'їзду суддів України "Пропозиції делегатів з'їзду"

Р І Ш Е Н Н Я

XIV позачергового з’їзду суддів України

13 листопада 2017 року м. Київ

Заслухавши виступи та пропозиції делегатів, запрошених осіб, з метою забезпечення незалежності суддів, доступності правосуддя, консолідації зусиль органів та установ у системі правосуддя України та органів державної влади України, відповідно до статей 129, 132 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"XІV позачерговий з’їзд суддів України, вирішив:

7.РІЗНЕ.

7.1 Звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України невідкладно затвердити єдиний порядок оцінювання суддів на відповідність займаній посаді та графік такого оцінювання всіма суддями; не зволікати з проведенням оцінювання на відповідність займаній посаді усіх суддів, незважаючи на наявність інших завдань.

7.2 Щодо здійснення підготовки до реорганізації, ліквідації окремих місцевих судів та утворення нових місцевих окружних судів:

7.2.1 Визнати такими, що є недостатніми заходи Державної судової адміністрації України з інформаційної політики щодо доведення до громадськості та суддів України проведеної роботи з оптимізації кількості судів та суддів під час підготовки процедур реорганізації, ліквідації окремих місцевих судів та утворення місцевих окружних судів.

7.2.2 Визнати, що при здійсненні роботи з оптимізації кількості судів та суддів Державна судова адміністрація України повинна ураховувати: чіткий механізм визначення судового навантаження, особливості впровадження нового процесуального законодавства та створення Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, дотримання принципу рівності суддів у питанні суддівської винагороди, а також питання забезпечення доступності правосуддя, транспортного сполучення та географічного розташування судів.

7.2.3. Звернутися до Президента України як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина із пропозицією відтермінувати початок утворення мережі місцевих окружних судів з метою недопущення обмеження гарантій на звернення до суду під час утворення, реорганізації та ліквідації окремих місцевих судів.

7.2.4 Запропонувати Вищій раді правосуддя під час вирішення питань, пов’язаних із реорганізацією, ліквідацією окремих місцевих судів та утворення нових місцевих окружних судів проводити консультації із Консультативною радою голів судів при Вищій раді правосуддя, Радою суддів України та іншими органами суддівського самоврядування.

7.2.5 Звернутися до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо недопущення застосування конкурсних засад при вирішенні питання переведення суддів місцевих судів до новоутворених окружних місцевих судів того самого рівня внаслідок утворення, реорганізації чи ліквідації окремих місцевих судів.

7.2.6 Звернутися до Державної судової адміністрації України щодо забезпечення умов переведення до новоутворених окружних місцевих судів кваліфікованих працівників апаратів місцевих судів із судів, які будуть реорганізовані чи ліквідовані.

7.2.7 Звернутися до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Державної судової адміністрації України, Національної школи суддів України, органів суддівського самоврядування, громадських об’єднань суддів щодо належної координації в системі судоустрою, щодо правової інформованості населення та забезпечення широкого обговорення питань оптимізації кількості судів і суддів під час підготовки процедур реорганізації, ліквідації місцевих судів та утворення мережі місцевих окружних судів, шляхом проведення конференцій, форумів, круглих столів тощо.

7.2.8 Державній судовій адміністрації України невідкладно направити до судів України усі напрацювання та матеріали з питань оптимізації кількості судів та суддів під час підготовки процедур реорганізації, ліквідації окремих місцевих судів та утворення мережі місцевих окружних судів.

Зборам суддів судів України у місячний термін висловити свої пропозиції із зазначених питань та направити їх до Ради суддів України.

Координацію заходів, пов’язаних із обговоренням зазначених питань покласти на Раду суддів України.

7.5 Направити рішення з’їзду суддів органам та посадовим особам, до повноважень яких відноситься вирішення порушених у цьому рішенні питань.

Головуючий на з’їзді                    В.М. Сімоненко

Секретар з’їзду                              О.В. Журавська

Дивитися Завантажити