Council of judges
of Ukraine

enEN uaUA
Documents

03.09.2021

Рішення РСУ № 35 вд 03.09.2021 "Щодо доплат суддям, які не здійснюють правосуддя через обставини, що не залежать від них"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року                                                                                                                                                       м. Київ

РІШЕННЯ № 35

Пунктом 11 Рішення XVІIІ чергового з’їзду суддів України від 11 березня 2021 року вирішено, зокрема, Державній судовій адміністрації України, розпорядникам бюджетних коштів вжити заходів щодо нарахування та виплати доплат суддям, які з незалежних від них причин не здійснюють відправлення правосуддя, відповідно до позицій Рішення Конституційного Суду України від 04 грудня 2018 року №11-р/2018, Раді суддів України доручено розглянути питання врегулювання щодо нарахування та виплати доплат зазначеним суддям.

На виконання Рішення XVІIІ чергового з’їзду суддів України Радою суддів України, як виконавчим органом з’їзду суддів, досліджено вказане питання та встановлено наступне.

Так, Рішенням Конституційного Суду України від 04.12.2018 року за №11-р/2018 було визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційним), положення частини десятої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року №2453-VІ у редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 12 лютого 2015 року №192-VІП, за яким "суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), не має права на отримання доплат до посадового окладу", для цілей застосування окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року №1402-VІІІ зі змінами, а саме:

- частини першої статті 55 щодо нездійснення суддею правосуддя у зв'язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами та з неприйняттям, з незалежних від судді причин, у встановлені строки рішення про його відрядження до іншого суду;

- частини восьмої статті 56, частин першої, другої статті 89 щодо нездійснення суддею правосуддя у зв'язку з обов'язковим проходженням підготовки у Національній школі суддів України для підтримання кваліфікації;

- частини третьої статті 82, частин шостої, сьомої статті 147 щодо нездійснення суддею правосуддя у зв'язку з неприйняттям, з незалежних від судді причин, у встановлені строки рішення про переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Конституційний Суд України зазначив, що юридичне регулювання, встановлене положенням частини десятої статті 133 Закону №2453 у редакції Закону №192, яке поширюється на суддів, які не здійснюють правосуддя через обставини, що не залежать від них особисто або не обумовлені їхньою поведінкою, звужує зміст та обсяг гарантій незалежності суддів, створює загрозу для незалежності як суддів, так і судової влади в цілому, а також передумови для впливу на суддів. Отже, положення частини десятої статті 133 Закону №2453 у редакції Закону №192 для цілей застосування окремих положень Закону № 1402 суперечить частинам першій, другій статті 126 Конституції України.

Окрім цього, вказано про відсутність відповідного законодавчого врегулювання щодо інших випадків, коли суддя не здійснює правосуддя, зокрема з незалежних від нього причин або через обставини, що не обумовлені його поведінкою.

Крім того, Конституційним Судом України в мотивувальній частині Рішення від 04.12.2018 №11-р/2018 встановлено, що випадки нездійснення правосуддя поділяються на дві категорії. До першої категорії належать випадки, коли нездійснення правосуддя обумовлене поведінкою самого судді, зокрема відсторонення судді від посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя. Друга категорія охоплює випадки, коли суддя не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою. Наприклад, згідно із Законом №1402 нездійснення суддею правосуддя у зв'язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами та із неприйняттям, з незалежних від судді причин, у встановлені строки рішення про його відрядження до іншого суду (частина перша статті 55); з обов'язковим проходженням підготовки для підтримання кваліфікації у Національній школі суддів України (частина восьма статті 56, частини перша, друга статті 89); з неприйняттям, з незалежних від судді причин, у встановлені строки рішення про переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді (частина третя статті 82, частини шоста, сьома статті 147).

Також Конституційний Суд України, у своєму рішенні зазначив, якщо позбавлення судді права на отримання доплат до посадового окладу може бути визнане доцільним та виправданим, зокрема, у випадку притягнення його до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності, наслідком якого є відсторонення судді від посади чи від здійснення правосуддя, то позбавлення судді цього права, коли він не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або обумовлені його поведінкою, як випливає зі змісту положення частини 10 статті 133 Закону №2453 у редакції Закону №192, є несправедливим, невиправданим та необґрунтованим.

Сам по собі факт, що у рішенні не наведені усі випадки, коли суддя не здійснює правосуддя (наприклад виплата винагороди суддям, повноваження яких припинились, виплата винагороди суддям, які не здійснюють правосуддя через не приведення їх до присяги тощо) не дає підстав вважати, що дане рішення Конституційного Суду України не може бути застосовним до них.

Крім того, втрата чинності закону України №2453 в редакції закону №192, також не може бути підставою для не застосування вказаного рішення Конституційного Суду України, адже у ньому чітко вказано, що відповідні норми визнані неконституційними саме для цілей застосування окремих положень Закону № 1402

А відтак, суддя, який не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, має право на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення Рішення Конституційним Судом України від 04.12.2018 №11-р/2018 у справі №1-7/2018.

Як встановлено, в окремих областях (наприклад Вінницька та Харківська області) територіальними управліннями ДСА України з січня 2021 року припинено виплату доплат до посадового окладу суддям, які не відправляють правосуддя з незалежних від них причин, зокрема, у зв’язку із закінченням строку повноважень, на який їх було призначено та не закінченням процедури кваліфікаційного оцінювання суддів.

Також аналогічні помилкові висновки щодо відсутності підстав для виплати доплат до посадового окладу суддям, які не відправляють правосуддя з незалежних від них причин з 01 січня 2020 року, були здійснені органами Державної аудиторської служби України під час проведення ревізій фінансово-господарської діяльності ТУ ДСА України в різних областях.

На підставі вказаних висновків ревізій та вимог органів Державної аудиторської служби України, деякі ТУ ДСА України почали звертатися до суддів із листами щодо необхідності повернення раніше виплачених доплат за період з 01 січня 2020 року.

Однак така позиція щодо припинення виплати доплат до посадового окладу суддям, які не відправляють правосуддя з незалежних від них причин, а також вимога повернути раніше виплачені суми, суперечить чинному законодавству та згаданому рішенню Конституційного Суду України, а тому є неприпустимими.

Відповідно до статті 92 Закону України "Про Конституційний Суд України" юридичну позицію КСУ викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку.

Отже, саме юридична позиція КСУ є головною при постановленні ним своїх рішень та саме вона виступає тим вектором, за яким вже приймається конкретне рішення у відповідних конституційних правовідносинах.

Незазначення у ч.2 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 04 грудня 2018 року №11-р/2018 певних випадків, коли судді не здійснюють правосуддя з незалежних від них підстав, пояснюється не визначенням на законодавчому рівні вичерпного переліку таких підстав. Такий висновок є єдино можливим з огляду на те, що у мотивувальній частині неприпустимим визнано обмеження таких доплат усім суддям, що не здійснюють правосуддя з незалежних від них підстав без обмеження якимось вичерпним переліком.

При цьому, висловлена Конституційним Судом України у рішенні від 04 грудня 2018 року №11-р/2018 позиція застосовується як до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року № 2453-VI так і до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, що містить повністю ідентичні нормативні положення щодо врегулювання доплат суддям.

Рішенням Конституційного Суду України №11-р/2018 від 04 грудня 2018 року у п.2 резолютивної частини було визначено: "Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення частини десятої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI у редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 12 лютого 2015 року N 192-VIII, за яким "суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), не має права на отримання доплат до посадового окладу", для цілей застосування окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02 червня 2016 року N 1402-VIII, зі змінами".

Вказане рішення стосується не тільки попередніх редакцій Закону, а й аналогічних вимог ч.10 ст.135 нині діючого Закону від 02 червня 2016 року №1402-VIII, які також не відповідають Конституції України, а тому не підлягають застосуванню, тобто Конституційний Суд України вирішує вказане питання не тільки ретроспективно відносно двох минулих редакцій Закону, а й прив’язує визнання його положень неконституційними і для цілей нині діючого Закону.

Крім того, Конституційний Суд України в рішенні від 08 червня 2016 року у справі №4-рп/2016 зауважив, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, не можуть бути прийняті в аналогічній редакції, оскільки рішення Конституційного Суду України є "обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені" (частина друга статті 150 Конституції України). Повторне запровадження правового регулювання, яке Конституційний Суд України визнав неконституційним, дає підстави стверджувати про порушення конституційних приписів, згідно з якими закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8 Основного Закону України, пункт 7 рішення № 4-рп/2016).

Отже, правова норма, яка регулює правовідносини аналогічно нормі, що визнана Конституційним Судом України неконституційною, або дублює таку правову норму (незалежно від періоду її прийняття та виду нормативного акту, в якому вона втілена), не підлягає застосуванню. У такому разі суд застосовує норми Конституції України як норми прямої дії.

За змістом ст.151-2 Конституції України, рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Крім того, необхідно наголосити, що Конституцією України закріплено однаковий юридичний статус суддів та їх дискримінація за ознакою здійснення правосуддя є неприпустимою.

Враховуючи викладене, Рада суддів України приходить до висновку, що обмеження у виплатах доплат суддям, які не відправляють правосуддя, допустимо лише у випадку притягнення їх до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності, наслідком чого є відсторонення судді від посади чи від здійснення правосуддя, а будь-які обмеження виплат доплат до посадового окладу суддям, які не здійснюють правосуддя з незалежних від них підстав, є недопустимими та такими, що суперечать Конституції України та Рішенню КСУ від 04 грудня 2018 року №11-р/2018 у справі №1-7/2018.

Дії ТУ ДСА, судів, які здійснюють функції розпорядників бюджетних коштів, щодо припинення виплати доплат (а також намагання повернути вже виплачені доплати) суддям, що не здійснюють повноваження з незалежних від них причин, так само як і висновки щодо відсутності підстав для виплати доплат до посадового окладу таким суддям, здійснені органами Державної аудиторської служби України під час проведення ревізій фінансово-господарської діяльності ТУ ДСА України в різних областях та судах, свідчать про порушення рівних гарантій незалежності суддів у виді матеріального забезпечення, що впливає на незалежність судді, та є протиправними та недопустимими.

Крім того, припинення виплат зазначених вище доплат з 01 січня 2021 року свідчить про порушення принципу "юридичної визначеності" та принципу "належного урядування".

Припинення виплат доплати судді, який не здійснює повноваження з незалежних від нього причин, є порушенням вимог діючого законодавства, гарантій незалежності судді та принципу юридичної визначеності, який є невід’ємним елементом принципу правової держави та верховенства права.

Аналогічна позиція щодо необхідності здійснення доплат суддям, які не здійснюють повноваження з незалежних від них причин, вже була викладена в рішенні Ради суддів України від 19 квітня 2019 року № 21.

Аналогічне роз’яснення надавалося і ДСА України в Інформаційному листі від 14 грудня 2018 року №11-26266/18.

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Адамова А.С. відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Звернути увагу розпорядників бюджетних коштів органів судової влади, що суддя, який не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, має право на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення Рішення Конституційним Судом України від 04.12.2018 №11-р/2018 у справі №1-7/2018.

2.Обмеження у виплатах доплат суддям, які не відправляють правосуддя на підставі частини 10 статті 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року №1402-VІІІ з наступними змінами допустимо лише у випадку притягнення їх до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності, наслідком чого є відсторонення судді від посади чи від здійснення правосуддя, а будь-які обмеження виплат доплат до посадового окладу суддям, які не здійснюють правосуддя з незалежних від них підстав, є недопустимими та такими, що суперечать Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України від 04 грудня 2018 року №11-р/2018 у справі №1-7/2018.

3.З метою приведення вимог чинного законодавства у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 04.12.2018 №11-р/2018 у справі № 1-7/2018 та усунення будь-яких суперечностей в тлумаченні згаданого рішення Конституційного Суду України звернутись до суб'єктів законодавчої ініціативи з пропозицією визнати частину 10 статті 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року №1402-VІІІ з наступними змінами такою, що втратила чинність.

Голова Ради суддів України                                                                                    Б.С. Моніч

Watch Download

03.09.2021

Рішення РСУ №34 від 03.09.2021 "Про розгляд пропозицій ПФУ щодо порядку перерахунку щомісячного грошового утримання"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року                                                                                                                                                            м. Київ

РІШЕННЯ № 34

До Ради суддів України надійшла відповідь Пенсійного фонду України від 26 травня 2021 року № 2800-030102-7/24724 стосовно розгляду пропозиційщодо перерахунку щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, які направлені Пенсійному фонду України відповідно до рішення Ради суддів України від 09 квітня 2021 року № 7, в якій повідомляється наступне.

Щомісячне грошове утримання суддям у відставці призначається (перераховується) відповідно до статті 142 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VІІІ "Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон № 1402).

Відповідно до статті 142 Закону № 1402 у разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді, здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання.

Згідно з Порядком подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891 (далі – Порядок 3-1), для перерахунку щомісячного грошового утримання суддею у відставці подається заява та довідка про суддівську винагороду для обчислення щомісячного грошового утримання судді у відставці.

Відповідно до статті 91 Закону України від 13 липня 2017 року № 2136-VІІІ "Про Конституційний Суд України" (далі – Закон № 2136) закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Суд у рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов'язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку (частина перша статті 97 Закону № 2136).

Територіальними органами Пенсійного фонду України рішення Конституційного Суду України виконуються з урахуванням вищезазначених норм Закону № 2136.

Крім того, Пенсійним фондом України надано пропозиції щодо порядку проведення територіальними органами Пенсійного фонду України перерахунку щомісячного грошового утримання без звернення судді у відставці, які в подальшому будуть враховані при опрацюванні змін до Порядку № 3-1.

Так, Пенсійним фондом України пропонується внести зміни до розділу 2 порядку, якими передбачити, що перерахунок довічного грошового утримання здійснюється без звернення судді.

Рада суддів України схвально сприймає запропоновані пропозиції, однак вважає за необхідне висловити ряд зауважень.

Крім того, на момент ухвалення даного рішення до Ради суддів України надійшло звернення Пенсійного фонду України від 24 червня 2021 року №2800-030102-7/30269, у якому порушується питання виплати щомісячного довічного грошового утримання судді Вищого адміністративного суду України, зокрема в частині визначення розміру суддівської винагороди, з якого здійснюється виплата та перерахунок довічного грошового утримання.

Розглянувши дане звернення Рада суддів України вважає за необхідне вказати на таке.

Визначені Конституцією та законами України гарантії незалежності суддів є невід’ємним елементом їх статусу і поширюються на всіх суддів України.

Конституційний статус суддів, які здійснюють правосуддя, та суддів у відставці передбачає їх належне матеріальне забезпечення, яке повинне гарантувати здійснення справедливого, незалежного та неупередженого правосуддя безстороннім судом.

У пункті 16 рішення від 18 лютого 2020 року №2-р/2020 Конституційний Суд України зазначив, що щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці має бути співмірним із суддівською винагородою, яку отримує повноважний суддя. У разі збільшення розміру такої винагороди перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці має здійснюватися автоматично. Встановлення різних підходів до порядку обчислення розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів порушує статус суддів та гарантії їх незалежності.

Принципи незалежності та незмінюваності суддів встановлюють, що суддя касаційної інстанції у відставці має отримувати щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці співмірне із суддівською винагородою, яку отримує повноважний суддя касаційної інстанції.

Конституційний Суд України у рішенні від 11 березня 2010 року №8рп-2010 дійшов висновку, що вищі суди здійснюють на підставах і в межах, встановлених законами про судочинство, повноваження суду касаційної інстанції. Конституційний Суд України, враховуючи частину четверту статті 125 Конституції України, згідно з якою відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди, дійшов висновку, що вищі суди повноважні забезпечувати за законом касаційне оскарження та перегляд рішень судів відповідних юрисдикцій.

Крім того, в резолютивній частині рішення від 11 березня 2010 року №8рп-2010 Конституційний Суд України дійшов висновку, що конституційний статус Верховного Суду України не передбачає наділення його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рішень вищих спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної інстанції.

Таким чином, Конституційний Суд України чітко вказав на те, що судді вищих судів, зокрема Вищого адміністративного суду України, є суддями касаційної інстанції.

Порівняльний аналіз положень Конституції України до та після внесення до неї змін Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 02 червня 2016 року № 1401-VIII, приписів Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року №2453-VI зі змінами та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02 червня 2016 року №1402-VIII дає підстави для висновку, що немає відмінностей між юридичним статусом судді Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та судді відповідного касаційного суду у складі Верховного Суду. При цьому, фактична диференціація довічного грошового утримання суддів (ВАСУ, ВГСУ, ВССУ) та суддів відповідного касаційного суду у складі Верховного Суду не узгоджується з принципом незмінюваності суддів, що є складовою конституційної гарантії незалежності суддів.

Слід звернути увагу на те, що перехідними положеннями Закону України "Про судоустрій і статус суддів" №1402-VIII передбачалось здійснення правосуддя вищими спеціалізованими судами як публічними органами державної влади, без зміни їх функцій як вищих судових органів (судів касаційної інстанції), до створення судового органу, призначеного виконувати такі самі публічні функції, під назвою – Верховний Суд.

Після припинення своєї діяльності вищі спеціалізовані суди України передали до касаційних судів у складі Верховного Суду, які були створені їх на матеріально-технічній базі, усі нерозглянуті справи, матеріали та заяви чим фактично передали цим новоутвореним органам свої функції та повноваження щодо здійснення правосуддя, як судам касаційної інстанції у справах відповідних категорій.

Таким чином, справи, що на даний час розглядаються суддями касаційних судів у складі Верховного Суду є ідентичними тим, що до моменту його створення розглядались суддями вищих спеціалізованих судів України.

На ідентичність зазначених справ також вказують положення процесуальних кодексів України як до змін, так і після їх внесення у 2017 році, стосовно предметної та інстанційної підсудності.

Це свідчить про те, що судді вищих спеціалізованих судів і судді касаційних судів у складі Верховного Суду мають однаковий професійний рівень, кваліфікацію та статус судді касаційного суду.

Отже, судді касаційних судів у складі Верховного Суду з 15 грудня 2017 року фактично почали (продовжили) виконувати функції та повноваження, що були покладені на суддів вищих спеціалізованих судів як суддів касаційної інстанції.

Враховуючи вищевикладене, посада судді вищих спеціалізованих судів України, діяльність яких припинилась з 15 грудня 2017 року прирівнюється до посади судді касаційного суду у складі Верховного Суду, як органу, що здійснює аналогічні функції, тому розмір суддівської винагороди для перерахунку щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці суддям вищих спеціалізованих судів України має встановлюватися як для суддів Верховного Суду.

Теж саме стосується і розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці суддів Верховного Суду України.

Враховуючи тривалу законодавчу невизначеність відповідної посади, за якою має визначатись розмір суддівської винагороди суддям Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України (ВАСУ, ВГСУ, ВССУ) у відставці для перерахунку щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, на підставі системного аналізу норм законодавства та рішень Конституційного Суду України, на виконання функцій, покладених статтею 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Рада суддів України дійшла висновку про те, що посада, за якою повинен визначатись розмір суддівської винагороди судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України (ВАСУ, ВГСУ, ВССУ) у відставці, є посада судді Верховного Суду.

У зв’язку із вищевикладеним, Рада суддів України пропонує Пенсійному фонду України внести відповідні зміни до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про розгляд пропозицій Пенсійного фонду України щодо порядку проведення територіальними органами Пенсійного фонду України перерахунку щомісячного грошового утримання без звернення судді у відставці, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про розгляд пропозицій Пенсійного фонду України щодо порядку проведення територіальними органами Пенсійного фонду України перерахунку щомісячного грошового утримання без звернення судді у відставці узяти до відома.

2.Надіслати Пенсійному фонду України для подальшого врахування зауваження до пропозиційщодо порядку проведення територіальними органами Пенсійного фонду України перерахунку щомісячного грошового утримання, що додаються.

Голова Ради суддів України                                                                                                                                

Б.С. Моніч

Watch Download

03.09.2021

Рішення РСУ № 33 від 03.09.2021 "Про визначення дати і місця проведення Першого конкурсу на посаду члена Комісії"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року                                                                                                                                                      м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 33

05 серпня 2021 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" від 13 липня 2021 року № 1629-IX.

Частиною першою статті 951 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (в редакції Закону України № 1629-IX) встановлено, що Конкурсна комісія є допоміжним органом Вищої ради правосуддя, що утворюється для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та формування переліку кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності.

До складу Конкурсної комісії входять:

- три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України;

- одна особа, запропонована Радою прокурорів України;

- одна особа, запропонована Радою адвокатів України;

- одна особа, запропонована Національною академією правових наук України в особі Президії.

Крім того, статтею 95-1 вказаного Закону визначено суб’єктів формування Конкурсної комісії, якими є Рада суддів України, Рада прокурорів України, Рада адвокатів України та Національна академія правових наук України в особі Президії.

Кожен суб’єкт формування Конкурсної комісії пропонує на розгляд Вищої ради правосуддя не менше двох кандидатів до складу Конкурсної комісії або погоджує пропозицію спільного списку кандидатів.

Особливості проведення першого конкурсу на зайняття посади члена Конкурсної комісії та формування її складу визначені пунктами 49-50 Розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (в редакції Закону України № 1629-IX).

Так, оголошення про початок першого конкурсу на зайняття посади члена Конкурсної комісії, умови і строки його проведення публікуються у газеті "Голос України" та розміщуються на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя протягом десяти днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

Перший склад Конкурсної комісії формується з трьох осіб з числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та трьох осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів.

Кандидатами на посаду члена Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні якості, суспільний авторитет та відповідають критерію доброчесності.

Кандидатами на посаду члена Конкурсної комісії, які є суддями чи суддями у відставці, можуть бути судді чи судді у відставці, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання.

Голова Вищої ради правосуддя або особа, яка виконує його обов’язки, звертається до суб’єктів формування Конкурсної комісії щодо подання кандидатур до її складу не пізніше наступного робочого дня з дня отримання переліку міжнародних та іноземних організацій.

Суб’єкт формування Конкурсної комісії подає до Вищої ради правосуддя список кандидатів до складу Конкурсної комісії протягом тридцяти днів з дня надходження відповідного звернення Голови Вищої ради правосуддя або особи, яка виконує його обов’язки.

Списки кандидатів до складу Конкурсної комісії, подані суб’єктами її формування, оприлюднюються на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя та офіційному вебпорталі судової влади України.

Рішенням Ради суддів України № 30 від 11 серпня 2021 року затверджено Положення про проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України, оголошено про початок його проведення та встановлено строк для подання кандидатами документів для участі в конкурсі з 17 серпня 2021 року по 02 вересня 2021 року включно.

Оголошення про початок добору кандидатів до складу Конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України опубліковано у газеті "Голос України" та розміщено на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя в строки, встановлені законом.

12 серпня 2021 року за вх. № 9рс-1459/2021 до Ради суддів України надійшов лист Вищої ради правосуддя від 11 серпня 2021 року вих. №25031/0/9-21 з проханням надати Вищій раді правосуддя пропозиції стосовно осіб з числа суддів або суддів у відставці для формування першого складу Конкурсної комісії.

Враховуючи вищевикладені положення чинного законодавства, й те, що останній день строку припадає на вихідний день, Раді суддів України слід подати до Вищої ради правосуддя список кандидатів до складу Конкурсної комісії не пізніше 13 вересня 2021 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про визначення дати та місця проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України, відповідно до Закону України Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13 липня 2021 року № 1629-IX, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Строк, встановлений пунктом другим рішення Ради суддів України від 11 вересня 2021 року № 30 для подання кандидатами документів для участі в конкурсі на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України, продовжити до 09 вересня 2021 року 17 год. 00 хв.

2. Проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України призначити на 13 вересня 2021 року о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Липська, 18/5, у приміщенні Державної судової адміністрації України.

3. На виконання пунктів 20-21 Положення про проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України 11 серпня 2021 року № 30, розгляд питання про включення до списку кандидатів здійснити на основі поданих документів на засіданні Ради суддів України шляхом обговорення кандидатур та голосування.

Участь кандидата у засіданні Ради суддів України не є обов’язковою.

Голова Ради суддів України                                                                                                                                    Б.С. Моніч

Watch Download

11.08.2021

Рішення РСУ № 32 від 11.08.2021 "Щодо заохочення до Дня Незалежності України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року                                                                                                                                                                    м. Київ

    Р І Ш Е Н Н Я № 32  

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В., відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня незалежності України:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

АЛЬБОЩУ Жанну Вячеславівну помічника заступника голови Київського районного суду міста Харкова;
АЧКАСОВУ Людмилу Олександрівну начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Херсонського апеляційного суду;
БАЛЮК Катерину Ярославівну заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Івано-Франківського окружного адміністративного суду;
БАРДАБУШ Валентину Валентинівну помічника судді Рівненського окружного адміністративного суду;
БИКОВУ Юлію Володимирівну помічника судді Херсонського апеляційного суду;
БІБІК Каріне Мігранівну старшого судового розпорядника Київського районного суду міста Харкова;
БРАСЛАВЕЦЬ Наталію Олександрівну помічника голови Котелевського районного суду Полтавської області;
БУЛГАКОВУ Наталю Олександрівну старшого секретаря Київського районного суду міста Харкова;
ВІКТОРУК Вікторію Валеріївну начальника відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу Окружного адміністративного суду міста Києва;
ВІТЮК Оксану Володимирівну начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян Окружного адміністративного суду міста Києва;
ГЛОЖИК Василину Василівну начальника відділу аналітично-статистичної та кодифікаційної роботи Івано-Франківського окружного адміністративного суду;
ГОГОЛЬ Оксану Василівну помічника судді Тульчинського районного суду Вінницької області;
ГРИГОРОВА Павла Сергійовича головного спеціаліста Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
ГРИСЮК Ганну Григорівну секретаря судового засідання Шостого апеляційного адміністративного суду;
ГУЛЬТЯЄВА Євгена Вікторовича заступника керівника апарату Восьмого апеляційного адміністративного суду;
ГУМЕНЮК Наталію Олексіївну заступника керівника апарату Хмельницького апеляційного суду;
ДІДКІВСЬКУ Вікторію Ігорівну помічника судді Бершадського районного суду Вінницької області;
ДОБРИДНЮК Ніну Олександрівну суддю Лисянського районного суду Черкаської області у відставці;
ДУМІНСЬКУ Юлію Володимирівну начальника відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярії Херсонського апеляційного суду;
ЗАГИНАЙКА Володимира Ілліча суддю Господарського суду Дніпропетровської області у відставці;
ЗОЛОТАРЬОВУ Валерію Ігорівну помічника судді Херсонського апеляційного суду;
КАСІЯНЕНКА Сергія Юрійовича помічника судді Вінницького апеляційного суду;
КІВШИК Ірину Вікторівну помічника судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;
КОЛІСНИЧЕНКА Андрія Григоровича суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;
КОРНІЄНКА Віталія Валерійовича помічника судді Хорольського районного суду Полтавської області;
КУНЕЦЬ Вікторію Вікторівну секретаря судового засідання Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
ЛОМЕЙ Марію Дмитрівну заступника начальника служби управління персоналом та інформаційного забезпечення Івано-Франківського окружного адміністративного суду;
МАМОНТОВУ Ольгу Сергіївну головного спеціаліста Оболонського районного суду міста Києва;
МЕЛЬНИК Світлану Михайлівну помічника судді Київського районного суду міста Харкова;
МИРОНЮКА Дмитра Миколайовича керівника апарату Окружного адміністративного суду міста Києва;
МУХІНУ Юлію Вячеславівну помічника судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
НАДРАГУ Людмилу Ярославівну помічника голови Івано-Франківського окружного адміністративного суду;
ПОЛЯК Світлану Іванівну помічника судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;
ПОНОМАРЕНКО Антоніну Сергіївну помічника судді Подільського районного суду міста Києва;
ПУЗАНОВА Сергія Юрійовича помічника судді Херсонського апеляційного суду;
РЯБЧЕНКО Альону Анатоліївну провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ Херсонського апеляційного суду;
САМАРДАК Світлану Сергіївну помічника судді Тульчинського районного суду Вінницької області;
САЦЮКА Віталія Васильовича помічника судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;
СЕМЕНЮК Інну Анатоліївну помічника судді Вінницького апеляційного суду;
СОЛОМАШЕНКО Аллу Олександрівну головного спеціаліста відділу управління персоналом Херсонського апеляційного суду;
СТОРОЖУК Тетяну Євгеніївну секретаря Оболонського районного суду міста Києва;
ТИМЧУКА Івана Михайловича заступника керівника апарату Івано-Франківського окружного адміністративного суду;
ТРЕТЯКА Олександра Петровича помічника судді Вінницького апеляційного суду;
ФІЛЮК Аліну Миколаївну помічника голови Хмельницького апеляційного суду;
ШЕВЦОВУ Валентину Григорівну суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;
ШКАРПІТУ Ію Карлівну помічника судді Оболонського районного суду міста Києва;
ЩЕРБАК Юлію Василівну суддю Олександрівського районного суду Донецької області у відставці;
ШУМИЦЬКУ Наталію Олександрівну начальника відділу з узагальнення судової практики, роботи зі звернення громадян та доступу до публічної інформації Дніпропетровського окружного адміністративного суду

нагородити Грамотою Ради суддів України:

АЗЬОМУ

Євгенію Юріївну

начальника фінансового відділу Господарського суду Дніпропетровської області;
АНДРЮЩЕНКА Вадима Сергійовича головного спеціаліста Первомайського міськрайонного суду Харківської області;
БІЛАНА Олега Васильовича помічника голови Господарського суду Дніпропетровської області;
БІРЮК Юлію Олегівну помічника судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області;
БОДНЮ Дениса Володимировича помічника голови Гуляйпільського районного суду Запорізької області;
БОЧКАР Олену Миколаївну помічника судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області;
БОБИКІНА Віталія Сергійовича начальника відділу інформаційно-технічного забезпечення Господарського суду Дніпропетровської області;
БОГОВЕНКА Олександра Володимировича начальника господарського відділу Господарського суду Дніпропетровської області;
БОДНАРЧУК Олесю Василівну головного спеціаліста відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярії Вінницького апеляційного суду;
БОРТНЮКА Андрія Віталійовича помічника судді Подільського районного суду міста Києва;
БУСІЙОК Яну Ростиславівну заступника керівника апарату Гадяцького районного суду Полтавської області;
ГАФІЯКА Володимира Дмитровича помічника судді Рахівського районного суду Закарпатської області;
ГАРАЩЕНКО Олену Василівну помічника судді Ржищевського міського суду Київської області;
ГОЛУБЕНКО Людмилу Володимирівну секретаря Гадяцького районного суду Полтавської області;
ГРЕБЕЛЮК Тетяну Броніславівну начальника відділу аналітично-статистичної роботи Хмельницького апеляційного суду;
ГРИЩУКА Романа Руслановича помічника судді Херсонського апеляційного суду;
ГУЖВУ Катерину Миколаївну помічника судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
ЗАКЛАДНУ Анастасію Олегівну помічника судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області;
ІВАЩЕНКО Наталію Федорівну помічника судді Гадяцького районного суду Полтавської області;
ІЛЬЧЕНКО Анну Миколаївну начальника відділу планово-організаційної роботи та розгляду звернень громадян Південно-західного апеляційного господарського суду;
КАРАБІНУ Аллу Володимирівну спеціаліста Рахівського районного суду Закарпатської області;
КОВАЛЕНКО Олену Володимирівну помічника судді Господарського суду Дніпропетровської області;
КОВАЛЕНКО Олену Петрівну головного спеціаліста відділу з питань персоналу Вінницького апеляційного суду;
КОЛІСНИК Вероніку Юріївну начальника відділу документального забезпечення (канцелярії) Господарського суду Дніпропетровської області;
КУЗУБ Людмилу Вікторівну секретаря судового засідання Полтавського районного суду Полтавської області;
КУЧУГУРНУ Наталію Вікторівну головного спеціаліста (прес-секретаря) Господарського суду Дніпропетровської області;
ЛИСАЧЕНКО Валерію Сергіївну помічника судді Господарського суду Дніпропетровської області;
ЛИТВИШКО Віту Михайлівну секретаря судових засідань Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області;
ЛИЧАК Олену Леонідівну керівника апарату Обухівського районного суду Київської області;
МАГДЕНКО Олену Василівну головного спеціаліста аналітично-статистичного відділу Господарського суду Дніпропетровської області;
МАКУХУ Аллу Григорівну керівника апарату Гадяцького районного суду Полтавської області;
МАРЧЕНКА Андрія Олександровича помічника судді Херсонського апеляційного суду;
МУЛІНУ Дарію Вікторівну начальника відділу забезпечення роботи керівництва суду та зв'язків зі ЗМІ Господарського суду Дніпропетровської області;
ПАВЛЮКА Сергія Володимировича головного спеціаліста режимно-секретного відділу Вінницького апеляційного суду;
ПАЛАМАРЧУК Тамару Володимирівну заступника керівника апарату Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
ПАНЧУК Оксану Михайлівну секретаря судового засідання Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
ПЕНЦОВУ Наталію Володимирівну начальника відділу забезпечення діяльності керівника апарату суду та правової роботи Окружного адміністративного суду міста Києва;
ПОЛЬСЬКУ Любов Іванівну старшого секретаря Гуляйпільського районного суду Запорізької області;
ПОЛЯНЧУК Галину Миколаївну секретаря Рахівського районного суду Закарпатської області;
ПРОКІП'ЮК Оксану Юріївну помічника судді Рахівського районного суду Закарпатської області;
ПРОКОПЕНКА Олександра Петровича заступника керівника апарату Окружного адміністративного суду міста Києва;
РОЛЮК Ангеліну Ярославівну архіваріуса Рахівського районного суду Закарпатської області;
РОМАНЮК Надію Федорівну заступника начальника відділу документального забезпечення – канцелярії Івано-Франківського окружного адміністративного суду;
РУБАН Людмилу Олександрівну старшого секретаря Гадяцького районного суду Полтавської області;
САРИБЕКЯН Марусю Самвелівну помічника судді Полтавського районного суду Полтавської області;
СЕМЕНОВУ Марину Олександрівну секретаря Тульчинського районного суду Вінницької області;
СІДЬКО Ірину Олексіївну помічника судді Котелевського районного суду Полтавської області;
СКАВРОНСЬКУ Тетяну Олександрівну секретаря Тульчинського районного суду Вінницької області;
СМУШКОВУ Вікторію Володимирівну помічника суді Подільського районного суду міста Києва;
ТКАЧУК Оксану Петрівну секретаря судового засідання Івано-Франківського окружного адміністративного суду;
ТРЕТЬЯКОВУ Тетяну Вікторівну начальника відділу аналізу і узагальнення практики застосування законодавства Господарського суду Дніпропетровської області;
ХАБУДУ Наталію Леонідівну провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ Хмельницького апеляційного суду;
ЧЕРКАСОВУ Ларису Миколаївну помічника судді Гадяцького районного суду Полтавської області;
ЧЕРНЯВСЬКУ Еліну Олегівну секретаря судового зсідання Господарського суду Дніпропетровської області;
ШЕВЧЕНКО Катерину Анатоліївну помічника судді Центрального районного суду міста Миколаєва;
ШЕМОТУ Мар'яну Іллівну секретаря судового засідання Рахівського районного суду Закарпатської області;
ЮРЧЕНКО Ніну Михайлівну старшого секретаря Гуляйпільського районного суду Запорізької області;
ЯКОВЛЕВУ Аліну Валеріївну начальника юридичного відділу Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
ЯСНОГОРОДСЬКУ Олександру Юріївну помічника судді Херсонського апеляційного суду;

оголосити Подяку Ради суддів України:

БАКЛАН

Надії Федорівні

секретарю Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
БЕНЮ Олегу Аліхановичу головному спеціалісту відділу реєстрації та документального забезпечення – канцелярії Восьмого апеляційного адміністративного суду;
БИСАЗІ Володимиру Володимировичу помічнику судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;
БОНДАРЮ Юрію Олеговичу начальнику відділу систематизації законодавства та узагальнення судової практики Окружного адміністративного суду міста Києва;
БОНДАРЮК Юлії Дмитрівні головному спеціалісту відділу з питань персоналу та організаційної роботи Миколаївського апеляційного суду;
БУКАВИН Марті Володимирівні головному спеціалісту відділу судової статистики та узагальнення судової практики Восьмого апеляційного адміністративного суду;
ВАСАЛАТІЙ Ксенії Євгенівні помічнику судді Київського районного суду міста Харкова;
ВОВК Марині Іванівні секретарю судового засідання Хорольського районного суду Полтавської області;
ВДОВИЧУ Віктору Юрійовичу начальнику відділу інформаційного та технічного забезпечення Хмельницького апеляційного суду;
ГЕРАСИМЕНКО Наталії Миколаївні завідувачу сектору по роботі зі зверненнями громадян відділу правової роботи Шостого апеляційного адміністративного суду;
ГЛИВУК Марині Іванівні секретарю судового засідання Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ГОЛОБОРОДЬКО Валентині Григорівні кур'єру Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ГОРБУНОВІЙ Ларисі Сергіївні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ГОРЗОВУ Олександру Петровичу секретарю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;
ГРАБОВЕЦЬКІЙ Олені Станіславівні помічнику секретаря судової палати Миколаївського апеляційного суду;
ГРЕСЬКУ Олегу Романовичу помічнику судді Рівненського окружного адміністративного суду;
ГРЕЩИШИН Христині Володимирівні помічнику судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
ГРИНЕВИЧ Марині Юріївні головному спеціалісту відділу організаційного забезпечення, статистичної роботи та узагальнення судової практики Хмельницького окружного адміністративного суду;
ГРИШКО Ірині Володимирівні помічнику судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
ДЕРИМАРКУ Андрію Андрійовичу робітнику з комплексного обслуговування й ремонту будинків Котелевського районного суду Полтавської області;
ДЖЕМЕРЧУК Олені Валеріївні секретарю судового засідання Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ДИКІЙ Антоніні Ігорівні секретарю судового засідання відділу забезпечення судового процесу Північно-західного апеляційного господарського суду;
ДОВГАЛЮК Ользі Петрівні помічнику судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
ЄРЕМЕНКО Каріні Сергіївні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ЗВАДІ Лілії Володимирівні секретарю судового засідання Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ЗЕМЛЯКУ Антону Віталійовичу помічнику судді Південно-західного апеляційного господарського суду;
ІВАНОВІЙ Олені Володимирівні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
КОЗІНЦЕВІЙ Олені Володимирівні секретарю Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
КОНОВАЛОВІЙ Наталії Юріївні помічнику судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
КОСТОМАНОВІЙ Анастасії Євгенівні провідному спеціалісту відділу судової статистики Донецького апеляційного суду;
КРАВЦОВУ Сергію Вікторовичу головному спеціалісту Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
КРИЛОВІЙ Катерині Олександрівні помічнику судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
КУЖЕЛЄВІЙ Юлії Вікторівні секретарю судового засідання Подільського районного суду міста Києва;
КУКІЛЬ Зінаїді Федорівні архіваріусу Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
КУШНЕРУК Юлії Анатоліївні секретарю судового засідання Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ЛЄБЄДЄВІЙ Альоні Володимирівні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ЛІТВІНЕНКО Анні Олегівні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ЛОЗІ Катерині Анатоліївні помічнику судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
МАНІЧЕВІЙ Вікторії Вячеславівні помічнику судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
МАСЛОВІЙ Валентині Леонідівні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
МЕДВЕДЄВІЙ Тетяні Олександрівні головному спеціалісту відділу правового забезпечення Донецького апеляційного суду;
МУШЕНКО Наталії Олексіївні помічнику судді Сьомого апеляційного адміністративного суду;
НЕМЕШ Ганні Василівні секретарю судового засідання Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;
НЕТИЧАЙ Юлії Василівні провідному спеціалісту відділу забезпечення розгляду адміністративних справ Хмельницького окружного адміністративного суду;
НОВІЦЬКІЙ Анні Юріївні секретарю Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ОКСЮТІ Олександру Григоровичу помічнику голови Окружного адміністративного суду міста Києва;
ОЛІЙНИК Олесі Олександрівні архіваріусу Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ОСТРОВИЧ Ельзі Сергіївні помічнику судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
ОЧКОЛЯСУ Олександру Вікторовичу помічнику судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
ПАВЛЕНКУ Миколі Григоровичу судовому розпоряднику Близнюківського районного суду Харківської області;
ПАВЛОВІЙ Олені Сергіївні помічнику судді Подільського районного суду міста Києва;
ПАНАЩЕНКО Дар’ї Валентинівні старшому інспектору відділу з організаційного забезпечення розгляду адміністративних справ управління з організаційного забезпечення Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
ПЕРШКУ Анатолію Анатолійовичу секретарю судового засідання відділу забезпечення судового процесу Північно-західного апеляційного господарського суду;
ПЕЧАРНИК Зінаїді Ігорівні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ПЛАХОТІНІЙ Ларисі Іванівні старшому секретарю Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ПОБЕДРІ Вірі Леонідівні заступнику керівника апарату Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ПОДОЛЯН Любові Андріївні провідному спеціалісту сектору архівної справи відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян Окружного адміністративного суду міста Києва;
РАБЧЕНЮК Вікторії Сергіївні старшому судовому розпоряднику Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
РІМАШЕВСЬКІЙ Вікторії Володимирівні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
РОЗПУТЬКО Яні Олександрівні помічнику судді Донецького апеляційного суду;
САУЛЕНКО Ірині Олегівні помічнику судді Миколаївського апеляційного суду;
СЕМЕНЮК Юлії Віталіївні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
СЕРГІЄНКО Юлії Михайлівні консультанту суду (по роботі з персоналом) Лисянського районного суду Черкаської області;
СІДЕНКО Наталії Петрівні секретарю судового засідання Лисянського районного суду Черкаської області;
СКОТАР Юлії Олександрівні начальнику фінансово-економічного відділу Миколаївського апеляційного суду;
СОБЧЕНКО Наталі Анатоліївні секретарю судового засідання Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ТРЕГУБ Ганні Іванівні помічнику голови Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ФАРТУШНІЙ Євгенії Костянтинівні секретарю судового засідання Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ФАСТОВЕЦЬ Юлії Юріївні секретарю судового засідання Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ФЕДОРНЯК Вікторії Вячеславівні діловоду відділу документального забезпечення (канцелярії) Закарпатського окружного адміністративного суду;
ФЕДОРОВІЙ Оксані Василівні помічнику судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
ХАЧАТУРЯН Марії Юріївні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ЦИГАНКОВІЙ Валентині Олегівні помічнику судді Окружного адміністративного суду міста Києва;
ЧАМАРІ Світлані Львівні секретарю суду канцелярії Полтавського районного суду Полтавської області;
ЧУХОНЦЕВІЙ Дар'ї Вікторівні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ШЕВЧУК Олександрі Олегівні помічнику судді Південно-західного апеляційного господарського суду;
ШИБІКО Олені Петрівні головному спеціалісту відділу забезпечення роботи першої судової палати Восьмого апеляційного адміністративного суду;
ШКУРЕНКО Катерині Георгіївні секретарю Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ЯЦКОВСЬКІЙ Ірині Олександрівні помічнику судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Голова Ради суддів України                                                         Б.С. Моніч
Watch Download

11.08.2021

Рішення РСУ № 31 від 11.08.2021 "Щодо заохочення званням "Заслужений юрист України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року                                                                                                                                                                  м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 31

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 10 Закону України «Про державні нагороди України», пункту 10 розділу ІІІ Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізмпідтримати подання щодо присвоєння

почесного звання "Заслужений юрист України":

ЯСТРЕБОВІЙ Любові Вікторівні судді Першого апеляційного адміністративного суду у відставці.


Голова
Ради суддів України Б.С. Моніч
Watch Download

11.08.2021

Рішення РСУ № 30 від 11.08.2021 "Про затвердження Положення про проведення Першого конкурсу на посаду..."

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року                                                                                                                                                              м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 30

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про затвердження Положення про проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України, відповідно до Закону України Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13 липня 2021 року № 1629-IX, частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Затвердити Положення про проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України, що додається.

2.Оголосити про початок проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України та встановити строк для подання кандидатами документів для участі в конкурсі з 17 серпня 2021 року по 02 вересня 2021 року включно.

3.Оголошення про початок проведення Першого конкурсу на зайняття посади члена Конкурсної комісії, умови і строки його проведення опублікувати в офіційному друкованому виданні "Голос України", розмістити на сайті Ради суддів України та надіслати до Вищої ради правосуддя для розміщення на офіційному веб-сайті в строк до 15 серпня 2021 року.

Голова Ради суддів України                                                                                                                               

Б.С. Моніч

Додаток

до рішення Ради суддів України

від 11 серпня 2021 року №30

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 11 серпня 2021 року № 30

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії

для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" від 13 липня 2021 року № 1629-IX і визначає умови та строки проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України (далі – конкурс).

2. Рада суддів України проводить конкурс на основі принципів верховенства права, публічності та політичної нейтральності, з дотриманням вимог Конституції України та законодавства України.

3. Рішення про оголошення Конкурсу приймається на засіданні Ради суддів України та не пізніше наступного дня оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради суддів України.

У рішенні Ради суддів України встановлюється строк для подання кандидатом документів для участі у конкурсі.

4. Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання. Своєчасно поданими вважаються документи, які подані до Ради суддів України нарочно (вул. Липська, 18/5, м. Київ) чи відскановані та направлені у форматі pdf. на e-mail: davidenko@court.gov.ua до 17 год. 00 хв. відповідної дати.

Документи, що будуть подані до Ради суддів України після зазначеного строку, не розглядатимуться.

5. Конкурс проводиться на засіданні Ради суддів України.

6.Кандидат на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – кандидат) повинен відповідати вимогам, визначених Законом, а саме бути суддею або суддею у відставці, який успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання, має бездоганну ділову репутацію, високі професійні якості, суспільний авторитет та відповідає критерію доброчесності.

7. Для участі у конкурсі кандидат повинен подати до Ради суддів України такі документи:

1) заяву кандидата про намір взяти участь у конкурсі для відбору на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України;

2) біографічну довідку;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт);

5) копія трудової книжки, послужного списку (за наявності)

6) документи, що підтверджують статус судді або судді у відставці;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів;

9) копію рішення про успішне проходження кваліфікаційного оцінювання судді;

10) документи на підтвердження бездоганної ділової репутації, високі професійні якості, суспільний авторитет (за наявності);

8. До заяви кандидата про намір взяти участь у конкурсі для відбору на посаду члена Конкурсної комісії повинні бути додані у повному обсязі всі необхідні документи (матеріали), визначені пунктом 7 цього Положення.

9. Документи (матеріали), визначені у пункті 7 цього Положення, повинні бути оформлені додатком до заяви кандидата про намір взяти участь у конкурсі, розміщені у порядку їх черговості та пронумеровані згідно із загальною кількістю сторінок додатків.

10. Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.

11. Документи (матеріали), зокрема їх копії, подаються (засвідчуються) кандидатом, який звертається із заявою про намір взяти участь у конкурсі для відбору на посаду члена Конкурсної комісії особисто.

12. Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх подання (направлення) до Ради суддів України.

13. Біографічна довідка кандидата повинна містити:

1) прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у називному відмінку);

2) число, місяць, рік і місце народження;

3) відомості про навчання (роки й місце, одержана освіта й спеціальність за дипломом тощо);

4) відомості про трудову діяльність (коли, де, на якій посаді працював кандидат, останнє місце роботи, посада);

5) відомості про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

6) відомості про державні нагороди (за наявності);

7) відомості про загальний трудовий стаж роботи, стаж роботи в галузі права та стаж роботи на посадах судді;

8) відомості про володіння однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька);

9) відомості про стягнення (у разі наявності з зазначенням виду стягнення та дата накладення);

10) відомості про сімейний стан і склад родини;

11) дату написання та підпис кандидата.

14. Мотиваційний лист повинен містити дату та підпис особи, яка його подає, та бути оформлений відповідно до таких вимог:

1) обсяг – до 2 аркушів;

2) формат аркуша – А-4;

3) шрифт – Times New Roman;

4) розмір шрифту – 14 pt;

5) відступи: від лівого краю аркуша – 25 мм, від верхнього та нижнього – 15 мм, від правого – 15 мм;

6) друкований вигляд.

15. Копія паспорта громадянина України повинна містити копії всіх заповнених його сторінок.

Копія паспорта громадянина України у формі ID-картки повинна містити копії титульної та зворотної сторін, виготовлених на одному аркуші, де у верхній частині аркуша повинна бути копія титульної сторони картки, в нижній – зворотна. Разом з цим подається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

16. Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності) повинна містити копії всіх заповнених сторінок.

17. За достовірність поданих до Ради суддів України документів і правильність їх оформлення несе відповідальність кандидат, який їх подає.

18. У разі встановлення невідповідності переліку та комплектності доданих до заяви документів, вказаних кандидатом у заяві, із фактично доданим або неналежності оформлення документів, Відділом організаційного забезпечення суддівського самоврядування складається акт і такі документи повертаються Радою суддів України кандидату без розгляду.

19. Документи, подані кандидатом для участі у конкурсі, можуть бути залишені Радою суддів України без розгляду на підставі відповідного звернення кандидата.

20. Розгляд питання про включення до списку кандидатів здійснюється Радою суддів України на основі поданихдокументів на засіданні Ради суддів України шляхом обговорення кандидатур та голосування.

21. Участь кандидата у засіданні Ради суддів України не є обов’язковою.

22. Якщо за результатами розгляду питання про включення до списку кандидатів ухвалено рішення про включення до такого списку більше, ніж трьох осіб, Рада суддів України формує рейтинговий список кандидатів у залежності від кількості голосів на підтримку відповідного кандидата.

У разі рівної кількості голосів у декількох кандидатів проводиться повторне голосування з метою визначення рейтингу кожного з таких кандидатів.

23. Рада суддів України у встановлений законом строк подає список запропонованих до Конкурсної комісії кандидатів до Вищої ради правосуддя та надсилає їй відповідне рішення Ради.

До Ради суддів України
__________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)
__________________________________________

                                                                                                                                                                                                                  

__________________________________________
(адреса для надіслання поштової кореспонденції)

__________________________________________
(номер контактного телефону)
__________________________________________
(адреса електронної пошти)

З А Я В А*

Я, _______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

виявляю намір взяти участь у конкурсі для відбору на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України, оголошеному рішенням Ради суддів України ____ ______________ 2021 року № ___, та обійняти посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України, що призначається Вищою радою правосуддя.

У зв’язку з цим подаю такі документи:

  • 1) біографічну довідку на __ арк.;
  • 2) мотиваційний лист на ___ арк;
  • 3) копію паспорта на ___ арк.;
  • 4) копію трудової книжки, послужного списку на ___арк.;
  • 5) документи, що підтверджують статус судді або судді у відставці на ___ арк.;
  • 6) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання на _арк.;
  • 7) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів на ___ арк.;
  • 8) копію рішення про успішне проходження кваліфікаційного оцінювання судді на ___ арк.;
  • 9) документи на підтвердження бездоганної ділової репутації, високі професійні якості, суспільний авторитет на ___ арк.

_________________ _________________ _________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)

* у заяві необхідно заповнити відповідну інформацію та поставити особистий підпис


До Ради суддів України
__________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)
__________________________________________

__________________________________________
(адреса для надіслання поштової кореспонденції)

__________________________________________
(номер контактного телефону)
__________________________________________
(адреса електронної пошти)

З Г О Д А*

Відповідно до пункту першого частини першої статті 11 Закону України "Про захист персональних даних" з метою участі у конкурсі для відбору на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України даю свою згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів.

_________________ _________________ _________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)

* згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документівподається написана кандидатом власноруч

Watch Download

15.07.2021

Рішення РСУ № 29 від 15.07.2021 "Звернення до Президента України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 29

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про звернення Ради суддів України до Президента України щодо недопущення висловлювань, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. узяти до відома.

2. Схвалити звернення Ради суддів України до Президента України щодо недопущення висловлювань, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї, що додається.

3. Доручити Прес-службі Ради суддів України негайно опублікувати текст даного звернення на веб-сайті Ради суддів України.

Голова Ради суддів України            Б.С. Моніч


Додаток

до рішення Ради суддів України

від 15 липня 2021 року № 29

Вельмишановний Володимире Олександровичу!

"Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у Президента…", – саме так учора Ви відреагували на ухвалення Верховною Радою України в цілому Закону, який передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя (законопроект № 5068)[1].

Так сталось, що у той же день, 14 липня 2021 року, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Тупицького Олександра Миколайовича до Президента України в справі № 9901/96/21, визнав протиправним та скасував Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України.

Цілком зрозуміло, що будь-яке судове рішення може викликати незгоду з ним однієї із сторін, а іноді й усіх учасників справи.

І це стосується будь-яких спорів, у тому числі тих, де стороною є Президент України.

У той же час, якщо пересічний громадянин є більш вільним у своїх висловлюваннях та формулюванні певних оціночних суджень, то представники Держави повинні утримуватися від дій, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

Замість того, щоб порадіти тому факту, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення, яке, як мінімум, вказує на те, що він не обслуговує інтереси Президента України, в інформаційному просторі було розповсюджено ряд повідомлень, які очевидно вказують на нерозуміння загальновідомих міжнародних норм у сфері прав людини та у сфері незалежності судової гілки влади (коментар радника глави Офісу Президента України Михайла Подоляка[2]; відеозвернення прес-секретаря Президента України Сергія Никифорова, опубліковане на сторінці Офісу Президента України у Facebook[3]; офіційна позиція Офісу Президента України стосовно рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду стосовно Тупицького Олександра Миколайовича, викладена на офіційному сайті Офісу Президента України[4]).

Принагідно нагадаємо, що посадові особи демократичної та правової держави мають уникати передчасної критики, яка може підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

Їм також слід уникати дій, які можуть поставити під сумнів їхнє бажання виконувати рішення судів, за винятком випадків, коли вони мають намір подати апеляцію.

Кожна сторона судового процесу має доводити свою позицію виключно в рамках правового поля.

Відтак Рада суддів України змушена наголосити на неприпустимості подібних дій з боку посадових осіб Офісу Президента України, які демонструють суспільству не лише ігнорування чинного законодавства, але і упереджене ставлення до судової влади.

Окремо звертаємо Вашу увагу, Володимире Олександровичу, що Рада суддів Українипідтримує бажання Президента України зміцнити довіру до судових органів влади та активно долучається до цього процесу. Водночас, варто наголосити, що окрім внутрішніх факторів, які впливають на рівень довіри до судів, є і зовнішні, такі як тиск та систематичні негативні інформаційні кампанії проти суддівського корпусу. На превеликий жаль, ці дії не лише не засуджуються владою, а навпаки, активно схвалюються та поширюються. Реальні показники довіри до судів, а особливо серед тих, хто був учасником судових проваджень, на порядок вищі, ніж ті, які озвучуються на широкий загал.

Підірвана згаданими заявами довіра не буде відновлена, будь-яке судове рішення, ухвалене судом апеляційної інстанції у цій справі, буде сприйматися стороннім спостерігачем з недовірою.

Наголошуємо – до судової влади, як інституції повинна бути повага. Її рішення повинні виконуватися, незалежність суддів має бути захищена.

Підсумовуючи викладене, Рада суддів України засуджує подібного роду виступи і коментарі, вважає їх неприпустимими та закликає утримуватися від дій, які точно не повернуть довіру і повагу до судової гілки влади.

З повагою

Голова Ради суддів України Б.С. Моніч


[1] https://www.president.gov.ua/news/prezident-vitaye-uhvalennya-zakonu-shodo-sudovoyi-reformi-mo-69517

[2] https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/rishennya-verhovnogo-sudu-u-spravi-tupickogo-v-ofisi-zelenskogo-vidreaguvali-novini-ukrajini-50171407.html

[3] https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2417895025022017

[4] https://www.president.gov.ua/news/shodo-rishennya-verhovnogo-sudu-stosovno-tupickogo-o-m-69525

Watch Download

11.06.2021

Рішення РСУ № 28 від 11.06.2021 "Щодо заохочення суддів у відставці"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 28

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 10 Закону України «Про державні нагороди України», пункту 10 розділу ІІІ Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізмпідтримати подання щодо присвоєння

почесного звання "Заслужений юрист України":

ВЛАСОВІЙ Світлані Георгіївні судді Господарського суду Одеської області у відставці;
ДЖУЛАЮ Олександру Борисовичу судді Одеського апеляційного суду у відставці;
ЄЙБОГУ Ігорю Миколайовичу судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області у відставці;
КОРОБОВУ Олександру Кузьмичу судді апеляційного суду Рівненської області у відставці;
ФАЩЕВСЬКІЙ Наталії Євгенівні судді апеляційного суду Тернопільської області у відставці.


Голова Ради суддів України                   Б. С. Моніч

Watch Download