Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 18 "Щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 18

Відповідно до пункту 6 розділу XII Закону України від 02.06.2016 1402-VIII ''Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон № 1402) Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України діють у межах їх повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом у складі, визначеному цим Законом.

Згідно з пунктом 7 розділу ХІІ Закону № 1402 з дня початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному Законом, Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку. До припинення діяльності статус, структура, повноваження, порядок роботи, права, обов’язки, гарантії суддів цих судів визначаються Законом України від 07 липня 2010 року № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон № 2453).

День початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному Законом № 1402, визначається рішенням його Пленуму, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".

Датою початку роботи Верховного Суду відповідно до рішення Пленуму цього суду від 30.11.2017 № 2 визначено 15.12.2017.

Із вказаної дати в Україні діє Верховний Суд. Відповідно припинили свою діяльність Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.

Таким чином, з 15.12.2017 у відносинах стосовно утворення, реорганізації (ліквідації) судів, у тому числі Верховного Суду України, спеціальним законом, який діє, є Закон № 1402.

Частиною третьою статті 147 Закону № 1402 питання виконання рішень про ліквідацію судів покладено на Державну судову адміністрацію України (далі – ДСА України).

Верховний Суд України листом від 08.02.2018 № 202-234/0/8-18 повідомив ДСА України про часткове виконання положень пункту 7 розділу ХІІ Закону № 1402.

Так, підрозділами апарату Верховного Суду України здійснено низку заходів, спрямованих на забезпечення підготовки до належного припинення його діяльності: кадрового характеру (попередження працівників апарату про подальше звільнення з посад тощо); передання процесуальних документів/справ; ліквідація режимно-секретних органів; інвентаризація; виявлення кредиторів та дебіторів при ліквідації органу тощо.

Наказом Голови ДСА України від 28.02.2018 № 58/к керівника апарату Верховного Суду України Кучерину Івана Івановича звільнено із займаної посади 28.02.2018 у зв’язку з ліквідацією установи.

Крім того, Верховним Судом України 23.03.2018 розпочато скорочення 159 посад працівників.

Також наказом Голови ДСА України від 03.04.2018 № 88/к заступника керівника апарату Верховного Суду України Галаєвського Юрія Васильовича звільнено із займаної посади 03.04.2018 за власним бажанням.

З метою виконання приписів та положень Закону України № 1402 в частині припинення діяльності та ліквідації Верховного Суду України наказом Голови ДСА України від 05.04.2018 № 94/к Сердюка Валентина Васильовича, заступника керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, призначено на посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України з 06.04.2018.

Однак, листом Верховного Суду України від 10.04.2018 № 1-497/0/8-18 за підписом в.о. Голови Верховного Суду України Гуменюка В.І. повідомлено ДСА України, що рішенням зборів суддів Верховного Суду України від 06.04.2018 внесено зміни до структури і штатного розпису апарату цього суду та виключено зі штату посаду заступника керівника апарату.

Таким чином, на думку Голови ДСА України, 06.04.2018 відбулися нелегітимні збори суддів Верховного Суду України, який з 15.12.2017 припинив свою діяльність та перебуває у стадії ліквідації, під час проведення яких безпідставно внесено зміни до структури та штатного розпису апарату Верховного Суду України, Положення про апарат Верховного Суду України та виключено посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України, що фактично є скороченням посади заступника керівника апарату Верховного Суду України.

Питання скорочення посад у державних органах, що ліквідуються, у тому числі в апараті Верховного Суду України, регулюється Кодексом законів про працю України та Законом України "Про державну службу".

Керівник ДСА України вказав і на те, що у рішенні зборів суддів Верховного Суду України від 06.04.2018 зазначено, про призначення Сердюка В. В. на посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України начебто відбулося із порушенням Головою ДСА України встановленого законом порядку. Однак це не відповідає дійсності, а також не входить до повноважень зборів суддів Верховного Суду України в частині надання оцінки законності діяльності Голови ДСА України, оскільки наказ Голови ДСА України від 05.04.2018 № 94/к є чинним та не скасований у судовому або в іншому законодавчо встановленому порядку, а тому підлягає безумовному виконанню.

Верховний Суд України відповідно до Закону № 2453 здійснював правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; здійснював аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; надавав висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням судової системи України; надавав висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносив за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я; звертався до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України; забезпечував однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; здійснював інші повноваження, визначені законом (стаття 38 Закону № 2453).

Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, крім іншого, мали повноваження затверджувати положення про апарат, структуру і штатний розпис апарату відповідного суду за поданням голови цього суду (стаття 126 Закону № 2453).

Проте зазначені вище норми Закону № 2453 не надають Верховному Суду України можливість здійснювати відповідні повноваження після 15.12.2017 згідно з вимогами Закону № 1402.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В. щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України, Рада суддів України, відповідно до статті 133 Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В. щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України, взяти до відома.

2. Виходячи із положень пунктів 6, 7 розділу XII Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII ''Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд України з 15 грудня 2017 року є таким, що припинив свою діяльність і перебуває у стадії ліквідації, а тому рішення зборів суддів Верховного Суду України, спрямовані на перешкоджання ліквідаційній процедурі, не мають правових наслідків.

3. Звернути увагу суддів Верховного Суду України, що використання зборів суддів Верховного Суду України як механізму протиправного перешкоджання відповідній ліквідаційній процедурі суперечить засадам суддівського самоврядування і є неприпустимим.

Голова Ради суддів України                                  О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 17 "Щодо затвердження Положення про посвідчення члена Ради суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 17

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Жука А.В. про затвердження Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчення члена Ради суддів України та про затвердження опису та зразка посвідчення члена Ради суддів України, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням X позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (у редакції затвердженій рішенням ХІV позачергового з’їзду суддів України 14 березня 2017 року), Рада суддів України вирішила:

1. Інформацію члена Ради суддів України Жука А.В. узяти до відома.

2. Затвердити Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчення члена Ради суддів України (додається).

3. Затвердити Опис та Зразок посвідчення члена Ради суддів України (додається).

Голова Ради суддів України               О. Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12.04.2018 року № 17

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни

та знищення посвідчення члена Ради суддів України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень членів Ради суддів України.

1.2. Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

1.3. Опис та зразок посвідчення члена Ради суддів України затверджуються Радою суддів України.

1.4. Посвідчення члена Ради суддів України підписує голова Ради суддів України.

1.5. Посвідчення дійсні до обрання З’їздом суддів України наступного склади Ради суддів України, або припинення повноважень члена Ради суддів України з інших підстав визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

2. Порядок виготовлення та видачі посвідчення члена Ради суддів України

2.1. Замовлення бланків, виготовлення та видача посвідчення члена Ради суддів України здійснюються Державною судовою адміністрацією України.

2.2. Підставою для виготовлення посвідчення є рішення З’їзду суддів України про обрання судді членом Ради суддів України.

2.3. Судді, обрані З’їздом суддів України членами Ради суддів України оформляють у Державній судовій адміністрації України картку обліку даних члена Ради суддів України (Додаток 1) та надають свою фотокартку. Фотокартка власника посвідчення має бути кольорова, виконана на світлому фоні, розміром 40 х 30 мм.

2.4. Відповідальним за виготовлення посвідчень працівником Державної судової адміністрації України перевіряються особисті дані, зазначені у картці обліку даних, після чого виготовляється внутрішній бік посвідчення (вкладиш посвідчення).

2.5. Підписані та скріплені печаткою вкладиші посвідчень ламінуються та вклеюються у тверді обгортки затвердженого зразка посвідчення.

2.6. Посвідчення видаються відповідальним працівником Державної судової адміністрації України особисто, під підпис у журналі обліку видачі посвідчень (додаток 2).

2.7. Журнал обліку видачі посвідчень повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою.

Про зіпсовані бланки посвідчень і втрачені посвідчення в журналі робиться відповідний запис та додаються необхідні матеріали.

3. Облік посвідчень

3.1. Бланки посвідчень підлягають обліку як документи суворої звітності.

3.2. З метою впорядкування обліку бланки посвідчень членів Ради суддів України мають серію РСУ та тризначну нумерацію від 001 до 999.

3.4. Державна судова адміністрація України веде облік видачі посвідчень члена Ради суддів України та облік зіпсованих, втрачених, викрадених і знищених посвідчень у журналі обліку видачі посвідчень.

3.6. Бланки посвідчень зберігаються окремо за порядком номерів.

Бланки посвідчень та заповнені посвідчення зберігаються у металевих шафах або сейфах.

3.7. Відповідальність за облік посвідчень покладається на Державну судову адміністрацію України.

4. Порядок оформлення втрати, викрадення, заміни та знищення посвідчень

4.1. Власник посвідчення зобов'язаний забезпечувати зберігання та використання посвідчення таким чином, щоб унеможливити його втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб.

4.2. У разі втрати посвідчення його власник зобов'язаний негайно повідомити про це голову Ради суддів України, Державну судову адміністрацію України, а в разі викрадення - звернутися до органів внутрішніх справ за місцем викрадення.

4.3. Власник посвідчення через засоби масової інформації повідомляє про визнання втраченого чи викраденого посвідчення недійсним.

4.4. Втрачене або викрадене посвідчення вважається недійсним.

У разі втрати або викрадення посвідчення голова Ради суддів України надсилає до Державної судової адміністрації України для виготовлення нового посвідчення члена Ради суддів України матеріали, які повинні містити:

а) пояснення про обставини втрати чи викрадення посвідчення;

б) копію постанови органу внутрішніх справ за фактом викрадення посвідчення;

в) копію оголошення в засобах масової інформації про визнання посвідчення недійсним (із зазначенням серії, номера посвідчення);

г) заповнену картку обліку даних члена Ради суддів України.

4.5. У разі пошкодження і неможливості подальшого використання посвідчення голова Ради суддів України надсилає до Державної судової адміністрації України відповідну заяву, картку обліку даних члена Ради суддів України та пошкоджене посвідчення для заміни.

4.6. У разі зміни ім'я або прізвища власника посвідчення голова Ради суддів України подає до Державної судової адміністрації України заяву, картку обліку даних члена Ради суддів України, завірені копії документів, що підтверджують зміну імені або прізвища, та посвідчення, видане раніше.

4.7. Замість втраченого, викраденого, заміненого або пошкодженого посвідчення видається нове посвідчення з новим номером у порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення.

4.8. При припиненні повноважень члена Ради суддів України посвідчення в обов’язковому порядку здається до кадрового підрозділу суду, який передає посвідчення до Державної судової адміністрації України для знищення.

4.9. Здані та зіпсовані посвідчення знищуються Державною судовою адміністрацією України, про що складається акт. У журналі обліку видачі посвідчень про кожне знищене посвідчення робиться відмітка.

Додаток 1

Картка обліку даних члена Ради суддів України


____________________________________________________

(прізвище)

____________________________________________________

(ім'я та по батькові)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата та номер акта про обрання членом Ради суддів України)

Особистий підпис судді, що засвідчує правильність написання прізвища, імені та по батькові


________________________________
Відповідність даних засвідчую:

Голова Ради суддів України /

Відповідальний працівник Державної

судової адміністрації України ____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2

Журнал обліку видачі посвідчень члена Ради суддів України

(Перша частина журналу)

N з/п

Серія та номер посвідчення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається посвідчення

Дата та номер акта, на підставі якого видається посвідчення
1 2 3 4
(Друга частина журналу)
Дата отримання посвідчення Підпис працівника про отримання посвідчення Відомості про повернення, заміну чи втрату посвідчення (дата та підстава) Номер і дата акта про знищення (списання) посвідчення Примітка
5 6 7 8 9


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 17

ОПИС та ЗРАЗОК

посвідчення члена Ради суддів України

1.Посвідчення судді має форму книжечки розміром 186 х 65 міліметрів, що виготовлена з твердого картону в обкладинці із шкіри або шкірозамінника темно-синього кольору.

2.У верхній частині лицьового боку посвідчення розміщено зображення малого Державного Герба України, нижче – напис "РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ", які виконуються тисненням золотистого кольору.

3.Внутрішній бік посвідчення виготовляється з твердого паперу світло - блакитного кольору.

4.У лівій верхній частині лівого внутрішнього боку посвідчення розміщується напис «РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ».

5.У верхній центральній частині лівого внутрішнього боку посвідчення розміщено зображення малого Державного Герба України.

6.У правій верхній частині лівого внутрішнього боку посвідчення - місце для фотокартки особи, якій воно оформлюється.

7.У нижній частині лівого внутрішнього боку посвідчення зазначається номер посвідчення.

8.У верхній частині правого внутрішнього боку посвідчення зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи, якій оформлюється посвідчення, нижче - напис "член Ради суддів України".

9.У нижній частині правого внутрішнього боку посвідчення зазначається посада та прізвище посадової особи, що підписує посвідчення.

10.Посвідчення члена Ради суддів України підписує голова Ради суддів України.

11.На посвідченні ставиться печатка відповідної установи, якою скріплюються підпис, а також фотокартка особи, якій воно оформлюється.

12.За бажанням також може бути оформлено додаток до посвідчення у формі пластикової картки.

Зразок посвідчення:

(Лицьова сторона)

(Внутрішня сторона)

Лівий бік:

Правий бік:

Зразок посвідчення у формі пластикової картки:

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 16 "Щодо внесення змін до рішення Ради суддів України від 02 березня 2018 року №17"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

                                                                                         Р І Ш Е Н Н Я № 16 

Заслухавши та обговоривши інформацію членів Ради суддів України Мєзєнцева Є.І., Головенка О.Д. щодо внесення змін до рішення Ради суддів України від 02 березня 2018 року №17, відповідно до ст. ст. 15, 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до рішення Ради суддів України від 02 березня 2018 року №17, виклавши його в наступній редакції:

«1. Внести зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року № 30 (зі змінами), виклавши його у редакції, що додається.

2. Встановити, що Положення про автоматизовану систему документообігу суду у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 02.03.2018 року (далі – Положення), набирає чинності у наступному порядку:

2.1. пункт 21 Розділу VIIІ «Автоматизований розподіл судових справ між суддями», Розділ Х «Протоколи» (крім пунктів 12, 15), пункти 3 - 6 Розділу VII «Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями» - з 15 березня 2018 року;

2.2. Для судів, підключених до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем, використання яких є обов’язковим для його роботи:

- Розділи VIIІ «Автоматизований розподіл судових справ між суддями», ІХ «Автоматичне визначення присяжних», Розділ Х «Протоколи» (у повному обсязі) - з наступного дня після такого підключення;

2.3. Норми Положення, не зазначені у п. п. 2.1, 2.2. цього Рішення, набирають чинності та можуть використовуватись у тестовому режимі виключно для судів та органів системи правосуддя, визначених пілотними згідно з відповідним наказом Державної судової адміністрації України.

3. До підключення до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем, використання яких є обов’язковим для його роботи:

3.1. в судах застосовуються норми Положення про автоматизовану систему документообігу суду у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 15.09.2016 року, та Засади використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджені рішенням зборів суддів відповідного суду;

3.2. повністю зберігаються повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями, у тому числі щодо в частині затвердження засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

4. З 15 березня 2018 року втрачають чинність п. п. 2.3.43 - 2.3.46, додатки №1-6, №8-13 Положення про автоматизовану систему документообігу суду у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 15.09.2016 року.

5. ДСА України у строк до 01 травня 2018 року затвердити та опублікувати на веб-порталі Судової влади України:

- Графік підключення судів України до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем, використання яких є обов’язковим для його роботи;

- Графік запровадження в судах інших підсистем автоматизованої системи документообігу суду, використання яких не є обов’язковим для роботи модуля автоматизованого розподілу.

6. ДСА України у строк до 01 травня 2018 року направити судам список підсистем, використання яких є обов’язковим для роботи модуля автоматизованого розподілу, і список підсистем, використання яких не є обов’язковим для роботи вказаного модуля.

7. ДСА України у строк до 01 травня 2018 року забезпечити приведення форм протоколів автоматизованого розподілу, що створюються в автоматизованій системі документообігу судів, вимогам Розділу Х «Протоколи» Положення.

7. ДСА України забезпечити затвердження Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ у строк до 01 червня 2018 року.»

2. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити дане рішення на офіційному веб-порталі судової влади України та направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі.


Голова Ради суддів України                      О. Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 15 "Щодо визначення Чебан Вікторії уповноваженою РСУ для роботи в Хмельницькій області"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 15

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О.Ткачука про ініціативу члена Ради суддів України Чебан Вікторії Миколаївни визначити її уповноваженою Радою суддів України для роботи в Хмельницькій області, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Внести доповнення до пункту 22 спискучленів Ради суддів України, уповноважених Радою суддів України для роботи в областях, затвердженого рішенням Ради суддів України від 23.03.2018 №5, включивши Чебан Вікторію Миколаївну уповноваженою Радою суддів України для роботи в Хмельницькій області.


Голова Ради суддів України                                О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 14 "Про розвиток суддівського самоврядування"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 14

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України А.Жука про необхідність покращення внутрішньої комунікації судової влади, налагодження прямих зв’язків між Радою суддів України та суддівськими колективами на місцях, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. З метою розвитку суддівського самоврядування, залучення суддів до виконання рішень з’їзду суддів та роботи Ради суддів України, вважати за доцільне утворення постійно діючих робочих груп Ради суддів України з питань розвитку суддівського самоврядування в кожній області (надалі – Робоча група з питань суддівського самоврядування).

2. Визначити, що до складу робочих груп з питань суддівського самоврядування входять:

-уповноважені Ради суддів України у відповідній області (керівник робочої групи);

-інші члени Ради суддів України (за згодою);

-делегати від судів відповідної області на з’їзд суддів України (за згодою);

-делегати на загальні збори місцевих судів загальної юрисдикції відповідної області (за згодою);

-судді судів відповідної області, в тому числі судді у відставці, які виявили бажання працювати в робочій групі.

До складу робочої групи з питань суддівського самоврядування за потреби можуть залучатися інші особи.

3. Персональний склад робочої групи з питань суддівського самоврядування у відповідній області затверджується головою Ради суддів України за пропозицією уповноваженого Ради суддів України у відповідній області.

4. Робочі групи з питань суддівського самоврядування діють за дорученням Ради суддів України, в своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про Раду суддів України, Регламентом Ради суддів України, рішеннями з’їзду суддів України та Ради суддів України.

5. Завданням робочої групи з питань суддівського самоврядування є:

-підвищення авторитету судової влади;

-підвищення стандартів правосуддя у відповідній області;

-налагодження взаємодії між суддівськими колективами (первинними ланками суддівського самоврядування), Радою суддів України, регіональними ЗМІ, громадськими організаціями, іншими інституціями системи правосуддя – адвокатурою та прокуратурою;

-інформування суддівських колективів, ЗМІ, представників громадянського суспільства про діяльність Ради суддів України;

-сприяння Раді суддів України у виявлені позитивного досвіду та проблемних питань в діяльності органів судової влади відповідної області;

-ініціювання розгляду Радою суддів України питань, які стосуються діяльності судів та суддів відповідної області, сприяння Раді суддів України в підготовці проектів рішень з цих питань;

-сприяння Раді суддів України за її дорученням в отриманні інформації, що стосується питань, віднесених до повноважень Ради суддів України;

-виконання інших доручень Ради суддів України.

Голова Ради суддів України                   О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 13 "Про розподіл обов'язків відділу оргабезпечення суддівського самоврядування ДСА України"

  РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

  12 квітня 2018 року м. Київ

  Р І Ш Е Н Н Я № 13

  Рішенням Ради суддів України від 23.03.2018 № 3 затверджено нову організаційну структуру Ради суддів України, зокрема, утворено:

  - Комітет з питань статусу суддів і дотримання прав працівників судів;

  - Комітет з питань забезпечення незалежності суддів;

  - Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування;

  - Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів;

  - Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації;

  - Комітет з питань комунікації з міжнародними організаціями;

  - Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів.

  Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука та секретаря Ради суддів України О. Марченко про розподіл посадових обов’язків працівників відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування відповідно до затвердженої організаційної структури Ради суддів України, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України  в и р і ш и л а:

  З метою належної організації роботи комітетів Ради суддів України визначити працівників відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України, відповідальних за організацію таких комітетів наступним чином:

   Демидович

   Зоя Петрівна

  • Комітет з питань статусу суддів і дотримання прав працівників судів;
  • Андрушко

   Ольга Вікторівна

  • Комітет з питань забезпечення незалежності суддів;
  • Драпей

   Тетяна Геннадіївна

  • Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування;
  • Банчу

   Євгенія Григорівна

  • Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів;
  • Бойко

   Тетяна Василівна

  • Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації;
  • Алєксандрова

   Інна Олександрівна

  • Комітет з питань комунікації з міжнародними організаціями;
  • Пікула

   Тетяна Михайлівна        

  • Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів.
  • Голова Ради суддів України                    О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 12 "Щодо перевірки роботи Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 12

Робоча група Ради суддів України у складі Голови Ради - Ткачука О.С., членів Ради - Кравчука В.М., Журавської О.В. з виїздом до міста Павлограда провела перевірку організації роботи Павлоградського міськрайонного суду Дніпровської області.

Приводом для перевірки стали публікації у ЗМІ щодо неправомірних дій суду під час вирішення питання про застосування запобіжних заходів у справі, що розслідується за фактом умисного вбивства, та можливий тиск на суд.

За наслідками перевірки організації роботи суду щодо вирішення питання про застосування запобіжних заходів порушень не встановлено.

З метою захисту авторитету суду та встановлення причин та умов, що сприяли суспільному резонансу, проведено зустріч з потерпілими та представниками територіальної громади міста Павлограда.

З ініціативи Ради суддів до зустрічі запрошено заступника голови Національної поліції України Віталія Невгада, начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю, експерта-кримінолога Ганну Маляр, голову комітету Асоціації адвокатів України Любов Бартащук.

Під час зустрічі скарг щодо організації роботи Павлоградського міськрайонного суду не надходило. Основні зауваження висловлювалися до роботи правоохоронних органів. За наслідками зустрічі створено контактну групу для найшвидшого інформування громадян про хід розслідування.

Результати перевірки оприлюднені в мережі Інтернет, місцевим телебаченням у програмі «Грані» (34-й канал) та інших.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука про підсумки перевірки організації роботи Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука про підсумки перевірки організації роботи Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області узяти до відома.

2.Рекомендувати судам усіх юрисдикцій через суддів-спікерів та прес-секретарів відстежувати та негайно інформаційно реагувати на неправдиву (неточну, неповну) інформацію про розгляд справ, що перебувають у провадженні суду.

3.Негайно інформувати Раду суддів України про кризові ситуації та необхідність надання інформаційної, методичної допомоги.

4.Більш активно роз’яснювати роль суду як незалежного та неупередженого арбітра у спорі та регулярно, не менше як один раз на тиждень, поширювати інформацію про роботу суду, соціальні, просвітницькі заходи у місцевих ЗМІ (в т.ч. електронних), а також на веб-сторінці суду.

Голова Ради суддів України                  О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішенння РСУ від 12.03.2018 №11 "Про затвердження Плану роботи Ради суддів України на 2018 рік"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 11

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України О. Ткачука про затвердження Плану роботи та графіку чергових засідань Ради суддів України на 2018 рік, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Затвердити План роботи Ради суддів України на 2018 рік (додаток 1).

2. Затвердити графіки:

- чергових засідань Ради суддів України на 2018 рік (додаток 2);

- підготовки репортажів про роботу судів усіх юрисдикцій та розміщення на сайті Ради суддів України, а також періодичних виданнях України (додаток 3).

Голова Ради суддів України                     О.Ткачук

Додаток 1

до рішення Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 11

ПЛАН

РОБОТИ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ

на 2018 рік

з/п Питання Термін виконання Відповідальні Залучаються до участі
1. Підсумки роботи Ради суддів України за 2017 рік. Iквартал 2018 року Бутенко В.О., Марченко О.В.
2. Аналіз звернень, які надійшли до Ради суддів України в 2017 році та Iкварталі 2018 року Iквартал 2018 року Бутенко В.О., Марченко О.В.
3. Здійснення моніторингу стану виконання рішень XVта попередніх з’їздів суддів України за останні 5 років 1 півріччя 2018 року Бутенко В.О., Марченко О.В.
4. Розподіл посадових обов’язків працівників відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування відповідно до затвердженої організаційної структури Ради суддів України Iквартал 2018 року Ткачук О.С., Марченко О.В.
5. Розробка заходів щодо зміцнення незалежності суддів, забезпечення гарантій їх правового та соціального захисту. травень 2018 року Комітет з питань незалежності суддів
6. Розробка заходів щодо поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів. травень 2018 року Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів і органів суддівського самоврядування
7. Здійснення контролю за організацією діяльністю судів протягом року Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів і органів суддівського самоврядування
8. Проведення прес-конференцій і підготовка прес-релізів постійно Ткачук О.С.
9. Розробка Положення про експертну раду Ради суддів України квітень 2018 року Бутенко В.О.
10. Розробка заходів з питань статусу суддів. червень 2018 року Комітет з питань статусу суддів і дотримання прав працівників судів
11. Розробка заходів з питань поліпшення матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів. липень 2018 року Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів
12. Розробка заходів з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації. вересень 2018 року Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації
13. Розробка заходів з питань комунікації з міжнародними організаціями. жовтень 2018 року Комітет з питань комунікації з міжнародними організаціями
14. Розробка заходів з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. листопад 2018 року Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів
15. Комунікація з вищими навчальними закладами, організація навчальних візитів школярів, студентів та інших груп до судів, участь членів РСУ у відкритих лекціях, конференціях, робота із юридичними клініками постійно Ткачук О.С., Суярко Т.Д., уповноважені Ради суддів України в областях
16. Співпраця Ради суддів України з міжнародними проектами постійно Ткачук О.С., Бутенко В.О.
17. Співпраця з Національною школою суддів України постійно Ткачук О.С., Бутенко В.О.
18. Аналіз стану фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів протягом року Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів
19. Координація та взаємодія Прес-служби органів суддівського самоврядування і Прес-центру судової влади (ВРП) та ВККС протягом року Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації
20. Комунікація з громадськими організаціями, державними органами та органами самоврядування протягом року Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації
21. Репортажі про роботу судів всіх юрисдикцій, розміщення їх на сайті Ради суддів України, а також періодичних виданнях України протягом року Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації
22. Проведення «круглих» столів в регіонах України за участю голів судів, працівників регіональних ЗМІ та представників громадськості та Ради суддів України протягом року Члени РСУ
23. Проведення нарад Голови та членів Ради суддів України із суддями усіх юрисдикцій в областях протягом року Члени РСУ
24. Наради Голови, голів комітетів та членів Ради суддів України протягом року Члени РСУ
25. Розробка заходів з удосконалення роботи Прес-служби органів суддівського самоврядування, удосконалення інституту прес-секретарів в судах протягом І півріччя 2018 року Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації
26. Контроль за виконанням рішень Ради суддів України постійно Марченко О.В.
27. Проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку до Дня працівників суду вересень-листопад 2018 року Члени РСУ
28. Організація концерту до професійного свята – Дня працівників суду листопад-грудень 2018 року Члени РСУ

Додаток 2

до рішення Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 11

ГРАФІК ЧЕРГОВИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ

на 2018 рік

з/п

Місце проведення дата
1. м. Херсон 18.05.2018
2. м. Львів 15.06.2018
3. м. Суми 20.07.2018
4. м. Одеса 14.09.2018
5. м. Запоріжжя 26.10.2018
6. м. Івано-Франківськ 23.11.2018
7. м. Київ 21.12.2018

Додаток 3

до рішення Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року №11

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 11

ГРАФІК ПІДГОТОВКИ РЕПОРТАЖІВ ПРО РОБОТУ СУДІВ ВСІХ ЮРИСДИКЦІЙ

ТА РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

з/п

дата
1. Вінницька область квітень
2. Волинська область квітень
3. Дніпропетровська область травень
4. Донецька область травень
5. Житомирська область червень
6. Закарпатська область червень
7. Запорізька область червень
8. Івано-Франківська область липень
9. Київська область липень
10. Кіровоградська область серпень
11. Луганська область серпень
12. Львівська область вересень
13. Миколаївська область вересень
14. Одеська область вересень
15. Полтавська область жовтень
16. Рівненська область жовтень
17. Сумська область жовтень
18. Тернопільська область жовтень
19. Харківська область листопад
20. Херсонська область квітень
21. Хмельницька область квітень
22. Черкаська область травень
23. Чернівецька область грудень
24. Чернігівська область грудень
25. м. Київ грудень
Дивитися Завантажити