Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

07.12.2017

Рішення РСУ №72 від 07 грудня 2017 року "Про функції розпорядників бюджетних коштів щодо фінансового забезпечення діяльності"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 72

На адресу Ради суддів України протягом останніх чотирьох місяців 2017 року надійшло 21 звернення місцевих і апеляційних господарських та адміністративних судів, а також довідка Асоціації суддів господарських судів стосовно вжиття заходів для збереження за місцевими господарськими та місцевими адміністративними судами функцій розпорядників бюджетних коштів щодо фінансового забезпечення їх діяльності.

У зазначених зверненнях, зокрема, висловлено прохання забезпечити правовий захист системи господарських та адміністративних судів України шляхом прийняття рішення про звернення до Верховної Ради України щодо прийняття в цілому проекту Закону №5488, внесеного народним депутатом України Міщенком С.Г., «Про внесення змін до ст. 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»» щодо фінансування судів, яким пропонується ч. 4 ст. 148 названого Закону доповнити абзацом такого змісту:

«Місцеві господарські та місцеві адміністративні суди здійснюють функції розпорядника бюджетних коштів щодо фінансового забезпечення їх діяльності».

Також, у зверненні господарського суду Одеської області, у якому, серед іншого, з посиланням на лист Державної судової адміністрації України від 14.08.2017 № 8-9328/17 про визначення чисельності працівників апаратів судів, зазначено, що в запропонованому Державною судовою адміністрацією України переліку структурних підрозділів, посад та кількості працівників апарату суду відсутні структурні підрозділи фінансового та господарського спрямування. Такі зміни у штатному розписі фактично позбавляють місцеві господарські суди можливості здійснювати функції розпорядника бюджетних коштів щодо фінансового забезпечення їх діяльності.

Раніше, у 2016 році, Рада суддів України вже розглядала звернення 27 місцевих адміністративних та господарських судів про недопущення знищення існуючої системи фінансування місцевих адміністративних та господарських судів. У своєму рішенні від 04.11.2016 № 72 Рада суддів України зазначила, що зміни в порядку фінансування та організації діяльності місцевих спеціалізованих (адміністративних і господарських) судів напряму впливатимуть на основоположний принцип незалежності суддів, а також рекомендувала Державній судовій адміністрації України (до внесення змін до Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів») вжити заходів щодо збереження існуючої мережі розпорядників бюджетних коштів.

Рішенням Ради суддів України від 02.12.2016 № 85 «Щодо збереження функцій розпорядника бюджетних коштів за місцевими адміністративними та господарськими судами», враховуючи нагальну потребу у збереженні існуючого порядку та належного рівня фінансового та матеріально-технічного забезпечення місцевих адміністративних і господарських судів та інших органів судової влади, як розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, з метою забезпечення незалежності судів і суддів, вирішено звернутись до Верховної Ради України щодо ініціювання внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII шляхом зміни частини 4 статті 148 Закону, виклавши її в такій редакції:

«4. Розпорядниками бюджетних коштів є: місцеві, апеляційні та вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Рада суддів України, Служба судової охорони, Національна школа суддів України.

За рішенням Державної судової адміністрації України, погодженим з Радою суддів України, функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих загальних судів можуть здійснювати територіальні органи Державної судової адміністрації України.»

Листом від 28.02.2017 за № 04-29/15-439 Комітетом з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України Раді суддів України надано відповідь, відповідно до якої Комітетом розглянуто звернення стосовно внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення функцій розпорядника бюджетних коштів за місцевими адміністративними та господарськими судами та повідомлено, що зазначені у зверненні пропозиції доведені до відома народних депутатів - членів підкомітету з питань судоустрою, статусу суддів, забезпечення діяльності судів, правового статусу Державної судової адміністрації України, а також по-можливості будуть враховані під час законопроектної роботи.

Відповідно до п.1, 4 ч. 8 ст.133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів; звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Таким чином, приймаючи рішення № 85 від 02.12.2016, Рада суддів України реалізувала надане їй право звернення до Верховної Ради України, метою якого є збереження функцій розпорядника бюджетних коштів, зокрема, за місцевими адміністративними та господарськими судами.

Однак, на даний час, питання викладене у рішенні Ради суддів України від 02.12.2016 за № 85 щодо внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII шляхом зміни частини 4 статті 148 Закону в редакції, запропонованій у рішенні Ради суддів України, не знайшло законодавчого врегулювання, а запропонований Радою суддів України проект Закону до цього часу не внесено на розгляд Верховної Ради України, а тому слід дійти висновку про актуальність на даний час цього питання та необхідність його врегулювання.

Наказом Державної судової адміністрації України від 14 грудня 2016 року № 265 «Про зміну статусу окремих розпорядників бюджетних коштів» на підставі частини четвертої статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з 01 січня 2017 року розпорядниками бюджетних коштів щодо господарського суду Вінницької області та Рівненського окружного адміністративного суду визначено територіальні управління ДСА України у відповідних областях. У зв`язку з цим, реалізуючи повноваження головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України, ДСА України не включило названі суди до мережі розпорядників бюджетних коштів на 2017 рік. В результаті ці два суди фактично позбавлено статусу бюджетної установи.

Враховуючи наведене, а також рішення Ради суддів України від 02.12.2016 за № 85, є доцільним звернути увагу Державної судової адміністрації України, як головного розпорядника бюджетних коштів, на необхідність збереження за місцевими адміністративними і господарськими судами функцій розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, а також відповідних структурних підрозділів апарату суду з метою забезпечення належного рівня здійснення правосуддя.

Стосовно ж проекту Закону № 5488, внесеного народним депутатом України Міщенком С.Г., «Про внесення змін до ст. 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо фінансування судів, то, підтримуючи цей проект Закону в частині його спрямованості на збереження функцій розпорядника бюджетних коштів за місцевими адміністративними і господарськими судами, слід зазначити про його фрагментарність у визначенні переліку розпорядників бюджетних коштів та відсутність комплексного вирішення порядку фінансового та організаційного забезпечення судів різного рівня, що не дозволяє Раді суддів України підтримати в цілому проект Закону № 5488 саме у такій редакції.

Крім того, зі змісту пункту 12 Висновку № 2 (2001) Консультативної ради європейських суддів (про фінансування та управління судами в контексті ефективності судової влади та статті 6 Європейської конвенції з прав людини) вбачається, що управління бюджетними коштами, які виділені судам, може здійснюватися судовими установами, особами чи органом, підзвітними судовій владі, або незалежним органом, який має необхідну адміністративну підтримку та також є підзвітним судовій владі.

Отже, Рада суддів України, враховуючи наведене, а також свої попередні рішення з цього питання від 04.11.2016 № 72 та від 02.12.2016 № 85, вважає за необхідне, із залученням заінтересованих органів та організацій, здійснити аналіз існуючого порядку управління бюджетними коштами, які виділені судам, на предмет його комплексного вирішення та відповідності європейській практиці, а також, за необхідності, підготувати пропозиції для вдосконалення законодавчого врегулювання цього питання.

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України В. Сухового, з урахуванням рішення Ради суддів України від 04.11.2016 № 72 та від 02.12.2016 № 85, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

ВИРІШИЛА:

Враховуючи нагальну потребу у збереженні існуючого стану фінансового та матеріально - технічного забезпечення місцевих адміністративних і господарських судів:

1. Звернути увагу Державної судової адміністрації України щодо необхідності збереження за місцевими адміністративними і господарськими судами функцій розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

2. Доручити голові комітету бюджетного планування, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів Ради суддів України В. Суховому за погодженням із заінтересованими органами та організаціями у місячний строк підготувати та надати Раді суддів України на затвердження склад робочої групи для аналізу існуючого порядку управління бюджетними коштами, які виділені судам, на предмет його комплексного законодавчого врегулювання та відповідності європейській практиці, а також, за необхідності, підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій частині.

Голова Ради суддів України                                       В.М. Сімоненко

Дивитися Завантажити

07.12.2017

Рішення РСУ №71 від 07 грудня 2017 року "Про скликання ХV чергового з’їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 71

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України Сімоненко В.М. щодо скликання ХV чергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 - 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

 1. Скликати ХV черговий з’їзд суддів України.
 2. Визначити дату проведення ХV чергового з’їзду суддів України – 5 – 6 березня 2018 року (резервна дата – 7 березня 2018 року).
 3. Визначити місцем проведення ХV чергового з’їзду суддів України –Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац) за адресою: м. Київ, алея Небесної сотні, 1.
 4. Схвалити Попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХV чергового з’їзду суддів України:

1. Стан здійснення правосуддя в умовах судової реформи, зокрема:

1). звіти Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;

2). інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність;

3). інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

2. Про обрання Ради суддів України.

3. Про обрання членів Вищої ради правосуддя.

4.Про обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 1. Створити організаційну групу з підготовки ХV чергового з’їзду суддів України у складі:
голови Ради суддів УкраїниСімоненко Валентини Миколаївни;
заступника голови Ради суддів України
Моніча Богдана Сильвестровича;
членів Ради суддів УкраїниАрсірія Руслана Олександровича;
Мєзєнцева Євгена Ігоровича;
Сасевича Олександра Михайловича;
Чумаченко Тетяни Анатоліївни;
Голови Державної судової адміністрації України (за згодою)
Холоднюка Зеновія Васильовича;
начальника відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України (за згодою)


Давиденка Володимира Григоровича;
в.о. начальника Прес-служби (на правах сектору) Державної судової адміністрації України (за згодою)

Пастухової Валентини Миколаївни.
 1. Провести Спільні збори суддів місцевих загальних судів України (далі – Спільні збори) до 09 лютого 2018 року.
 2. Головам місцевих загальних судів провести збори суддів в місцевих загальних судах по виборах таємним голосуванням делегатів на Спільні збори не пізніше, ніж за 2 тижні до дати проведення Спільних зборів.
 3. Затвердити перелік членів Ради суддів України, уповноважених Радою суддів України ініціювати створення організаційного комітету по підготовці і проведенню Спільних зборів (Додаток 1).
 4. Склад членів організаційних комітетів з підготовки та проведення Спільних зборів надіслати на затвердження Раді суддів України до 20 грудня 2017 року.
 5. Звернутись до голів загальних апеляційних судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі з метою сприяти організації та проведенню Спільних зборів.


              Голова Ради суддів України                                               В.М. СімоненкоДодаток 1

до рішення Ради суддів України

від «07» грудня 2017 року № 71

Список Членів Ради суддів України, уповноважених

Радою суддів України ініціювати створення організаційного комітету по підготовці і проведенню Спільних зборів місцевих загальних судів України


Найменування адміністративно-територіальної одиниціПІБ
 Автономна Республіка Крим 
 Вінницька областьСасевич Олександр Михайлович;
 Волинська областьПлахтій Інна Борисівна;
 Дніпропетровська областьКононенко Олена Миколаївна;
 Донецька областьЧорна Валерія Вікторівна;
 Житомирська областьМоніч Богдан Сильвестрович;
 Закарпатська областьКривка Володимир Павлович;
 Запорізька областьБахаєв Ігор Махмудович;
 Івано-Франківська областьЖелік Максим Борисович;
 Київська областьМасенко Денис Євгенович;
 Кіровоградська областьСімоненко Валентина Миколаївна;
 Луганська областьВолкова Людмила Миколаївна;
 Львівська областьСасевич Олександр Михайлович;
 Миколаївська областьДемешин Олександр Анатолійович;
 Одеська областьГуревський Володимир Климентійович;
 Полтавська областьВолкова Людмила Миколаївна;
 Рівненська областьГоловчак Мар’ян Михайлович;
 Сумська областьСуярко Тетяна Дмитрівна;
 Тернопільська областьБагрій Тарас Ярославович;
 Харківська областьСуярко Тетяна Дмитрівна;
 Херсонська областьБойко Марина Євгенівна;
 Хмельницька областьМасенко Денис Євгенович;
 Черкаська областьМєзєнцев Євген Ігорович;
 Чернівецька областьЧебан Вікторія Миколаївна;
 Чернігівська областьОленич Тетяна Германівна;
 м. КиївНаставний Вячеслав Володимирович.
 м. Севастополь-
Дивитися Завантажити

14.11.2017

Рішення РСУ № 70 від 14 листопада 2017 року "Про заохочення працівників апаратів судів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я  № 70

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України О. Журавської про заохочення працівників апаратів судів, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30.11.2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята - 

Дня працівників суду:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

БАХАЄВУ Валентину Миколаївну спеціаліста Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
БОЙКО Людмилу Леонідівну начальника відділу (канцелярії) діловодства, прийому та обліку звернень громадян апеляційного суду Дніпропетровської області;
ВИСОЦЬКУ Людмилу Миколаївну начальника відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області;
ГРАБОВЕЦЬКУ Лесю Аркадіївну керівника апарату Тлумацького районного суду Івано-Франківської області;
ЗАГИНАЙКО Аліну Олексіївну начальника відділу режимно-секретної роботи апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЗІНЧЕНКО Людмилу Іванівну секретаря керівника апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЗІНЧУК Марію Василівну начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера апеляційного суду Волинської області;
КВАШУ Маргариту Олексіївну старшого секретаря Краматорського міського суду Донецької області;
КІСТОЧКУ Ірину Вікторівну секретаря судового засідання Краматорського міського суду Донецької області;
КОВАЛЬОВУ Світлану Вікторівну секретаря судового засідання Ленінського районного суду міста Миколаєва;
КОРОЛЬ Наталю Петрівну керівника апарату апеляційного суду Вінницької області;
КУРІЧОВУ Вікторію Миколаївну керівника апарату Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;
ЛЕЩИНСЬКУ Олену Володимирівну спеціаліста відділу (канцелярії) діловодства, прийому та обліку звернень громадян апеляційного суду Дніпропетровської області;
МАНЯКА Олександра Петровича помічника голови суду апеляційного суду Вінницької області;
МОЛОКОВУ Світлану Олександрівну помічника судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
МОСКВІНУ Юлію Сергіївну заступника керівника апарату Токмацького районного суду Запорізької області;
ОВДІЄНКО Любов Петрівну керівника апарату Броварського міськрайонного суду Київської області;
САВЧЕНКО Наталію Василівну секретаря судового засідання Пологівського районного суду Запорізької області;
САЄНКО Любов Федорівну архіваріуса відділу забезпечення діяльності частини суду у місті Кривому Розі апеляційного суду Дніпропетровської області;
САНЖАРОВСЬКУ Аллу Іванівну заступника керівника апарату апеляційного суду Дніпропетровської області;
СКОРОБОГАТОВУ Марину Василівну секретаря судового засідання Краматорського міського суду Донецької області;
ТКАЧЕНКО Тетяну Дмитрівну оператора копіювальних та розмножувальних машин Краматорського міського суду Донецької області;
ТОЦЬКУ Людмилу Вікторівну спеціаліста Пологівського районного суду Запорізької області;
ФАРІОНОВА Володимира Федоровича завідувача господарством відділу господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення та інформаційних технологій апеляційного суду Дніпропетровської області;
ФІЛІППОВСЬКУ Оксану Миколаївну головного спеціаліста відділу судової статистики та кодифікаційно-довідкової роботи апеляційного суду Дніпропетровської області;
ХАНІНОВУ Аллу Олексіївну секретаря Краматорського міського суду Донецької області;
ЧЕРНОВОЛ Ольгу Анатоліївну помічника судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
ШМАТА Сергія Трохимовича старшого судового розпорядника Олевського районного суду Житомирської області;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
АРИФОВУ

Людмилу Анатоліївну

секретаря судового засідання Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
БЕРКО Яну Володимирівну помічника судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
БЄЛІНСЬКУ Анжелу Юріївну керівника апарату Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
БЛЯХАРСЬКОГО Дмитра Вікторовича заступника начальника відділу господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення та інформаційних технологій апеляційного суду Дніпропетровської області;
БОЙКО Олену Леонідівну помічника судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
БУКО Інну Іванівну помічника судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;
БУЦЯ Ігоря Зіновійовича заступника начальника відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія) апеляційного суду Тернопільської області;
БУГАЙЧЕНКО Ольгу Іванівну начальника відділу документального забезпечення та контролю Харківського апеляційного господарського суду;
ГАНДЗЮК Наталію Богданівну головного спеціаліста планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності апеляційного суду Тернопільської області;
ГЕМЕГУ Олесю Іванівну помічника судді Токмацького районного суду Запорізької області;
ГИРЯВУ Ірину Миколаївну помічника голови Старобільського районного суду Луганської області;
ГОЛОВАЦЬКУ Тетяну Василівну головного спеціаліста Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ГОЛОВІНУ Ірину Олексіївну помічника судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ГОЛУМБІЄВСЬКУ Світлану Федорівну секретаря судового засідання Новотроїцького районного суду Херсонської області;
ГОНЧАРУК Вікторію Олегівну секретаря судового засідання Токмацького районного суду Запорізької області;
ГОРБАНЬ Наталію Анатоліївну секретаря судового засідання Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ГРЕЧИШНИКОВА Микиту Ігоревича начальника відділу господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення та інформаційних технологій апеляційного суду Дніпропетровської області;
ДЕРЕВ’ЯНКА Іллю Олександровича помічника судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ДМИТРЕНКО Вікторію Вікторівну секретаря судового засідання Гуляйпільського районного суду Запорізької області;
ДУБІНІНА Володимира Станіславовича секретаря судового засідання Токмацького районного суду Запорізької області;
ДУДКУ Сергія Віталійовича помічника судді Токмацького районного суду Запорізької області;
ЖДАНОВУ Олену Миколаївну помічника судді апеляційного суду Миколаївської області;
ЖИЛІНУ Інну Миколаївну помічника судді Старобільського районного суду Луганської області;
ЗАЛОЗНУ Альону Олексіївну помічника судді Токмацького районного суду Запорізької області;
ЗАХАРОВУ Ірину Іванівну секретаря судового засідання Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ЗІРНИК Ольгу Олексіївну заступника керівника апарату Оболонського районного суду міста Києва;
КАРНАУХ Олену Михайлівну начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) Оболонського районного суду міста Києва;
КАРПЕНКА Олександра Сергійовича судового розпорядника Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;
КІПРИЧ Юлію Миколаївну заступника керівника апарату суду Солонянського районного суду Дніпропетровської області;
КЛЬОВАН Марію Гаврилівну головного спеціаліста відділу управління персоналом апеляційного суду Тернопільської області;
КОВАЛЕНКО Віту Сергіївну секретаря судового засідання Хортицького районного суду міста Запоріжжя;
КОВАЛЬЧУК Наталію Володимирівну помічника судді Херсонського окружного адміністративного суду;
КОВТОНЮК Інну Петрівну начальника відділу документального забезпечення Хмельницького окружного адміністративного суду;
КОКОРЕВУ Ларису Василівну помічника судді Харківського апеляційного господарського суду;
КОМЛІЧЕНКА Вадима Сергійовича помічника судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
КОСТЮК Олександру Федорівну секретаря Хортицького районного суду міста Запоріжжя;
КУРТУ Олену Володимирівну завідувача сектору режимно-секретної роботи апеляційного суду Волинської області;
КУТОВУ Світлану Володимирівну головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЛЕНЬГУ Олену Ярославівну помічника голови апеляційного суду Тернопільської області;
ЛІСНЯК Ірину Павлівну старшого секретаря Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;
ЛУБЧИНСЬКУ Лілію Вікторівну помічника судді апеляційного суду Вінницької області;
МАКАРЕНКО Валентину Володимирівну секретаря судового засідання Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
МАТВІЄНКО Марію Богданівну керівника апарату Солонянського районного суду Дніпропетровської області;
МАЦЕДОНСЬКУ Ніну Едуардівну помічника судді апеляційного суду Вінницької області;
МАЦНЄВУ Юлію Василівну помічника судді Старобільського районного суду Луганської області;
МОЛОДЕЦЬ Уляну Богданівну консультанта відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярії) апеляційного суду Тернопільської області;
НУЖНУ Ірину Юріївну секретаря Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;
ОНУФРІЄНКО Оксану Анатоліївну головного спеціаліста Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ПАНЬКЕВИЧ Тетяну Ігорівну секретаря судового засідання відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярії) апеляційного суду Тернопільської області;
ПИРОГОВУ Олену Григорівну начальника відділу забезпечення діяльності частини суду у місті Кривому Розі апеляційного суду Дніпропетровської області;
ПІРОГОВУ Катерину Георгіївну начальника відділу аналітично-статистичної роботи Херсонського окружного адміністративного суду;
ПОЛІХВАТОВУ Марину Володимирівну секретаря судового засідання Токмацького районного суду Запорізької області;
РОВНУ Наталію Анатоліївну секретаря судового засідання Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;
РОЖКОВА Дмитра Петровича головного спеціаліста Апостолівського районного суду Дніпропетровської області;
РОЗУМНЯК Олену Володимирівну керівника апарату Хмельницького окружного адміністративного суду;
РУДЬ Діану Олексіївну помічника голови Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
САХНО Тамілу Анатоліївну заступника керівника апарату Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
СЕМЕНЕНКО Інну Сергіївну помічника заступника голови апеляційного суду Дніпропетровської області;
ТИМОФІЄВУ Катерину Валеріївну помічника судді апеляційного суду Вінницької області;
ТІТОВУ Тетяну Едуардівну секретаря судового засідання Ленінського районного суду міста Миколаєва;
ЧАБАК Вікторію Сергіївну консультанту суду Хортицького районного суду міста Запоріжжя;
ШЕВЧЕНКО Аліну Василівну начальника відділу управління персоналом Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
ШРАМІКОВУ Поліну Миколаївну помічника судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ШУЛЬГИНУ Оксану Олександрівну помічника судді апеляційного суду Вінницької області;
оголосити Подяку Ради суддів України:
АНДРІАНОВІЙ

Нелі Геннадіївні

помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
АРТАМОНОВІЙ Софії Олегівні помічнику судді апеляційного суду Донецької області;
БАРАНЦЕВІЙ Оксані Анатоліївні секретарю Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
БАЧИНСЬКОМУ Владиславу Васильовичу судовому розпоряднику відділу служби судових розпорядників апеляційного суду Дніпропетровської області;
БЕРЕЖНІЙ Олександрі Петрівні завідувачу експедиції апеляційного суду Сумської області;
БІЛИЧЕНКО Ірині Олександрівні головному спеціалісту відділу з режимно-секретної роботи апеляційного суду Миколаївської області;
БІЛОУС Альоні Миколаївні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
БОГАЧ Аллі Олександрівні секретарю судового засідання Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
БУРЯК Євгенії Сергіївні спеціалісту Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ВАСИЛЕНКО Марині Василівні секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Дніпропетровської області;
ВАЩЕНКО Ользі Вікторівні заступнику начальника відділу організаційного забезпечення, аналітично-статистичної роботи та контролю Полтавського окружного адміністративного суду;
ВДОВИЧЕНКО Наталії Вікторівні секретарю суду відділу забезпечення діяльності частини суду у місті Кривому Розі апеляційного суду Дніпропетровської області;
ВЕЦАЛО Марині Вікторівні помічнику судді господарського суду Херсонської області;
ГАЛЕНКУ Олегу Євгеновичу помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ГЕРАСИМЕНКУ Валентину Андрійовичу секретарю судового засідання Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
ГЕРГАНКІНІЙ Марині Василівні судовому розпоряднику Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
ГОЛОСІНСЬКІЙ Надії Миколаївні помічнику судді господарського суду Черкаської області;
ГРАБОВСЬКІЙ Анастасії Сергіївні помічнику судді господарського суду міста Києва;
ГРИНЕНКУ Іллі Володимировичу помічнику судді Оболонського районного суду міста Києва;
ГРИЩЕНКО Ірині Миколаївні головному спеціалісту відділу режимно-секретної роботи апеляційного суду Дніпропетровської області
ГУБАРИК Катерині Адамівні секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справапеляційного суду Волинської області;
ГУЛІЄВУ Мубарізу Інгілаб огли секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Дніпропетровської області;
ДЕМОШЕНКУ Євгенію Геннадійовичу помічнику секретаря судової палати апеляційного суду Дніпропетровської області
ДЖАФАРОВІЙ Маргариті Борисівні помічнику судді господарського суду Херсонської області;
ДОБРОЛЮБОВІЙ Інні Вадимівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЄРМОЛАЄВІЙ Анні Миколаївні архіваріусу Токмацького районного суду Запорізької області;
ЄРМОЛОВІЙ Руслані Михайлівні секретарю судового засідання господарського суду міста Києва;
ЖЕРЕБЕЦЬ Світлані Володимирівні старшому судовому розпоряднику Полтавського окружного адміністративного суду;
ІГУМЕНЬШЕВІЙ Марті Олегівні помічнику судді Рівненського окружного адміністративного суду;
КАРПЕНКО Наталії Анатоліївні консультанту суду відділу забезпечення діяльності частини суду у місті Кривому Розі апеляційного суду Дніпропетровської області;
КИРИЧЕНКО Марині Сергіївні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
КОВАЛЕНКО Анастасії Петрівні старшому секретарю Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
КОЗИНЕЦЬ Кристині Володимирівні архіваріусу Токмацького районного суду Запорізької області;
КОЛІСНИК Юлії Анатоліївні помічнику голови Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду;
КОЛОМОЙЦЮ Ростиславу Валентиновичу помічнику судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
КОНОНІХІНУ Дмитру Едуардовичу консультанту суду Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
КОРЕНЬ Ірині Борисівні секретарю суду відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палат апеляційного суду Рівненської області;
КОРСУН Тетяні Георгіївні помічнику судді Рівненського окружного адміністративного суду;
КОСТРИЦЬКІЙ Тетяні Павлівні секретарю судового засідання Олевського районного суду Житомирської області;
КРАВЦОВІЙ Юлії Вікторівні секретарю судового засідання Подільського районного суду міста Києва;
КРАВЧУК Ользі Валентинівні секретарю судового засідання Рівненського апеляційного господарського суду;
КРАТЮК Олені Василівні секретарю судового засідання господарського суду Житомирської області;
КУЗІНІЙ Анні Степанівні помічнику судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;
КУЗІНІЙ Наталії Володимирівні старшому секретарю Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
КУЗЬМІНІЙ Наталії Валеріївні помічнику секретаря судової палати апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЛИННИКУ Олександру Олександровичу заступнику начальника відділу служби судових розпорядників апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЛІСОВІЙ Тетяні Іванівні начальнику відділу кадрової роботи та управління персоналом Подільського районного суду міста Києва;
ЛОПАТІНІЙ Ніні Петрівні завідувачу архіву апеляційного суду Сумської області;
ЛУКАЩИК Ганні Василівні помічнику судді Рівненського апеляційного господарського суду;
МАКАРЧУКУ Сергію Михайловичу помічнику судді апеляційного суду Полтавської області;
МАЛЬЦЕВІЙ Олені Василівні секретарю судового засідання господарського суду Херсонської області;
МАРТЕМ’ЯНОВІЙ Юлії Миколаївні помічнику судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
МІЗЕРІ Аліні Вадимівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
МІРОШНІЧЕНКУ Олегу Миколайовичу головному спеціалісту відділу забезпечення діяльності частини суду у місті Кривому Розі апеляційного суду Дніпропетровської області;
МІХНЕВИЧ Інні Андріївні секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Вінницької області;
НАДТОЦІ Альоні Анатоліївні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
НАЗАРЕНКО Анні Михайлівні помічнику судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
НЕРОДІ Світлані Андріївні помічнику судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
ОРЄХОВІЙ Наталі Юріївні помічнику судді Ленінського районного суду міста Миколаєва;
ПАЛЕНКО Владиславі Дмитрівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ПАРФЕНЮКУ Дмитру Сергійовичу помічнику судді апеляційного суду Донецької області;
ПЕРЕБИЙНІС Наталі Юріївні секретарю судового засідання Херсонського окружного адміністративного суду;
ПІКУЛЬ Наталії Миколаївні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ПИСЬМЕННІЙ Катерині Володимирівні секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області;
ПОЛЮШКУ Андрію Михайловичу помічнику судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;
ПРОСОЄДОВІЙ Юлії Дмитрівні помічнику судді господарського суду Херсонської області;
ПУГАЧ Любові Олексіївні начальнику відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності та матеріально-технічного забезпечення апеляційного суду Сумської області;
РОЗАНОВІЙ Тетяні Володимирівні архіваріусу Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
РОМАНЕНКО Наталії Миколаївні начальнику відділу управління персоналом Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду;
РУДОВСЬКІЙ Юлії Володимирівні заступнику керівника апарату Оболонського районного суду міста Києва;
РУМИНІ Марині Василівні спеціалісту Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
САМАРСЬКІЙ Сніжані Вікторівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
САФОНОВІЙ Любові Іллівні діловоду Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
СИДОРЕНКУ Юрію Геннадійовичу головному спеціалісту Солонянського районного суду Дніпропетровської області;
СИМОНЕНКО Ірині Анатоліївні завідувачу архіву Херсонського окружного адміністративного суду;
СИЧОВУ Максиму Олеговичу головному спеціалісту відділу (канцелярії) діловодства, прийому та обліку звернень громадян апеляційного суду Дніпропетровської області;
СКЛЯР Анастасії Іванівні секретарю судового засідання Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
СКОРІНІЙ Тетяні Станіславівні секретарю судового засідання Одеського апеляційного адміністративного суду;
СОКОЛИШИНІЙ Ірині Анатоліївні помічнику заступника голови господарського суду Черкаської області;
СОЦКОВІЙ Вікторії Володимирівні судовому розпорядникуІндустріального районного суду міста Дніпропетровська;
СТАРОВОЙТОВУ Євгену Васильовичу секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області;
СТЕПАНОВІЙ Наталії Дмитрівні секретарю судового засідання господарського суду Херсонської області;
СТЕПАНОВІЙ Олені Володимирівні помічнику судді господарського суду Херсонської області;
ТВЕРДІЙ Анні Іванівні помічнику судді Рівненського окружного адміністративного суду;
ТЕРЕЩЕНКО Тетяні Петрівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ТІМОШЕНКО Ганні Миколаївні секретарю судового засідання Хортицького районного суду міста Запоріжжя;
ТКАЧУ Юрію Васильовичу секретарю судового засідання Рівненського апеляційного господарського суду;
ТОПІСІ Ірині Олександрівні секретарю судового засідання господарського суду міста Києва;
ТОШЕВІЙ Ользі Іванівні судовому розпоряднику Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ФІЛЬКЕВИЧ Людмилі Олександрівні начальнику відділу організаційного та документального забезпечення діяльності суду, аналітично-статистичної роботи Волинського окружного адміністративного суду;
ФУРСОВІЙ Ірині Володимирівні старшому секретарю Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ХАНІЄВІЙ Фатімі Магомедівні старшому консультанту відділу узагальнення судової практики Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
ХАЧАТУРЯН Марії Юріївні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ХЛУС Юлії Анатоліївні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЧЕПУРКУ Андрію Сергійовичу помічнику судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Людмилі Василівні секретарю судового засідання Хортицького районного суду міста Запоріжжя;
ЧЕРКАС Євгенії Олександрівні секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Дніпропетровської області;
ШАБАТИН Наталії Анатоліївні помічнику судді Подільського районного суду міста Києва;
ШАБЛІЙ Людмилі Петрівні секретарю судового засідання Волинського окружного адміністративного суду
ШАРОВАР Марині Володимирівні керівнику апарату Оболонського районного суду міста Києва;
ШВАРЦЕР Ганні Миколаївні старшому секретарю Хортицького районного суду міста Запоріжжя;
ШВІУМ Ярославі Іванівні помічнику секретаря судової палати апеляційного суду Дніпропетровської області;
ШЕРГІНІЙ Юлії Олександрівні помічнику судді Волинського окружного адміністративного суду;
ШМАТУ Михайлу Сергійовичу помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЯЛОВІЙ Юлії Олександрівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЯРИШУ Роману Геннадійовичу помічнику судді Херсонського окружного адміністративного суду.
             Головуючий на засіданні - голова Комітету з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)          О. Сасевич
Дивитися Завантажити

09.11.2017

Рішення РСУ № 69 від 09 листопада 2017 року "Щодо повідомлення кандидатів в КСУ, які не набрали достатньої кількості голосів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 69

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України, та співбесіди з ними, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Доручити Голові Ради суддів України повідомити відповідних кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України про те, що вони не набрали достатньої кількості голосів для ухвалення рекомендації на посаду судді Конституційного Суду України.


Голова Ради суддів України                                       В. Сімоненко

Дивитися Завантажити

03.11.2017

Рішення РСУ № 68 від 03 листопада 2017 року "Про випадки вилучення органами досудового розслідування судових справ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 68

Відповідно до пунктів 1 та 2 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, незалежність судових органів гарантується державою та закріплюється у конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані шанувати незалежність судових органів та дотримуватися її. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів та відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонукань, тиску, погроз або прямого чи непрямого втручання з будь-якого боку і хоч би з яких причин.

Рекомендація СМ/Rес (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи від 17 листопада 2010 року щодонезалежності, ефективності та обов’язків суддів містить положення про те, що виконавча та законодавча влада повинні гарантувати незалежність суддів і утримуватися від дій, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

Як зазначено у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу.

Реалізація зазначених правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження і забезпечення яких є головним обов'язком держави (статті 3, 8, 55 Конституції України).

Вказані положення міжнародно-правових актів та Конституції було порушено за наступних обставин.

На адресу Ради суддів України надходить інформація із судів щодо випадків вилучення органами досудового розслідування судових справ (частини матеріалів цих справ або їх копій), які перебувають (перебували) у провадженні суду – 2 цивільні справи, а також щодо проведення в приміщеннях судів обшуків.

При цьому, за наданою інформацією в.о. голови Апеляційного суду Чернівецької області в приміщенні службового кабінету голови Кіцманського районного суду Чернівецької області Мізюка В.М. детективами Національного антикорупційного бюро України та працівниками Служби безпеки України було проведено обшук з метою відшукати і вилучити грошові кошти, які були предметом неправомірної вигоди, проте за результатами обшуку таких знайдено не було.

Головою Ленінського районного суду м. Полтави повідомлено про те, що 31 серпня 2017 року в приміщенні вказаного суду проведено обшук та затримано суддю Кононенка С.Д. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Суддя Троїцького районного суду Луганської області Крівоклякіна Н.В. звернулася із повідомленням про втручання в її діяльність, зазначивши обставини, за яких в її робочому кабінеті старший детектив НАБУ Марчук Р.В. та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ Олефір Ю.О. за участю інших осіб на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 27.06.2017 року провели обшук та вилучили матеріали цивільної справи № 433/916/17 за позовом Тимченко В.А. до Філатова В.Е., Філатової Г.А., а в подальшому її (суддю) було затримано і доставлено до тимчасового слідчого ізолятору м. Києва.

Голова Ірпінського міського суду Київської області звернувся до Ради суддів України з повідомленням про те, що прокуратурою Київської області не виконується ухвала Апеляційного суду міста Києва від 20 березня 2017 року та не повертається для розгляду справа № 367/4187/14-ц, не зважаючи на те, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду від 15.08.2016 року, на підставі якої була вилучена вказана справа, скасована апеляційним судом. Зазначаючи на вказані обставини щодо скасування ухвали слідчого судді та необхідності повернути матеріали цивільної справи до суду, суддя Ірпінського міського суду Київської області звернувся до прокурора Київської області Чебісова Д.О. із відповідним листом, проте матеріали вказаної справи так і не були повернуті до суду.

Раніше у рішеннях Ради суддів України, відповідно до Конституції України та Законів України порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід вважати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб’єктом, без належного документального оформлення тощо).

Відповідно до пункту 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 суддя не зобов’язаний давати будь-які пояснення щодо розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.

Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб'єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Зазначені підходи щодо вилучення судових справ застосовуються і під час проведення обшуків. При цьому, щодо вирішення питання надання дозволу на обшук, то такий не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у частині третій статті 234 КПК вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Крім того, у Рішенні Ради суддів України від 08.06.2017 року № 34 зазначено, що подання учасником будь-якого судового провадження заяви про внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомостей про скоєння суддею кримінального правопорушення до закінчення судового розгляду справи має ознаки впливу на суд, що передбачає кримінальну відповідальність за статтею 376 КК України.

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Наставного В.В. про випадки вилучення органами досудового розслідування судових справ, які перебувають (перебували) у провадженні суду, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, Рада суддів України вирішила:

 • 1.Інформацію члена Ради суддів України Наставного В.В. взяти до відома.
 • 2.Вважати незмінною позицію Ради суддів України щодо вилучення матеріалів судових справ і недопущення працівниками правоохоронних органів посягання на незалежність органів судової влади та перевищення ними своїх повноважень, висловлену у рішеннях Ради суддів України від 04 лютого 2016 року № 12 та від 04 листопада 2016 року № 73.
 • 3.Зазначити, що при вилученні матеріалів судових справ, що перебувають у провадженні суду та розгляд яких не завершено, при проведенні слідчих дій на досудовому розслідуванні кримінальних проваджень продовжуються вчинятися дії, які посягають на незалежність органів судової влади і тим самим унеможливлюють забезпечення права на справедливий суд та мають ознаки впливу на суд, а також будуть перешкодою для здійснення правосуддя.
 • 4.Голові Ради суддів України з зазначеною інформацією повторно звернутися до Генерального прокурора України для вжиття заходів щодо забезпечення гарантій незалежності суддів по вказаних фактах вилучення судових справ, про які поінформувати Раду суддів України.
 • 5.Звернути увагу суддів на необхідність врахування особливого правового статусу матеріалів судової справи під час розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження і клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій та встановлених порядку і підстав проведення обшуку приміщень судів та суддів, їх житла, дотримання про цьому усіх вимог Кримінального процесуального кодексу України та відповідних положень Конституції України.
 • 6.Рекомендувати суддям судів України в разі вилучення оригіналів матеріалів судових справ, що перебувають у провадженні суду та розгляд яких не завершено, повідомляти про такі випадки Вищу раду правосуддя.
 • 7.Надіслати це рішення до Вищої ради правосуддя.


Заступник голови Ради суддів України                                 Б. Моніч


Додаток 1

Стисла інформація щодо обшуків та вилучень у судах 2017 року

п/н Номер і дата надходження Короткий зміст Підстава
1 9рс-2498/2017
9рс-214/17 від 06.07.2017
В межах кримінального провадження № 42016110000000370 від 15.07.2016 року слідчим прокуратури Київської області вилучено в Ірпінському міському суді Київської області матеріали провадження № 8/367/16/2016 по справі № 367/4187/14-ц та не повернуті протягом тривалого часу (близько 1 року) за наявності ухвали апеляційного суду, якою ухвалу слідчого судді, яка стала підставою для такого вилучення, скасовано Ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2016 року (скасована ухвалою Апел.суду. м. Києва від 20.03.2017)
2 9рс-2615/2017 від 28.08.2017 щодо вилучення, детективом НАБУ та ГПУ, матеріалів цивільної справи в Троїцькому районному суді Луганської області та затримання судді Крівоклякіної Н.В. ухвала слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва
3 9рс-2629/2017 від 31.08.2017 щодо обшуку, детективом НАБУ та СБУ, голови Кіцманського районного суду Чернівецької області на предмет грошових коштів, що могли бути предметом неправомірної вигоди ухвала Солом’янсько-го районного суду м. Києва від 29.08.2017 року
4 9рс-2631/2017 від 01.09.2017 щодо обшуку в Ленінському районному суді м. Полтави та затримання судді Кононенка С.Д. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України -----
Дивитися Завантажити

03.11.2017

Рішення РСУ № 67 від 03 листопада 2017 року "Про схвалення проекту змін до Регламенту призначення та звільнення суддів КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я  № 67

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України В. Сімоненко про проект змін до Регламенту призначення та звільнення суддів Конституційного Суду Україниз посад за квотою з’їзду суддів України, відповідно достатей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16.09.2010 (зі змінами), Рада суддів України

вирішила:

1.Схвалити проект змін до Регламенту призначення та звільнення суддів Конституційного Суду Україниз посад за квотою з’їзду суддів України, виклавши його у новій редакції (додаток 1), і передати його для затвердження XIV позачерговому з'їзду суддів України.

2. Надіслати зазначений проект делегатам XIVпозачергового з'їзду суддів України.


Голова Ради суддів України              В.М. Сімоненко

Дивитися Завантажити

03.11.2017

Рішення РСУ № 66 від 03 листопада 2017 року "Про рекомендацію Крижановського В.Я. на посаду судді КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 66

Відповідно до статей 56 - 58 Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171, статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" Радою суддів України організовано проведення спеціальної перевірки щодо Крижановського Валентина Яковича.

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, медичної довідки про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.

Запити про надання відомостей про Крижановського Валентина Яковича надсилалися до Міністерства юстиції України, Міністерства оборони України, Державної судової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров′я України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, подано до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України "Про запобігання корупції".

Від відповідних органів надійшли відповіді.

Інформації, що перешкоджає зайняттю Крижановським Валентином Яковичем посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком не виявлено.

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України Крижановським Валентином Яковичем, та співбесіди з ним, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України

у х в а л и л а: Рекомендувати Крижановського Валентина Яковичана посаду судді Конституційного Суду України.


Голова Ради суддів України                  В. Сімоненко

Дивитися Завантажити

02.11.2017

Рішення РСУ № 65 від 02 листопада 2017 року "Про доручення Голові РСУ повідомлення кандидатів, які не набрали голосів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я  № 65

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України, та співбесіди з ними, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Доручити Голові Ради суддів України повідомити відповідних кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України про те, що вони не набрали достатньої кількості голосів для ухвалення рекомендації на посаду судді Конституційного Суду України.

2.Відкласти розгляд питання про ухвалення рекомендації на посаду судді Конституційного Суду України стосовно судді Київського окружного адміністративного суду у відставці Штогуна Сергія Григоровича у зв’язку з відсутністю результатів перевірки на відповідність Закону України "Про очищення влади".


Голова Ради суддів України              В. Сімоненко

Дивитися Завантажити